Divisions / Chemické výrobky 291

Vyhľadávanie
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Chemické výrobky

Code Name
24100000-5 Plyny
24110000-8 Technické plyny
24111000-5 Vodík, argón, vzácne plyny, dusík a kyslík
24111100-6 Argón
24111200-7 Vzácne plyny
24111300-8 Hélium
24111400-9 Neón
24111500-0 Lekárske plyny
24111600-1 Vodík
24111700-2 Dusík
24111800-3 Kvapalný dusík
24111900-4 Kyslík
24112000-2 Anorganické zlúčeniny kyslíka
24112100-3 Oxid uhličitý
24112200-4 Oxidy dusíka
24112300-5 Plynné anorganické zlúčeniny kyslíka
24113000-9 Kvapalný a stlačený vzduch
24113100-0 Kvapalný vzduch
24113200-1 Stlačený vzduch
24200000-6 Farby a pigmenty
24210000-9 Oxidy, peroxidy a hydroxidy
24211000-6 Oxid a peroxid zinku, oxid titanu, farby a pigmenty
24211100-7 Oxid zinočnatý
24211200-8 Peroxid zinku
24211300-9 Oxid titanu
24212000-3 Oxidy a hydroxidy chrómu, mangánu, horčíka, olova a medi
24212100-4 Oxid chrómu
24212200-5 Oxid mangánu
24212300-6 Oxid olova
24212400-7 Oxid medi
24212500-8 Oxid horečnatý
24212600-9 Hydroxidy do farieb a pigmentov
24212610-2 Hydroxid chrómu
24212620-5 Hydroxid mangánu
24212630-8 Hydroxid olova
24212640-1 Hydroxid medi
24212650-4 Hydroxid horčíka
24213000-0 Hasené vápno
24220000-2 Trieslové výťažky, farbivá, taníny a farbiace materiály
24221000-9 Farbiace výťažky
24222000-6 Trieslové výťažky
24223000-3 Taníny
24224000-0 Farbivo
24225000-7 Trieslové prípravky na činenie
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie
24310000-0 Základné anorganické chemikálie
24311000-7 Chemické prvky, anorganické kyseliny a zlúčeniny
24311100-8 Nekovy
24311110-1 Fosfidy
24311120-4 Karbidy
24311130-7 Hydridy
24311140-0 Nitridy
24311150-3 Azidy
24311160-6 Silicidy
24311170-9 Boridy
24311180-2 Rafinovaná síra
24311200-9 Halogény
24311300-0 Alkalické kovy
24311310-3 Ortuť
24311400-1 Chlórovodík, anorganické kyseliny, oxid kremičitý a oxid siričitý
24311410-4 Anorganické kyseliny
24311411-1 Kyselina sírová
24311420-7 Kyselina fosforečná
24311430-0 Polyfosforečné kyseliny
24311440-3 Kyselina hexafluorokremičitá
24311450-6 Oxid siričitý
24311460-9 Oxid kremičitý
24311470-2 Chlórovodík
24311500-2 Hydroxidy ako základné anorganické chemikálie
24311510-5 Oxidy kovov
24311511-2 Pyrity a oxidy železa
24311520-8 Hydroxid sodný
24311521-5 Lúh sodný
24311522-2 Kvapalný uhličitan sodný
24311600-3 Zlúčeniny síry
24311700-4 Síra
24311800-5 Uhlík
24311900-6 Chlór
24312000-4 Halogénové zlúčeniny kovov, chlórnany, chlorečnany a chloristany
24312100-5 Halogénové zlúčeniny kovov
24312110-8 Hexafluorokremičitan sodný
24312120-1 Chloridy
24312121-8 Chlorid hliníka
24312122-5 Chlorid železa
24312123-2 Polychlorid hliníka
24312130-4 Chlórhydrát hliníka
24312200-6 Chlórnany a chlorečnany
24312210-9 Chloritan sodný
24312220-2 Chlórnan sodný
24313000-1 Sulfidy, sírany; dusičnany, fosforečnany a uhličitany
24313100-2 Sulfidy, siričitany a sírany
24313110-5 Rôzne sulfidy
24313111-2 Sírovodík
24313112-9 Polysulfidy
24313120-8 Sírany
24313121-5 Tiosíran sodný
24313122-2 Síran železitý
24313123-9 Síran hliníka
24313124-6 Síran sodný
24313125-3 Síran železa
24313126-0 Síran medi
24313200-3 Fosfornany, fosforitany, fosforečnany a polyfosforečnany
24313210-6 Hexametafosforečnan sodný
24313220-9 Fosforečnany
24313300-4 Uhličitany
24313310-7 Uhličitan sodný
24313320-0 Hydrogenuhličitan sodný
24313400-5 Dusičnany
24314000-8 Rôzne kovové soli kyselín
24314100-9 Manganistan draselný
24314200-0 Soli oxokovových kyselín
24315000-5 Rôzne anorganické chemikálie
24315100-6 Ťažká voda, iné izotopy a ich zlúčeniny
24315200-7 Kyanid, kyanid oxidy, fulmináty, kyanatany, kremičitany, boritany, perboritany, soli anorganických kyselín
24315210-0 Kyanidy
24315220-3 Kyanid oxid
24315230-6 Fulmináty
24315240-9 Kyanatany
24315300-8 Peroxid vodíka
24315400-9 Piezoelektrický kryštál
24315500-0 Zlúčeniny kovov vzácnych zemín
24315600-1 Kremičitany
24315610-4 Kremičitan sodíka
24315700-2 Boritany a perboritany
24316000-2 Destilovaná voda
24317000-9 Syntetické kamene
24317100-0 Syntetické drahokamy
24317200-1 Syntetické polodrahokamy
24320000-3 Základné organické chemikálie
24321000-0 Uhľovodíky
24321100-1 Nasýtené uhľovodíky
24321110-4 Nasýtené acyklické uhľovodíky
24321111-1 Metán
24321112-8 Etylén
24321113-5 Propén
24321114-2 Butén
24321115-9 Acetylén
24321120-7 Nasýtené cyklické uhľovodíky
24321200-2 Nenasýtené uhľovodíky
24321210-5 Nenasýtené acyklické uhľovodíky
24321220-8 Nenasýtené cyklické uhľovodíky
24321221-5 Benzén
24321222-2 Toluén
24321223-9 O-xylény
24321224-6 M-xylény
24321225-3 Styrén
24321226-0 Etylbenzén
24321300-3 Iné halogénderiváty uhľovodíkov
24321310-6 Tetrachlóretylén
24321320-9 Tetrachlórmetán
24322000-7 Alkoholy, fenoly, fenolalkholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrozoderiváty; priemyselné mastné alkoholy
24322100-8 Priemyselné mastné alkoholy
24322200-9 Jednosýtne alkoholy
24322210-2 Metanol
24322220-5 Etanol
24322300-0 Dioly, polyalkoholy a ich deriváty
24322310-3 Etylénglykol
24322320-6 Deriváty alkoholov
24322400-1 Fenoly a ich deriváty
24322500-2 Alkohol
24322510-5 Etylalkohol
24323000-4 Priemyselné monokarboxylové mastné kyseliny
24323100-5 Kyselina olejová z rafinácie
24323200-6 Karboxylové kyseliny
24323210-9 Kyselina octová
24323220-2 Kyselina peroctová
24323300-7 Nenasýtené monokarboxylové kyseliny a ich zlúčeniny
24323310-0 Estery kyseliny metakrylovej
24323320-3 Estery kyseliny akrylovej
24323400-8 Aromatické polykarboxylové a karboxylové kyseliny
24324000-1 Organické zlúčeniny s dusíkatou funkčnou skupinou
24324100-2 Zlúčeniny s amínovou funkčnou skupinou
24324200-3 Aminozlúčeniny s kyslíkatou funkčnou skupinou
24324300-4 Ureíny
24324400-5 Zlúčeniny s dusíkatou funkčnou skupinou
24325000-8 Organické zlúčeniny síry
24326000-5 Aldehydy, ketóny, organické peroxidy a étery
24326100-6 Zlúčeniny s aldehydickou funkčnou skupinou
24326200-7 Zlúčeniny s ketonickou a chinónovou funkčnou skupinou
24326300-8 Organické peroxidy
24326310-1 Etylénoxid
24326320-4 Étery
24327000-2 Rôzne organické chemikálie
24327100-3 Rastlinné deriváty na farbenie
24327200-4 Drevné uhlie
24327300-5 Oleje a produkty destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov, smola a smolný koks
24327310-8 Čiernouhoľný decht
24327311-5 Kreozot
24327320-1 Smola
24327330-4 Smolný koks
24327400-6 Živičné produkty
24327500-7 Odpadové lúhy z výroby drevnej buničiny
24400000-8 Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka
24410000-1 Dusíkaté priemyselné hnojivá
24411000-8 Kyselina dusičná a jej soli
24411100-9 Dusičnan sodný
24412000-5 Zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitračná zmes)
24413000-2 Amoniak
24413100-3 Kvapalný amoniak
24413200-4 Chlorid amónny
24413300-5 Síran amónny
24420000-4 Fosforečné hnojivá
24421000-1 Minerálne fosforečné hnojivá
24422000-8 Chemické fosforečné hnojivá
24430000-7 Živočíšne a rastlinné hnojivá
24440000-0 Rôzne hnojivá
24450000-3 Agrochemikálie
24451000-0 Pesticídy
24452000-7 Insekticídy
24453000-4 Herbicídy
24454000-1 Regulátory rastu rastlín
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky
24456000-5 Rodenticídy
24457000-2 Fungicídy
24500000-9 Plasty v primárnych formách
24510000-2 Polyméry etylénu v primárnych formách
24520000-5 Polyméry propylénu v primárnych formách
24530000-8 Polyméry styrénu v primárnych formách
24540000-1 Polyméry vinylchloridu v primárnych formách
24541000-8 Polymér vinylacetátu v primárnych formách
24542000-5 Akrylové polyméry v primárnych formách
24550000-4 Polyestery v primárnych formách
24560000-7 Polyamidy v primárnych formách
24570000-0 Močovinová živica v primárnych formách
24580000-3 Amínové živice v primárnych formách
24590000-6 Silikóny v primárnych formách
24600000-0 Výbušniny
24610000-3 Pripravené výbušniny
24611000-0 Práškové výbušniny
24611100-1 Propergolové palivá
24612000-7 Rôzne výbušniny
24612100-8 Dynamit
24612200-9 Trinitrotoluén
24612300-0 Nitroglycerín
24613000-4 Signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a pyrotechnické výrobky
24613100-5 Náboje na odplašovanie vtákov
24613200-6 Ohňostroje
24615000-8 Zápalnice, bleskovice, roznetky a elektrické rozbušky
24900000-3 Čisté a rôzne chemické výrobky
24910000-6 Gleje
24911000-3 Želatíny
24911200-5 Spojivá
24920000-9 Éterické oleje
24930000-2 Fotochemický materiál
24931000-9 Fotografické dosky a filmy
24931200-1 Emulzie na fotografické účely
24931210-4 Fotografické vývojky
24931220-7 Fotografické ustaľovače
24931230-0 Röntgenové vývojky
24931240-3 Röntgenové ustaľovače
24931250-6 Kultivačné prostredia
24931260-9 Zjasňovače
24950000-8 Špecializované chemické výrobky
24951000-5 Mazivá a mazacie oleje
24951100-6 Mazacie oleje
24951110-9 Vrtný kal
24951120-2 Silikónové mazivo
24951130-5 Vrtné výplachy
24951200-7 Aditíva do olejov
24951210-0 Prášok do hasiaceho prístroja
24951220-3 Prípravky do hasiacich prístrojov
24951230-6 Náplne do hasiacich prístrojov
24951300-8 Hydraulické kvapaliny
24951310-1 Pripravené tekutiny na odmrazovanie
24951311-8 Prípravky proti zamŕzaniu
24951400-9 Chemicky upravené tuky a oleje
24952000-2 Modelovacie pasty
24952100-3 Zubný vosk
24953000-9 Prípravky na konečnú úpravu povrchov (finišovanie)
24954000-6 Aktívne uhlie
24954100-7 Nové aktívne uhlie
24954200-8 Regenerované aktívne uhlie
24955000-3 Chemické záchody
24956000-0 Peptónové a proteínové substancie
24957000-7 Chemické aditíva
24957100-8 Pripravené spájadlá do lejacích foriem alebo jadier
24957200-9 Prísady do cementov, malty alebo betónu
24958000-4 Chemické výrobky pre olejársky a plynárensky priemysel
24958100-5 Banské chemikálie
24958200-6 Flokulačné prostriedky
24958300-7 Kalovité výplachové kvapaliny
24958400-8 Ampulky zo želé ako upchávky výbušnín
24959000-1 Aerosóly a chemikálie v tvare diskov
24959100-2 Aerosóly
24959200-3 Chemické prvky v tvare diskov
24960000-1 Rôzne chemické výrobky
24961000-8 Náplne do radiátorov
24962000-5 Chemikálie na úpravu vody
24963000-2 Antikorozívne výrobky
24964000-9 Glycerín
24965000-6 Enzýmy