Divisions / Produkty chemiczne 291

Szukaj
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Produkty chemiczne

Code Name
24100000-5 Gazy
24110000-8 Gazy przemysłowe
24111000-5 Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen
24111100-6 Argon
24111200-7 Gazy szlachetne
24111300-8 Hel
24111400-9 Neon
24111500-0 Gazy medyczne
24111600-1 Wodór
24111700-2 Azot
24111800-3 Azot ciekły
24111900-4 Tlen
24112000-2 Nieorganiczne związki tlenu
24112100-3 Ditlenek węgla
24112200-4 Tlenki azotu
24112300-5 Gazowe nieorganiczne związki tlenu
24113000-9 Ciekłe powietrze i sprężone powietrze
24113100-0 Ciekłe powietrze
24113200-1 Sprężone powietrze
24200000-6 Barwniki i pigmenty
24210000-9 Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki
24211000-6 Tlenek cynku i nadtlenek cynku, tlenek tytanu, barwniki i pigmenty
24211100-7 Tlenek cynku
24211200-8 Nadtlenek cynku
24211300-9 Tlenek tytanu
24212000-3 Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, magnezu, ołowiu i miedzi
24212100-4 Tlenek chromu
24212200-5 Tlenek manganu
24212300-6 Tlenek ołowiu
24212400-7 Tlenek miedzi
24212500-8 Tlenek magnezu
24212600-9 Wodorotlenki do barwników i pigmentów
24212610-2 Wodorotlenek chromu
24212620-5 Wodorotlenek manganu
24212630-8 Wodorotlenek ołowiu
24212640-1 Wodorotlenek miedzi
24212650-4 Wodorotlenek magnezu
24213000-0 Wapno uwodnione
24220000-2 Ekstrakty garbników, ekstrakty barwników, garbniki i środki barwiące
24221000-9 Ekstrakty barwników
24222000-6 Ekstrakty garbników
24223000-3 Garbniki
24224000-0 Środki barwiące
24225000-7 Preparaty garbników
24300000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24310000-0 Zasadowe chemikalia nieorganiczne
24311000-7 Pierwiastki chemiczne, kwasy i związki nieorganiczne
24311100-8 Niemetale
24311110-1 Fosforki
24311120-4 Węgliki
24311130-7 Wodorki
24311140-0 Azotki
24311150-3 Azydki
24311160-6 Krzemki
24311170-9 Borki
24311180-2 Siarka oczyszczona
24311200-9 Halogen
24311300-0 Metale alkaliczne
24311310-3 Rtęć
24311400-1 Chlorowodór (kwas chlorowodorowy), kwasy nieorganiczne, ditlenek krzemu i ditlenek siarki
24311410-4 Kwasy nieorganiczne
24311411-1 Kwas siarkowy
24311420-7 Kwas fosforowy
24311430-0 Kwasy polifosforowe
24311440-3 Kwas heksafluorokrzemowy
24311450-6 Ditlenek siarki
24311460-9 Ditlenek krzemu
24311470-2 Chlorowodór (kwas chlorowodorowy)
24311500-2 Wodorotlenki, jako zasadowe chemikalia nieorganiczne
24311510-5 Tlenki metali
24311511-2 Piryty żelaza i tlenki żelaza
24311520-8 Wodorotlenek sodu
24311521-5 Soda kaustyczna
24311522-2 Soda ciekła
24311600-3 Związki siarki
24311700-4 Siarka
24311800-5 Węgiel
24311900-6 Chlor
24312000-4 Halogenki metaliczne; podchloryny, chlorany i nadchlorany
24312100-5 Halogenki metaliczne
24312110-8 Heksafluorokrzemian sodowy
24312120-1 Chlorki
24312121-8 Chlorek glinu
24312122-5 Chlorek żelazowy
24312123-2 Chlorek poliglinowy
24312130-4 Uwodniony chlorek glinu
24312200-6 Podchloryny i chlorany
24312210-9 Chloryt sodowy
24312220-2 Podchloryn sodowy
24313000-1 Siarczki, siarczany, azotany, fosforany i węglany
24313100-2 Siarczki, siarczyny i siarczany
24313110-5 Różne siarczki
24313111-2 Siarkowodór
24313112-9 Polisiarczki
24313120-8 Siarczany
24313121-5 Tiosiarczan sodu
24313122-2 Siarczan żelazawy
24313123-9 Siarczan glinu
24313124-6 Siarczan sodowy
24313125-3 Siarczan żelazowy
24313126-0 Siarczan miedzi
24313200-3 Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany
24313210-6 Heksametafosforan sodowy
24313220-9 Fosfaty
24313300-4 Węglany
24313310-7 Węglan sodu
24313320-0 Wodorowęglan sodu
24313400-5 Azotany
24314000-8 Różne sole kwasów metalicznych
24314100-9 Nadmanganian potasu
24314200-0 Sole tlenowych kwasów metalicznych
24315000-5 Różne chemikalia nieorganiczne
24315100-6 Ciężka woda, inne izotopy i ich związki
24315200-7 Cyjanek, tlenek cyjanku, pioruniany, cyjaniany, krzemiany, borany, nadborany, sole kwasów nieorganicznych
24315210-0 Cyjanki
24315220-3 Tlenek cyjanku
24315230-6 Pioruniany
24315240-9 Cyjaniany
24315300-8 Nadtlenek wodoru
24315400-9 Kwarc piezoelektryczny
24315500-0 Związki metali ziem rzadkich
24315600-1 Krzemiany
24315610-4 Krzemian sodowy
24315700-2 Borany i nadborany
24316000-2 Woda destylowana
24317000-9 Kamienie syntetyczne
24317100-0 Syntetyczne kamienie szlachetne
24317200-1 Syntetyczne kamienie półszlachetne
24320000-3 Zasadowe organiczne substancje chemiczne
24321000-0 Węglowodory
24321100-1 Węglowodory nasycone
24321110-4 Nasycone węglowodory acykliczne
24321111-1 Metan
24321112-8 Etylen
24321113-5 Propen
24321114-2 Buten
24321115-9 Acetylen
24321120-7 Nasycone węglowodory cykliczne
24321200-2 Węglowodory nienasycone
24321210-5 Nienasycone węglowodory acykliczne
24321220-8 Nienasycone węglowodory cykliczne
24321221-5 Benzen
24321222-2 Toluen
24321223-9 O-ksyleny
24321224-6 M-ksyleny
24321225-3 Styren
24321226-0 Etylobenzen
24321300-3 Pozostałe chlorowcowane pochodne węglowodorów
24321310-6 Tetrachloroetylen
24321320-9 Tetrachlorek węgla
24322000-7 Alkohole, fenole, fenoloalkohole i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; przemysłowe alkohole tłuszczowe
24322100-8 Przemysłowe alkohole tłuszczowe
24322200-9 Alkohole monowodorotlenowe
24322210-2 Metanol
24322220-5 Etanol
24322300-0 Diole, polialkohole i pochodne
24322310-3 Glikol etylenu
24322320-6 Pochodne alkoholi
24322400-1 Fenole i pochodne
24322500-2 Alkohol
24322510-5 Alkohol etylowy
24323000-4 Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe
24323100-5 Kwaśne oleje z rafinacji
24323200-6 Kwasy karboksylowe
24323210-9 Kwas octowy
24323220-2 Kwas nadoctowy
24323300-7 Nienasycone monokarboksylowe kwasy i związki
24323310-0 Estry kwasu metakrylowego
24323320-3 Estry kwasu akrylowego
24323400-8 Aromatyczne kwasy polikarboksylowe i karboksylowe
24324000-1 Związki organiczne z azotową grupą funkcyjną
24324100-2 Związki z aminową grupą funkcyjną
24324200-3 Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną
24324300-4 Ureiny
24324400-5 Związki z azotową grupą funkcyjną
24325000-8 Organiczne związki siarki
24326000-5 Aldehyd, keton, nadtlenki organiczne i etery
24326100-6 Związki z aldehydową grupą funkcyjną
24326200-7 Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną
24326300-8 Nadtlenki organiczne
24326310-1 Tlenek etylenu
24326320-4 Etery
24327000-2 Różne organiczne substancje chemiczne
24327100-3 Roślinne pochodne do barwienia
24327200-4 Węgiel drzewny
24327300-5 Oleje i produkty z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, palu i smoły pakowej
24327310-8 Smoła węglowa
24327311-5 Kreozot
24327320-1 Smoła
24327330-4 Smoła pakowa
24327400-6 Produkty żywiczne
24327500-7 Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego
24400000-8 Nawozy azotowe i związki azotu
24410000-1 Nawozy azotowe
24411000-8 Kwas azotowy i sole
24411100-9 Azotan sodowy
24412000-5 Kwasy siarkowo-azotowe
24413000-2 Amoniak
24413100-3 Ciekły amoniak
24413200-4 Chlorek amonu
24413300-5 Siarczan amonu
24420000-4 Nawozy fosforowe
24421000-1 Nawozy fosforowe mineralne
24422000-8 Nawozy fosforowe chemiczne
24430000-7 Nawozy zwierzęce lub roślinne
24440000-0 Różne nawozy
24450000-3 Wyroby rolno-chemiczne
24451000-0 Pestycydy
24452000-7 Środki owadobójcze
24453000-4 Środki chwastobójcze
24454000-1 Regulatory wzrostu roślin
24455000-8 Środki odkażające
24456000-5 Środki przeciwko gryzoniom
24457000-2 Środki grzybobójcze
24500000-9 Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
24510000-2 Polimery etylenu w formach podstawowych
24520000-5 Polimery propylenu w formach podstawowych
24530000-8 Polimery styrenu w formach podstawowych
24540000-1 Polimery winylu w formach podstawowych
24541000-8 Polimery octanu winylowego w formach podstawowych
24542000-5 Polimery akrylowe w formach podstawowych
24550000-4 Poliestry w formach podstawowych
24560000-7 Poliamidy w formach podstawowych
24570000-0 Żywice mocznikowe w formach podstawowych
24580000-3 Żywice aminowe w formach podstawowych
24590000-6 Krzemiany w formach podstawowych
24600000-0 Materiały wybuchowe
24610000-3 Gotowe materiały wybuchowe
24611000-0 Proszki pędne
24611100-1 Paliwa napędowe
24612000-7 Różne materiały wybuchowe
24612100-8 Dynamit
24612200-9 TNT
24612300-0 Nitrogliceryna
24613000-4 Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas deszczu lub mgły i wyroby pirotechniczne
24613100-5 Naboje do odstraszania ptactwa
24613200-6 Sztuczne ognie
24615000-8 Lonty, spłonki, zapalniki i detonatory elektryczne
24900000-3 Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
24910000-6 Kleje
24911000-3 Żelatyny
24911200-5 Spoiwa
24920000-9 Olejki eteryczne
24930000-2 Chemikalia fotograficzne
24931000-9 Płyty i klisze fotograficzne
24931200-1 Emulsje do użytku fotograficznego
24931210-4 Wywoływacze fotograficzne
24931220-7 Utrwalacze fotograficzne
24931230-0 Wywoływacze do zdjęć rentgenowskich
24931240-3 Utrwalacze do zdjęć rentgenowskich
24931250-6 Nośniki kultur
24931260-9 Wzmacniacze obrazu
24950000-8 Specjalistyczne produkty chemiczne
24951000-5 Tłuszcze i smary
24951100-6 Smary
24951110-9 Iłowa płuczka wiertnicza
24951120-2 Smar silikonowy
24951130-5 Płyny wiertnicze
24951200-7 Dodatki do olejów
24951210-0 Proszek gaśniczy
24951220-3 Środki gaśnicze
24951230-6 Ładunki gaśnicze
24951300-8 Płyny hydrauliczne
24951310-1 Środki usuwające oblodzenia
24951311-8 Środki zapobiegające zamarzaniu
24951400-9 Chemicznie modyfikowane tłuszcze i oleje
24952000-2 Pasty modelarskie
24952100-3 Wosk stomatologiczny
24953000-9 Środki wykańczalnicze
24954000-6 Węgiel aktywny
24954100-7 Nowy węgiel aktywny
24954200-8 Regenerowany węgiel aktywny
24955000-3 Chemiczne preparaty toaletowe
24956000-0 Peptony i substancje białkowe
24957000-7 Dodatki chemiczne
24957100-8 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni
24957200-9 Dodatki do cementów, zapraw lub zbrojeń
24958000-4 Produkty chemiczne dla przemysłu naftowego i gazowniczego
24958100-5 Chemikalia wiertnicze
24958200-6 Środki kłaczkujące
24958300-7 Chemikalia odwiertowe
24958400-8 Ampułki żelatynowe do przybitkowych materiałów wybuchowych
24959000-1 Aerozole i chemikalia w postaci krążków
24959100-2 Aerozole
24959200-3 Pierwiastki chemiczne w postaci krążków
24960000-1 Różne produkty chemiczne
24961000-8 Płyny chłodnicze
24962000-5 Chemikalia do uzdatniania wody
24963000-2 Produkty antykorozyjne
24964000-9 Gliceryna
24965000-6 Enzymy