Divisions / Kemiske produkter 291

Søg
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Kemiske produkter

Code Name
24100000-5 Gasser
24110000-8 Industrigasser
24111000-5 Hydrogen, argon, inerte gasser, nitrogen og oxygen
24111100-6 Argon
24111200-7 Ædelgasser
24111300-8 Helium
24111400-9 Neon
24111500-0 Medicinske gasser
24111600-1 Hydrogen
24111700-2 Nitrogen
24111800-3 Flydende nitrogen
24111900-4 Oxygen
24112000-2 Uorganiske oxygenforbindelser
24112100-3 Carbondioxid
24112200-4 Nitrogenoxid
24112300-5 Gasformige uorganiske oxygenforbindelser
24113000-9 Flydende og komprimeret luft
24113100-0 Flydende luft
24113200-1 Komprimeret luft
24200000-6 Farvestoffer og pigmenter
24210000-9 Oxider, peroxider og hydroxider
24211000-6 Zinkoxid og zinkperoxid, titanperoxid, farvestoffer og pigmenter
24211100-7 Zinkoxid
24211200-8 Zinkperoxid
24211300-9 Titaniumoxid
24212000-3 Oxider og hydroxider af krom, mangan, magnesium, bly og kobber
24212100-4 Chromoxid
24212200-5 Manganoxid
24212300-6 Blyoxid
24212400-7 Kobberoxid
24212500-8 Magnesiumoxid
24212600-9 Hydroxyder til farvestoffer og pigmenter
24212610-2 Chromhydroxid
24212620-5 Manganhydroxid
24212630-8 Blyhydroxid
24212640-1 Kobberhydroxid
24212650-4 Magnesiumhydroxid
24213000-0 Calciumhydroxid
24220000-2 Garveekstrakter, farvestofekstrakter, garvesyre og farvestoffer
24221000-9 Farvestofekstrakter
24222000-6 Garvestofekstrakter
24223000-3 Garvesyrer
24224000-0 Farvningsmidler
24225000-7 Garvepræparater
24300000-7 Uorganiske og organiske basiskemikalier
24310000-0 Uorganiske basiskemikalier
24311000-7 Kemiske stoffer, uorganiske syrer og forbindelser
24311100-8 Metalloider
24311110-1 Phosphider
24311120-4 Carbider
24311130-7 Hydrider
24311140-0 Nitrider
24311150-3 Azider
24311160-6 Silicider
24311170-9 Borider
24311180-2 Raffineret svovl
24311200-9 Halogen
24311300-0 Alkalimetaller
24311310-3 Kviksølv
24311400-1 Hydrogenchlorid, uorganiske syrer, siliciumdioxid og svovldioxid
24311410-4 Uorganiske syrer
24311411-1 Svovlsyre
24311420-7 Phosphorsyre
24311430-0 Polyphosphorsyrer
24311440-3 Fluskiselsyre
24311450-6 Svovldioxid
24311460-9 Siliciumdioxid
24311470-2 Hydrogenchlorid
24311500-2 Hydroxyder i form af uorganiske basiskemikalier
24311510-5 Metaloxider
24311511-2 Jernpyritter og jernoxider
24311520-8 Natriumhydroxid
24311521-5 Kaustisk soda
24311522-2 Natronlud
24311600-3 Svovlforbindelser
24311700-4 Svovl
24311800-5 Kulstof
24311900-6 Klor
24312000-4 Metalhalogenater; hypochloriter, chlorater og perchlorater
24312100-5 Metalhalogenater
24312110-8 Natriumhexafluorsilicat
24312120-1 Chlorider
24312121-8 Aluminiumchlorid
24312122-5 Ferrichlorid
24312123-2 Polyaluminiumchlorid
24312130-4 Aluminiumchlorhydrat
24312200-6 Hypochloriter og chlorater
24312210-9 Natriumchlorit
24312220-2 Natriumhypochlorit
24313000-1 Sulphider, sulphater, nitrater, phosphater og carbonater
24313100-2 Sulphider, sulphitter og sulphater
24313110-5 Diverse sulphider
24313111-2 Hydrogensulphid
24313112-9 Polysulphider
24313120-8 Sulphater
24313121-5 Natriumthiosulphat
24313122-2 Ferrisulphat
24313123-9 Sulphater af aluminium
24313124-6 Natriumhydrogensulphater
24313125-3 Jernsulphat
24313126-0 Kobbersulphat
24313200-3 Phosphinater, phosphonater, phosphater og polyphosphater
24313210-6 Natriumhexametaphosphat
24313220-9 Phosphater
24313300-4 Carbonater
24313310-7 Natriumcarbonater
24313320-0 Natriumbicarbonat
24313400-5 Nitrater
24314000-8 Metalsalte
24314100-9 Kaliumpermanganat
24314200-0 Salte af oxometalsyrer
24315000-5 Uorganiske kemikalier
24315100-6 Tungt vand, andre isotoper og forbindelser deraf
24315200-7 Cyanider, oxidcyanider, fulminater, cyanater, silicater, borater, perborater, salte af uorganiske syrer
24315210-0 Cyanid
24315220-3 Oxidcyanid
24315230-6 Fulminater
24315240-9 Cyanater
24315300-8 Hydrogenperoxid
24315400-9 Piezo-elektrisk kvarts
24315500-0 Forbindelser af sjældne jordarters metaller
24315600-1 Silikater
24315610-4 Natriumsilicat
24315700-2 Borater og peroxoborater
24316000-2 Destilleret vand
24317000-9 Syntetiske sten
24317100-0 Syntetiske ædelsten
24317200-1 Syntetiske halvædelsten
24320000-3 Basiskemikalier
24321000-0 Carbonhydrider
24321100-1 Mættede carbonhydrider
24321110-4 Acycliske carbonhydrider
24321111-1 Methan
24321112-8 Ethylen
24321113-5 Propen
24321114-2 Buten
24321115-9 Acetylen
24321120-7 Cycliske carbonhydrider
24321200-2 Umættede carbonhydrider
24321210-5 Umættede acycliske carbonhydrider
24321220-8 Umættede cycliske carbonhydrider
24321221-5 Benzen
24321222-2 Toluen
24321223-9 O-xylener
24321224-6 M-xylener
24321225-3 Styren
24321226-0 Ethylbenzen
24321300-3 Chlorderivater af acycliske carbonhydrider
24321310-6 Tetrachlorethylen
24321320-9 Carbontetrachlorid
24322000-7 Alkoholer, phenoler, phenolalkoholer samt halogen-, sulpho-, nitro- og nitrosoderivater deraf, industrielle fedtalkoholer
24322100-8 Industrielle fedtalkoholer
24322200-9 Monovalente alkoholer
24322210-2 Methanol
24322220-5 Ethanol
24322300-0 Divalente og polyvalente alkoholer samt derivater
24322310-3 Ethylenglycol
24322320-6 Alkoholderivater
24322400-1 Phenoler og phenolderivater
24322500-2 Alkohol
24322510-5 Ethylalkohol
24323000-4 Industrielle monocarboxylfedtsyrer
24323100-5 Sure olier fra raffinering
24323200-6 Carboxylsyrer
24323210-9 Eddikesyre
24323220-2 Pereddikesyre
24323300-7 Umættede monocarboxylsyrer og -forbindelser
24323310-0 Estere af methacrylsyre
24323320-3 Acrylsyreestere
24323400-8 Aromatiske polycarboxylsyrer og carboxylsyrer
24324000-1 Organiske forbindelser med nitrogenholdige grupper
24324100-2 Forbindelser med aminogrupper
24324200-3 Aminer indeholdende oxygenholdige grupper
24324300-4 Ureiner
24324400-5 Forbindelser med nitrogenholdige grupper
24325000-8 Organiske svovlforbindelser
24326000-5 Aldehyd, keton, organiske peroxider og ethere
24326100-6 Forbindelser med aldehydgrupper
24326200-7 Forbindelser med keton- og quinonfunktion
24326300-8 Organiske peroxider
24326310-1 Ethylenoxid
24326320-4 Ethere
24327000-2 Diverse organiske kemikalier
24327100-3 Vegetabilske derivater til farvning
24327200-4 Trækul
24327300-5 Olier og produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære, stenkulstjærebeg og mineraltjærebeg
24327310-8 Stenkulstjære
24327311-5 Kreosot
24327320-1 Beg
24327330-4 Tjærebeg
24327400-6 Harpiksprodukter
24327500-7 Affaldslud fra fremstillingen af træmasse
24400000-8 Gødningsstoffer og nitrogenforbindelser
24410000-1 Nitrogenholdige gødningsstoffer
24411000-8 Salpetersyre og salte
24411100-9 Natriumnitrat
24412000-5 Nitrersyrer
24413000-2 Ammoniak
24413100-3 Flydende ammoniak
24413200-4 Ammoniumchlorid
24413300-5 Ammoniumsulphat
24420000-4 Phosphorholdige gødningsstoffer
24421000-1 Mineralske phosphorholdige gødningsstoffer
24422000-8 Kemiske phosphorholdige gødningsstoffer
24430000-7 Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer
24440000-0 Diverse gødningsstoffer
24450000-3 Agrokemiske produkter
24451000-0 Pesticider
24452000-7 Insekticider
24453000-4 Herbicider
24454000-1 Plantevækstregulatorer
24455000-8 Desinfektionsmidler
24456000-5 Rodenticider
24457000-2 Fungicider
24500000-9 Plast i primær form
24510000-2 Polymerer af ethylen, i primær form
24520000-5 Polymerer af propylen i primær form
24530000-8 Polymerer af styren, i primær form
24540000-1 Vinylpolymerer i primær form
24541000-8 Polymerer af vinylacetat i primær form
24542000-5 Polymerer af acryl i primær form
24550000-4 Polyestere i primær form
24560000-7 Polyamider i primær form
24570000-0 Ureaharpikser i primær form
24580000-3 Aminoharpikser i primær form
24590000-6 Siliconer i primær form
24600000-0 Sprængstoffer
24610000-3 Tilberedte sprængstoffer
24611000-0 Krudt
24611100-1 Propergolbrændstoffer
24612000-7 Diverse sprængstoffer
24612100-8 Dynamit
24612200-9 Tnt
24612300-0 Nitroglycerin
24613000-4 Signalraketter, regnraketter, tågesignaler og pyrotekniske artikler
24613100-5 Skræmmeskudspatroner
24613200-6 Fyrværkeri
24615000-8 Tændsnore, sprængkapsler, tændsatser og elektriske detonatorer
24900000-3 Finkemikalier og diverse kemikalier
24910000-6 Lim
24911000-3 Gelatine
24911200-5 Klæbemidler
24920000-9 Æteriske olier
24930000-2 Kemikalier til fotografisk brug
24931000-9 Fotografiske plader og film
24931200-1 Emulsioner til fotografisk brug
24931210-4 Fremkaldermidler til fotografisk brug
24931220-7 Fiksermidler til fotografisk brug
24931230-0 Fremkaldermidler til røntgenfilm
24931240-3 Fiksermidler til røntgenfilm
24931250-6 Vækstmedium
24931260-9 Billedforstærkere
24950000-8 Særlige kemiske præparater
24951000-5 Smørefedt og smøremidler
24951100-6 Smøremidler
24951110-9 Boremudder
24951120-2 Siliciumfedt
24951130-5 Borevæsker
24951200-7 Additiver til olier
24951210-0 Pulver til ildslukkere
24951220-3 Ildslukningsmidler
24951230-6 Drivmidler til ildslukkere
24951300-8 Hydraulikvæsker
24951310-1 Afisningsmidler
24951311-8 Frostbeskyttelsespræparater
24951400-9 Kemisk modificerede fedtstoffer og olier
24952000-2 Modellermasse
24952100-3 Dentalvoks
24953000-9 Efterbehandlingsmidler
24954000-6 Aktivt kul
24954100-7 Nyt aktivt kul
24954200-8 Regenereret aktivt kul
24955000-3 Kemiske toiletter
24956000-0 Peptoner og proteinstoffer
24957000-7 Kemiske additiver
24957100-8 Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner
24957200-9 Additiver til cement, mørtel eller beton
24958000-4 Kemiske stoffer til olie- og gasindustrien
24958100-5 Kemikalier til brug i borehuller
24958200-6 Flokkuleringsmidler
24958300-7 Borevæskekemikalier
24958400-8 Gelampuller til forladning
24959000-1 Aerosoler og kemikalier i skiveform
24959100-2 Aerosoler
24959200-3 Basiskemikalier i skiveform
24960000-1 Diverse kemiske produkter
24961000-8 Kølervæsker
24962000-5 Kemikalier til vandbehandling
24963000-2 Korrosionshindrende produkter
24964000-9 Glycerol
24965000-6 Enzymer