Divisions / Chemické výrobky 291

Hledat
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Chemické výrobky

Code Name
24100000-5 Plyny
24110000-8 Průmyslové plyny
24111000-5 Vodík, argon, vzácné plyny, dusík a kyslík
24111100-6 Argon
24111200-7 Vzácné plyny
24111300-8 Helium
24111400-9 Neon
24111500-0 Lékařské plyny
24111600-1 Vodík
24111700-2 Dusík
24111800-3 Tekutý dusík
24111900-4 Kyslík
24112000-2 Anorganické kyslíkaté sloučeniny
24112100-3 Oxid uhličitý
24112200-4 Oxidy dusíku
24112300-5 Plynné anorganické kyslíkaté sloučeniny
24113000-9 Kapalný a stlačený vzduch
24113100-0 Kapalný vzduch
24113200-1 Stlačený vzduch
24200000-6 Barviva a pigmenty
24210000-9 Oxidy, peroxidy a hydroxidy
24211000-6 Oxid zinečnatý a peroxid zinku, oxid titanu, barviva a pigmenty
24211100-7 Oxid zinečnatý
24211200-8 Peroxid zinku
24211300-9 Oxid titanu
24212000-3 Oxidy a hydroxidy chromu, manganu, horčíku, olova a mědi
24212100-4 Oxidy chromu
24212200-5 Oxidy manganu
24212300-6 Oxidy olova
24212400-7 Oxidy mědi
24212500-8 Oxid hořečnatý
24212600-9 Hydroxidy pro barviva a pigmenty
24212610-2 Hydroxidy chromu
24212620-5 Hydroxidy manganu
24212630-8 Hydroxidy olova
24212640-1 Hydroxidy mědi
24212650-4 Hydroxidy hořčíku
24213000-0 Hašené vápno
24220000-2 Tříselné výtažky, barvířské výtažky, taniny a barviva
24221000-9 Barvířské výtažky
24222000-6 Tříselné výtažky
24223000-3 Taniny
24224000-0 Barviva
24225000-7 Tříslící přípravky
24300000-7 Základní anorganické a organické chemické látky
24310000-0 Základní anorganické chemické látky
24311000-7 Chemické prvky, anorganické kyseliny a sloučeniny
24311100-8 Nekovy
24311110-1 Fosfidy
24311120-4 Karbidy
24311130-7 Hydridy
24311140-0 Nitridy
24311150-3 Azidy
24311160-6 Silicidy
24311170-9 Boridy
24311180-2 Rafinovaná síra
24311200-9 Halogenidy
24311300-0 Alkalické kovy
24311310-3 Rtuť
24311400-1 Chlorovodík, anorganické kyseliny, oxid křemičitý a oxid siřičitý
24311410-4 Anorganické kyseliny
24311411-1 Kyselina sírová
24311420-7 Kyselina fosforečná
24311430-0 Kyseliny polyfosforečné
24311440-3 Kyselina hexafluorokřemičitá
24311450-6 Oxid siřičitý
24311460-9 Oxid křemičitý
24311470-2 Chlorovodík
24311500-2 Hydroxidy jako základní anorganické chemické látky
24311510-5 Oxidy kovů
24311511-2 Pyrity železa a oxidy železa
24311520-8 Hydroxid sodný
24311521-5 Louh sodný
24311522-2 Hydroxid sodný ve vodném roztoku
24311600-3 Sloučeniny síry
24311700-4 Síra
24311800-5 Uhlík
24311900-6 Chlor
24312000-4 Halogenidy kovů; chlornany, chlorečnany a chloristany
24312100-5 Halogenidy kovů
24312110-8 Hexafluorokřemičitan sodný
24312120-1 Chloridy
24312121-8 Chlorid hlinitý
24312122-5 Chlorid železitý
24312123-2 Chlorid polyhlinitý
24312130-4 Chlorid-hydroxid hliníku
24312200-6 Chlornany a chlorečnany
24312210-9 Chloritan sodný
24312220-2 Chlornan sodný
24313000-1 Sulfidy, sírany; dusičnany, fosforečnany a uhličitany
24313100-2 Sulfidy, siřičitany a sírany
24313110-5 Různé sulfidy
24313111-2 Sirovodík
24313112-9 Polysulfidy
24313120-8 Sírany
24313121-5 Thiosíran sodný
24313122-2 Síran železitý
24313123-9 Síran hlinitý
24313124-6 Síran sodný
24313125-3 Síran železnatý
24313126-0 Síran měďnatý
24313200-3 Fosfornany, fosforitany, fosforečnany a polyfosforečnany
24313210-6 Hexametafosforečnan sodný
24313220-9 Fosforečnany
24313300-4 Uhličitany
24313310-7 Uhličitan sodný
24313320-0 Bikarbonát sodný
24313400-5 Dusičnany
24314000-8 Různé soli kyselin kovů
24314100-9 Manganistan draselný
24314200-0 Soli oxokovových kyselin
24315000-5 Různé anorganické chemické látky
24315100-6 Těžká voda, další isotopy a jejich sloučeniny
24315200-7 Kyanid, kyanidoxid, fulmináty, kyanatany, křemičitany, boritany, perboritany, soli anorganických kyselin
24315210-0 Kyanidy
24315220-3 Kyanidoxid
24315230-6 Fulmináty
24315240-9 Kyanatany
24315300-8 Peroxid vodíku
24315400-9 Piezoelektrický křemen
24315500-0 Sloučeniny kovů vzácných zemin
24315600-1 Křemičitany
24315610-4 Křemičitan sodný
24315700-2 Boritany a perboritany
24316000-2 Destilovaná voda
24317000-9 Syntetické kameny
24317100-0 Syntetické drahokamy
24317200-1 Syntetické polodrahokamy
24320000-3 Základní organické chemické látky
24321000-0 Uhlovodíky
24321100-1 Nasycené uhlovodíky
24321110-4 Nasycené acyklické uhlovodíky
24321111-1 Methan
24321112-8 Ethylen
24321113-5 Propen (propylen)
24321114-2 Buten
24321115-9 Acetylen
24321120-7 Nasycené cyklické uhlovodíky
24321200-2 Nenasycené uhlovodíky
24321210-5 Nenasycené acyklické uhlovodíky
24321220-8 Nenasycené cyklické uhlovodíky
24321221-5 Benzen
24321222-2 Toluen
24321223-9 O-xyleny
24321224-6 M-xyleny
24321225-3 Styren
24321226-0 Ethylbenzen
24321300-3 Další halogenderiváty uhlovodíků
24321310-6 Tetrachlorethylen
24321320-9 Tetrachlormethan (Chlorid uhličitý)
24322000-7 Alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich halogen–, sulfo–, nitro– nebo nitrosoderiváty; technické mastné alkoholy
24322100-8 Technické mastné alkoholy
24322200-9 Jednosytné alkoholy
24322210-2 Methanol
24322220-5 Ethanol
24322300-0 Dioly, vícesytné alkoholy a deriváty
24322310-3 Ethylenglykol
24322320-6 Alkoholové deriváty
24322400-1 Fenoly a deriváty
24322500-2 Alkohol
24322510-5 Ethylalkohol
24323000-4 Technické monokarboxylové mastné kyseliny
24323100-5 Kyselé oleje z rafinace
24323200-6 Karboxylové kyseliny
24323210-9 Kyselina octová
24323220-2 Kyselina peroctová
24323300-7 Nenasycené monokarboxylové kyseliny a sloučeniny
24323310-0 Estery kyseliny methakrylové
24323320-3 Estery kyseliny akrylové
24323400-8 Aromatické polykarboxylové a karboxylové kyseliny
24324000-1 Organické sloučeniny s dusíkatou funkcí
24324100-2 Sloučeniny s aminovou funkcí
24324200-3 Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí
24324300-4 Ureidy
24324400-5 Sloučeniny s dusíkatou funkcí
24325000-8 Organické sloučeniny síry
24326000-5 Aldehydy, ketony, organické peroxidy a ethery
24326100-6 Sloučeniny s aldehydickou funkcí
24326200-7 Sloučeniny s ketonovou funkcí a sloučeniny s chinonovou funkcí
24326300-8 Organické peroxidy
24326310-1 Ethylenoxid
24326320-4 Ethery
24327000-2 Různé organické chemické látky
24327100-3 Rostlinné deriváty určené k barvení
24327200-4 Dřevěné uhlí
24327300-5 Oleje a produkty destilace vysokoteplotního uhelného dehtu, smola a smolný dehet
24327310-8 Uhelný dehet
24327311-5 Kreozot
24327320-1 Smola
24327330-4 Smolný dehet
24327400-6 Výrobky z pryskyřice
24327500-7 Odpadní výluhy z výroby buničiny ze dřeva
24400000-8 Hnojiva a dusíkaté sloučeniny
24410000-1 Dusíkatá hnojiva
24411000-8 Kyselina dusičná a soli
24411100-9 Dusičnan sodný
24412000-5 Směs kyseliny sírové a dusičné
24413000-2 Amoniak
24413100-3 Kapalný amoniak
24413200-4 Chlorid amonný
24413300-5 Síran amonný
24420000-4 Fosforečná hnojiva
24421000-1 Minerální fosforečná hnojiva
24422000-8 Chemická fosforečná hnojiva
24430000-7 Živočišná nebo rostlinná hnojiva
24440000-0 Ostatní hnojiva
24450000-3 Agrochemické výrobky
24451000-0 Pesticidy
24452000-7 Insekticidy
24453000-4 Herbicidy
24454000-1 Regulátory růstu rostlin
24455000-8 Desinfekční prostředky
24456000-5 Rodenticidy
24457000-2 Fungicidy
24500000-9 Plasty v primárních formách
24510000-2 Polymery ethylenu v primárních formách
24520000-5 Polymery propylenu v primárních formách
24530000-8 Polymery styrenu v primárních formách
24540000-1 Polymery vinylu v primárních formách
24541000-8 Polymery vinylacetátu v primárních formách
24542000-5 Akrylové polymery v primárních formách
24550000-4 Polyestery v primárních formách
24560000-7 Polyamidy v primárních formách
24570000-0 Močovinové pryskyřice v primárních formách
24580000-3 Aminové pryskyřice v primárních formách
24590000-6 Silikony v primárních formách
24600000-0 Výbušniny
24610000-3 Připravené výbušniny
24611000-0 Střelný prach
24611100-1 Propergolová paliva
24612000-7 Různé výbušniny
24612100-8 Dynamit
24612200-9 TNT
24612300-0 Nitroglycerin
24613000-4 Signalizační světlice, dešťové rakety, mlhové signály a ostatní pyrotechnické výrobky
24613100-5 Patrony na plašení ptáků
24613200-6 Ohňostroje
24615000-8 Zápalnice, roznětky, rozbušky, bleskovice; elektrické detonátory
24900000-3 Chemické výrobky vysoké jakosti a různé chemické výrobky
24910000-6 Klihy
24911000-3 Želatiny
24911200-5 Lepidla
24920000-9 Vonné silice
24930000-2 Chemické přípravky pro fotografické účely
24931000-9 Fotografické desky a filmy
24931200-1 Emulze k fotografickým účelům
24931210-4 Vývojky
24931220-7 Ustalovače
24931230-0 Vývojky pro rentgen
24931240-3 Ustalovače pro rentgen
24931250-6 Živná půda
24931260-9 Zesilovače obrazu
24950000-8 Specializované chemické výrobky
24951000-5 Mazací tuky a maziva
24951100-6 Maziva
24951110-9 Přírodní výplach z vrtů
24951120-2 Křemíková kolomaz
24951130-5 Vrtné výplachy
24951200-7 Přísady do olejů
24951210-0 Prášek do hasících přístrojů
24951220-3 Činidla do hasících přístrojů
24951230-6 Náplně do hasících přístrojů
24951300-8 Hydraulické kapaliny
24951310-1 Prostředky k odmrazování
24951311-8 Přípravky proti zamrzání
24951400-9 Chemicky upravené tuky a oleje
24952000-2 Modelovací pasty
24952100-3 Dentální vosk
24953000-9 Přípravky k úpravě povrchu, k apretování
24954000-6 Aktivní uhlí
24954100-7 Nové aktivní uhlí
24954200-8 Regenerované aktivní uhlí
24955000-3 Chemické WC
24956000-0 Peptony a proteinové látky
24957000-7 Chemické přísady
24957100-8 Připravená pojiva pro licí formy nebo jádra
24957200-9 Přísady do cementů, malt nebo betonů
24958000-4 Chemické výrobky pro ropný a plynárenský průmysl
24958100-5 Chemické látky uvnitř vrtu
24958200-6 Flokulační činidla
24958300-7 Výplachové chemické látky
24958400-8 Gelové ampule pro ucpávání výbušnin
24959000-1 Aerosoly a chemické látky ve tvaru disků
24959100-2 Aerosoly
24959200-3 Chemické prvky ve tvaru disku
24960000-1 Různé chemické výrobky
24961000-8 Kapaliny do chladičů
24962000-5 Chemické látky na úpravu vody
24963000-2 Antikorozní prostředky
24964000-9 Glycerol
24965000-6 Enzymy