Divisions / Kemični proizvodi 291

Išči
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Kemični proizvodi

Code Name
24100000-5 Plini
24110000-8 Tehnični plini
24111000-5 Vodik, argon, žlahtni plini, dušik in kisik
24111100-6 Argon
24111200-7 Žlahtni plini
24111300-8 Helij
24111400-9 Neon
24111500-0 Plini za medicinske namene
24111600-1 Vodik
24111700-2 Dušik
24111800-3 Tekoči dušik
24111900-4 Kisik
24112000-2 Anorganske kisikove spojine
24112100-3 Ogljikov dioksid
24112200-4 Dušikovi oksidi
24112300-5 Plinaste anorganske kisikove spojine
24113000-9 Utekočinjen in stisnjen zrak
24113100-0 Utekočinjen zrak
24113200-1 Stisnjen zrak
24200000-6 Barve in pigmenti
24210000-9 Oksidi, peroksidi in hidroksidi
24211000-6 Cinkov oksid in peroksid; titanov oksid, barve in pigmenti
24211100-7 Cinkov oksid
24211200-8 Cinkov peroksid
24211300-9 Titanov oksid
24212000-3 Kromovi, manganovi, magnezijevi, svinčevi in bakrovi oksidi in hidroksidi
24212100-4 Kromov oksid
24212200-5 Manganov oksid
24212300-6 Svinčev oksid
24212400-7 Bakrov oksid
24212500-8 Magnezijev oksid
24212600-9 Hidroksidi za barve in pigmente
24212610-2 Kromov hidroksid
24212620-5 Manganov hidroksid
24212630-8 Svinčev hidroksid
24212640-1 Bakrov hidroksid
24212650-4 Magnezijev hidroksid
24213000-0 Hidrirano apno
24220000-2 Ekstrakti za strojenje, ekstrakti za barvanje, tanini in barvila
24221000-9 Ekstrakti za barvanje
24222000-6 Strojilni ekstrakti
24223000-3 Tanini
24224000-0 Barvila
24225000-7 Strojilni preparati
24300000-7 Osnovne anorganske in organske kemikalije
24310000-0 Osnovne anorganske kemikalije
24311000-7 Kemični elementi, anorganske kisline in spojine
24311100-8 Nekovine
24311110-1 Fosfidi
24311120-4 Karbidi
24311130-7 Hidridi
24311140-0 Nitridi
24311150-3 Azidi
24311160-6 Silicidi
24311170-9 Boridi
24311180-2 Rafinirano žveplo
24311200-9 Halogen
24311300-0 Alkalijske kovine
24311310-3 Živo srebro
24311400-1 Klorovodik, anorganske kisline, silicijev dioksid in žveplov dioksid
24311410-4 Anorganske kisline
24311411-1 Žveplova kislina
24311420-7 Fosforjeva kislina
24311430-0 Polifosforjeva kislina
24311440-3 Heksafluorosilicijeva kislina
24311450-6 Žveplov dioksid
24311460-9 Silicijev dioksid
24311470-2 Vodikov klorid
24311500-2 Hidroksidi kot osnovne anorganske kemikalije
24311510-5 Kovinski oksidi
24311511-2 Železovi piriti in železovi oksidi
24311520-8 Natrijev hidroksid
24311521-5 Kavstična soda
24311522-2 Tekoča soda
24311600-3 Žveplove spojine
24311700-4 Žveplo
24311800-5 Ogljik
24311900-6 Klor
24312000-4 Kovinski halogenidi; hipokloriti, klorati in perklorati
24312100-5 Kovinski halogenidi
24312110-8 Natrijev heksafluorosilikat
24312120-1 Kloridi
24312121-8 Aluminijev klorid
24312122-5 Feri klorid
24312123-2 Polialuminijev klorid
24312130-4 Aluminijev klorhidrat
24312200-6 Hipokloriti in klorati
24312210-9 Natrijev klorit
24312220-2 Natrijev hipoklorit
24313000-1 Sulfidi, sulfati; nitrati, fosfati in karbonati
24313100-2 Sulfidi, sulfiti in sulfati
24313110-5 Razni sulfidi
24313111-2 Vodikov sulfid
24313112-9 Polisulfidi
24313120-8 Sulfati
24313121-5 Natrijev tiosulfat
24313122-2 Feri sulfat
24313123-9 Aluminijev sulfat
24313124-6 Natrijev sulfat
24313125-3 Železov sulfat
24313126-0 Bakrov sulfat
24313200-3 Fosfinati, fosfonati, fosfati in polifosfati
24313210-6 Natrijev heksametafosfat
24313220-9 Fosfati
24313300-4 Karbonati
24313310-7 Natrijev karbonat
24313320-0 Natrijev bikarbonat
24313400-5 Nitrati
24314000-8 Razne soli kovinskih kislin
24314100-9 Kalijev permanganat
24314200-0 Oksi soli kovinskih kislin
24315000-5 Razni anorganski kemični proizvodi
24315100-6 Trda voda, drugi izotopi in njihove spojine
24315200-7 Cianid, cianidov oksid, fulminati, cianati, silikati, borati, perborati, soli anorganskih kislin
24315210-0 Cianidi
24315220-3 Cianidov oksid
24315230-6 Fulminati
24315240-9 Cianati
24315300-8 Vodikov peroksid
24315400-9 Piezoelektrični kremen
24315500-0 Spojine redkih zemeljskih kovin
24315600-1 Silikati
24315610-4 Natrijev silikat
24315700-2 Borati in perborati
24316000-2 Destilirana voda
24317000-9 Sintetični kamni
24317100-0 Sintetični dragi kamni
24317200-1 Sintetični poldragi kamni
24320000-3 Osnovne organske kemikalije
24321000-0 Ogljikovodiki
24321100-1 Nasičeni ogljikovodiki
24321110-4 Nasičeni aciklični ogljikovodiki
24321111-1 Metan
24321112-8 Etilen
24321113-5 Propen
24321114-2 Buten
24321115-9 Acetilen
24321120-7 Nasičeni ciklični ogljikovodiki
24321200-2 Nenasičeni ogljikovodiki
24321210-5 Nenasičeni aciklični ogljikovodiki
24321220-8 Nenasičeni ciklični ogljikovodiki
24321221-5 Benzen
24321222-2 Toluen
24321223-9 O-ksileni
24321224-6 M-ksileni
24321225-3 Stiren
24321226-0 Etilbenzen
24321300-3 Drugi halogenski derivati ogljikovodikov
24321310-6 Tetrakloretilen
24321320-9 Ogljikov tetraklorid
24322000-7 Alkoholi, fenoli, fenolni alkoholi in njihovi halogenirani, sulfonirani, nitrirani ali nitronizirani derivati; industrijski maščobni alkoholi
24322100-8 Industrijski maščobni alkoholi
24322200-9 Enohidroksilni alkoholi
24322210-2 Metanol
24322220-5 Etanol
24322300-0 Dioli, polialkoholi in njihovi derivati
24322310-3 Etilenglikol
24322320-6 Derivati alkohola
24322400-1 Fenoli in derivati
24322500-2 Alkohol
24322510-5 Etilni alkohol
24323000-4 Industrijske maščobne monokarbonske kisline
24323100-5 Kisla olja iz rafinacije
24323200-6 Karboksilne kisline
24323210-9 Ocetna kislina
24323220-2 Perocetna kislina
24323300-7 Nenasičene monokarboksilne kisline in spojine
24323310-0 Estri metakrilne kisline
24323320-3 Estri akrilne kisline
24323400-8 Aromatične polikarboksilne in karboksilne kisline
24324000-1 Organske spojine z dušikovo funkcijo
24324100-2 Spojine z amino funkcijo
24324200-3 Aminospojine s kisikovo funkcijo
24324300-4 Ureini
24324400-5 Spojine z dušikovimi funkcijami
24325000-8 Organske žveplove spojine
24326000-5 Aldehidi, keton, organski peroksidi in etri
24326100-6 Spojine z aldehidno funkcijo
24326200-7 Spojine s ketonsko in kinonsko funkcijo
24326300-8 Organski peroksidi
24326310-1 Etilen oksid
24326320-4 Etri
24327000-2 Razni organski kemijski proizvodi
24327100-3 Rastlinski derivati za barvanje
24327200-4 Lesno oglje
24327300-5 Olja in proizvodi, dobljeni z destilacijo visokotemperaturnega premogovega katrana, smole in katranske smole
24327310-8 Premogov katran
24327311-5 Kreozot
24327320-1 Smola
24327330-4 Katranska smola
24327400-6 Proizvodi iz smole
24327500-7 Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze
24400000-8 Gnojila in dušikove spojine
24410000-1 Dušikova gnojila
24411000-8 Dušikova kislina in soli
24411100-9 Natrijev nitrat
24412000-5 Sulfonitritne kisline
24413000-2 Sečnina
24413100-3 Sečnina v vodni raztopini
24413200-4 Amonijev klorid
24413300-5 Amonijev sulfat
24420000-4 Fosfatna gnojila
24421000-1 Mineralna fosfatna gnojila
24422000-8 Kemična fosfatna gnojila
24430000-7 Živalska ali rastlinska gnojila
24440000-0 Razna gnojila
24450000-3 Agrokemični proizvodi
24451000-0 Pesticidi
24452000-7 Insekticidi
24453000-4 Herbicidi
24454000-1 Sredstva za urejanje rasti rastlin
24455000-8 Dezinfektanti
24456000-5 Rodenticidi
24457000-2 Fungicidi
24500000-9 Plastične mase v primarnih oblikah
24510000-2 Polimeri etilena v primarnih oblikah
24520000-5 Polimeri propilena v primarnih oblikah
24530000-8 Polimeri stirena v primarnih oblikah
24540000-1 Polimeri vinila v primarnih oblikah
24541000-8 Polimeri vinilacetata v primarnih oblikah
24542000-5 Akrilni polimeri v primarnih oblikah
24550000-4 Poliestri v primarnih oblikah
24560000-7 Poliamidi v primarnih oblikah
24570000-0 Sečninske smole v primarnih oblikah
24580000-3 Amino smole v primarnih oblikah
24590000-6 Silikoni v primarnih oblikah
24600000-0 Razstreliva
24610000-3 Pripravljena razstreliva
24611000-0 Smodniki
24611100-1 Propergol goriva
24612000-7 Razna razstreliva
24612100-8 Dinamit
24612200-9 TNT
24612300-0 Nitroglicerin
24613000-4 Signalne rakete in pirotehnični izdelki
24613100-5 Naboji za odganjanje ptičev
24613200-6 Ognjemeti
24615000-8 Vžigalne vrvice, razstrelilne kapice in električni detonatorji
24900000-3 Fini in različni kemični proizvodi
24910000-6 Lepila
24911000-3 Želatine
24911200-5 Sredstva za lepljenje
24920000-9 Eterična olja
24930000-2 Kemikalije za fotografske namene
24931000-9 Fotografske plošče in filmi
24931200-1 Emulzije za fotografske namene
24931210-4 Fotografski razvijalci
24931220-7 Fotografski fiksirji
24931230-0 Razvijalci za rentgensko snemanje
24931240-3 Fiksirji za rentgensko snemanje
24931250-6 Podlaga
24931260-9 Ojačevalci slike
24950000-8 Specialni kemični proizvodi
24951000-5 Masti in maziva
24951100-6 Maziva
24951110-9 Vrtalni mulj
24951120-2 Silikonska mast
24951130-5 Tekočine za vrtanje
24951200-7 Aditivi za olja
24951210-0 Prah za gasilne aparate
24951220-3 Sredstva za gasilne aparate
24951230-6 Polnila za gasilne aparate
24951300-8 Hidravlične tekočine
24951310-1 Sredstva za odtajanje
24951311-8 Preparati zoper zmrzovanje
24951400-9 Kemično modificirane maščobe in olja
24952000-2 Paste za modeliranje
24952100-3 Zobarski vosek
24953000-9 Sredstva za dodelavo
24954000-6 Aktivno oglje
24954100-7 Novo aktivno oglje
24954200-8 Regenerirano aktivno oglje
24955000-3 Kemična stranišča
24956000-0 Peptoni in beljakovinske substance
24957000-7 Kemični aditivi
24957100-8 Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra
24957200-9 Aditivi za cemente, malte ali betone
24958000-4 Kemični proizvodi za naftno in plinsko industrijo
24958100-5 Kemikalije za vrtine
24958200-6 Sredstva za kosmičenje
24958300-7 Kemikalije za izplakovanje
24958400-8 Ampule z gelom za izdelavo razstreliva
24959000-1 Pršila in kemikalije v obliki kolutov
24959100-2 Pršila
24959200-3 Kemijski elementi v obliki kolutov
24960000-1 Različni kemični proizvodi
24961000-8 Tekočine za radiatorje
24962000-5 Kemikalije za pripravo vode
24963000-2 Sredstva za preprečevanje korozije
24964000-9 Glicerol
24965000-6 Encimi