Divisions / Kemiska produkter 291

Sök
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Kemiska produkter

Code Name
24100000-5 Gaser
24110000-8 Industrigaser
24111000-5 Väte, argon, ädelgaser, kväve och syre
24111100-6 Argon
24111200-7 Ädelgaser
24111300-8 Helium
24111400-9 Neon
24111500-0 Gaser för medicinskt bruk
24111600-1 Väte
24111700-2 Kväve
24111800-3 Flytande nitrogen
24111900-4 Syre
24112000-2 Oorganiska syreföreningar
24112100-3 Koldioxid
24112200-4 Kväveoxid
24112300-5 Gasformiga oorganiska syreföreningar
24113000-9 Flytande luft och tryckluft
24113100-0 Flytande luft
24113200-1 Tryckluft
24200000-6 Färgämnen och pigment
24210000-9 Oxider, peroxider och hydroxider
24211000-6 Zinkoxid och peroxid, titanoxid, färgämnen och pigment
24211100-7 Zinkoxid
24211200-8 Zinkperoxid
24211300-9 Titanoxid
24212000-3 Oxider och hydroxider av krom, mangan, magnesium, bly och koppar
24212100-4 Kromoxid
24212200-5 Manganoxid
24212300-6 Blyoxid
24212400-7 Kopparoxid
24212500-8 Magnesiumoxid
24212600-9 Hydroxider för förgämnen och pigment
24212610-2 Kromhydroxid
24212620-5 Manganhydroxid
24212630-8 Blyhydroxid
24212640-1 Kopparhydroxid
24212650-4 Magnesiumhydroxid
24213000-0 Släckt kalk
24220000-2 Garvextrakt, färgextrakt, tanniner och färgämnen
24221000-9 Färgextrakt
24222000-6 Garvextrakt
24223000-3 Tanniner
24224000-0 Färgmedel
24225000-7 Garvämnen
24300000-7 Basiska oorganiska och organiska kemikalier
24310000-0 Basiska oorganiska kemikalier
24311000-7 Kemiska grundämnen, oorganiska syror och föreningar
24311100-8 Metalloider
24311110-1 Fosfider
24311120-4 Karbider
24311130-7 Hydrider
24311140-0 Nitrider
24311150-3 Azider
24311160-6 Silicider
24311170-9 Borider
24311180-2 Raffinerat svavel
24311200-9 Halogen
24311300-0 Alkalimetaller
24311310-3 Kvicksilver
24311400-1 Klorväte, oorganiska syror, silicium- och svaveldioxid
24311410-4 Oorganiska syror
24311411-1 Svavelsyra
24311420-7 Fosforsyra
24311430-0 Polyfosforiska syror
24311440-3 Silikolfluorsyra
24311450-6 Svaveldioxid
24311460-9 Kiseldioxid
24311470-2 Klorväte
24311500-2 Hydroxider som basiska oorganiska kemikalier
24311510-5 Metalloxider
24311511-2 Svavelkis och järnoxider
24311520-8 Natriumhydroxid
24311521-5 Kaustiksoda
24311522-2 Flytande natriumkarbonat
24311600-3 Svavelföreningar
24311700-4 Svavel
24311800-5 Karbon
24311900-6 Klor
24312000-4 Metalliska halogener; fixernatronkloriter, klorater och perklorater
24312100-5 Metalliska halogener
24312110-8 Natriumhexafluorsilikat
24312120-1 Klorider
24312121-8 Aluminiumklorid
24312122-5 Ferriklorid
24312123-2 Polyaluminiumklorid
24312130-4 Aluminiumklorväte
24312200-6 Hypokloriter och klorater
24312210-9 Natriumklorit
24312220-2 Natriumhypoklorit
24313000-1 Sulfider, sulfater; nitrater, fosfater och karbonater
24313100-2 Sulfider, sulfiter och sulfater
24313110-5 Diverse sulfider
24313111-2 Vätesulfid
24313112-9 Polysulfider
24313120-8 Sulfater
24313121-5 Natriumtiosulfat
24313122-2 Järnvitriol
24313123-9 Aluminiumsulfat
24313124-6 Natriumsulfat
24313125-3 Järnsulfat
24313126-0 Kopparsulfat
24313200-3 Fosfinater, fosfonater, fosfater och polyfosfater
24313210-6 Natriumhexametafosfat
24313220-9 Fosfater
24313300-4 Karbonater
24313310-7 Natriumkarbonat
24313320-0 Natriumbikarbonat
24313400-5 Nitrater
24314000-8 Metallsalter
24314100-9 Kaliumpermanganat
24314200-0 Oxometalliska syror
24315000-5 Oorganiska kemikalier
24315100-6 Tungt vatten, andra isotoper och föreningar av dessa
24315200-7 Cyanid, cyanidoxid, fulminater, cyanater, silikater, borater, perborater, salter av oorganiska syror eller peroxosyror
24315210-0 Cyanid
24315220-3 Cyanidoxid
24315230-6 Fulminater
24315240-9 Cyanater
24315300-8 Väteperoxid
24315400-9 Piezoelektrisk kvarts
24315500-0 Föreningar av sällsynta jordmetaller
24315600-1 Silikat
24315610-4 Natriumsilikat
24315700-2 Borater
24316000-2 Destillerat vatten
24317000-9 Syntetiska stenar
24317100-0 Syntetiska ädelstenar
24317200-1 Syntetiska halvädelstenar
24320000-3 Basiska organiska kemikalier
24321000-0 Kolväten
24321100-1 Mättade kolväten
24321110-4 Acykliska kolväten
24321111-1 Metan
24321112-8 Etylen
24321113-5 Propen
24321114-2 Buten
24321115-9 Acetylen
24321120-7 Cykliska kolväten
24321200-2 Omättade kolväten
24321210-5 Omättade acykliska kolväten
24321220-8 Omättade cykliska kolväten
24321221-5 Bensen
24321222-2 Toluen
24321223-9 O-Xylener
24321224-6 M-Xylener
24321225-3 Styren
24321226-0 Etylbensen
24321300-3 Klorerade derivat av acykliska kolväten
24321310-6 Tetrakloreten
24321320-9 Koltetraklorid
24322000-7 Alkoholer, fenoler, fenolalkoholer och halogenerade, sulfonerade, nitrerade eller nitrosaterade derivat av dessa; industriella fettalkoholer
24322100-8 Industriella fettalkoholer
24322200-9 Monohydriska alkoholer
24322210-2 Metanol
24322220-5 Etanol
24322300-0 Dioler, polyalkoholer, cykliska alkoholer och derivat
24322310-3 Etylenglykol
24322320-6 Alkoholderivat
24322400-1 Fenoler; fenolalkoholer och fenolderivat
24322500-2 Alkohol
24322510-5 Etylalkohol
24323000-4 Monokarboxyliska industrifettsyror
24323100-5 Sura oljor från raffinering
24323200-6 Karbonsyror
24323210-9 Ättiksyra
24323220-2 Perättiksyra
24323300-7 Omättade monokarbonsyror
24323310-0 Metakrylsyraestrar
24323320-3 Estrar av akrylsyra
24323400-8 Aromatiska polykarbon- och karbonsyror
24324000-1 Organiska föreningar med kvävefunktioner
24324100-2 Aminofunktionsföreningar
24324200-3 Aminoföreningar med syrefunktion
24324300-4 Ureiner
24324400-5 Föreningar med kvävefunktioner
24325000-8 Organiska svavelföreningar
24326000-5 Etrar, organiska peroxider, epoxider, acetaler och hemiacetaler samt organiska föreningar
24326100-6 Aldehydfunktionsföreningar
24326200-7 Keton- och kinonfunktionsföreningar
24326300-8 Organiska peroxider
24326310-1 Etylenoxid
24326320-4 Etrar
24327000-2 Diverse kemiska produkter
24327100-3 Vegetabiliska derivat för infärgning
24327200-4 Träkol
24327300-5 Oljor och produkter utvunna genom destillering av högtempererad stenkolstjära, beck- och becktjära
24327310-8 Stenkolstjära
24327311-5 Kreosot
24327320-1 Beck
24327330-4 Trätjärebeck
24327400-6 Hartsprodukter
24327500-7 Avlut från framställning av trämassa
24400000-8 Konstgödsel och kväveföreningar
24410000-1 Kvävehaltiga gödningsmedel
24411000-8 Salpetersyra
24411100-9 Natriumnitrat
24412000-5 Nitrersyra
24413000-2 Ammoniak
24413100-3 Flytande ammoniak
24413200-4 Ammoniumklorid
24413300-5 Ammoniumsulfat
24420000-4 Fosforgödselmedel
24421000-1 Mineraliska fosforgödselmedel
24422000-8 Kemiska fosforgödselmedel
24430000-7 Animaliska eller vegetabiliska gödselmedel
24440000-0 Diverse gödselmedel
24450000-3 Agrokemiska produkter
24451000-0 Pesticider
24452000-7 Insekticider
24453000-4 Herbicider
24454000-1 Auxinherbicider
24455000-8 Desinfektionsmedel
24456000-5 Rodenticider
24457000-2 Fungicider
24500000-9 Plaster i obearbetad form
24510000-2 Polymerer av eten, i obearbetad form
24520000-5 Polymerer av propen, i obearbetad form
24530000-8 Polymerer av styren, i obearbetad form
24540000-1 Vinylpolymerer i obearbetad form
24541000-8 Polymerer av vinylacetat, i obearbetad form
24542000-5 Akrylpolymerer i obearbetad form
24550000-4 Polyestrar i obearbetad form
24560000-7 Polyamider i obearbetad form
24570000-0 Karbamidhartser i obearbetad form
24580000-3 Aminohartser i obearbetad form
24590000-6 Silikoner i primärform
24600000-0 Sprängämnen
24610000-3 Tillverkade sprängämnen
24611000-0 Krut
24611100-1 Fasta drivmedel
24612000-7 Diverse sprängämnen
24612100-8 Dynamit
24612200-9 Trinitroglycerin
24612300-0 Nitroglycerin
24613000-4 Signalljus, regnraketer, dimsignaler och pyrotekniska artiklar
24613100-5 Skrämselskott för fåglar
24613200-6 Fyrverkerier
24615000-8 Stubiner, tändhattar, tändare, elsprängkapslar
24900000-3 Finkemikalier och andra kemikalier
24910000-6 Lim
24911000-3 Gelatiner
24911200-5 Bindemedel
24920000-9 Eteriska oljor
24930000-2 Fotokemikalier
24931000-9 Fotoplåtar och film
24931200-1 Fotografiska emulsioner
24931210-4 Framkallningsvätska
24931220-7 Fotofixermedel
24931230-0 Framkallningsvätska för röntgenbilder
24931240-3 Fixermedel för röntgenbilder
24931250-6 Odlingssubstrat
24931260-9 Bildförstärkare
24950000-8 Kemiska preparat
24951000-5 Fetter och smörjmedel
24951100-6 Smörjmedel
24951110-9 Borrslam
24951120-2 Silikonfett
24951130-5 Borrvätskor
24951200-7 Oljetillsatser
24951210-0 Pulver för brandsläckare
24951220-3 Brandsläckningsmedel
24951230-6 Brandsläckningspatroner
24951300-8 Hydraulvätskor
24951310-1 Avisningsmedel
24951311-8 Frostskyddsmedel
24951400-9 Kemiskt modifierade fetter och oljor
24952000-2 Modelleringsmassa
24952100-3 Dentalvax
24953000-9 Appreturmedel
24954000-6 Aktivt kol
24954100-7 Nytt aktivt kol
24954200-8 Regenererat aktivt kol
24955000-3 Kemiska toaletter
24956000-0 Peptoner och proteinsubstanser
24957000-7 Kemiska tillsatser
24957100-8 Färdiga bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor
24957200-9 Tillsatser för cement, bruk eller betong
24958000-4 Kemiska produkter för olje- och gasindustrin
24958100-5 Borrhålskemikalier
24958200-6 Flockningsmedel
24958300-7 Slamkemikalier
24958400-8 Gelampuller för förladdning av sprängämnen
24959000-1 Aerosoler och kemikalier i skivform
24959100-2 Aerosoler
24959200-3 Kemiska grundämnen i skivform
24960000-1 Olika slag av kemiska produkter
24961000-8 Kylarvätskor
24962000-5 Vattenreningskemikalier
24963000-2 Rostskyddsmedel
24964000-9 Glycerol
24965000-6 Enzymer