Divisions / Химически продукти 291

Търсене
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Химически продукти

Code Name
24100000-5 Газове
24110000-8 Газове с промишлена употреба
24111000-5 Водород, аргон и други благородни газове, азот и кислород
24111100-6 Аргон
24111200-7 Благородни газове
24111300-8 Хелий
24111400-9 Неон
24111500-0 Газове с медицинска употреба
24111600-1 Водород
24111700-2 Азот
24111800-3 Течен азот
24111900-4 Кислород
24112000-2 Неорганични кислородни съединения
24112100-3 Въглероден диоксид
24112200-4 Азотни оксиди
24112300-5 Газообразни неорганични кислородни съединения
24113000-9 Втечнен въздух и сгъстен въздух
24113100-0 Втечнен въздух
24113200-1 Сгъстен въздух
24200000-6 Оцветители и пигментни вещества
24210000-9 Оксиди, пероксиди (прекиси) и хидроксиди (основи)
24211000-6 Цинков оксид и пероксид, титанов оксид, оцветители и пигментни вещества
24211100-7 Цинков оксид
24211200-8 Цинков пероксид
24211300-9 Титанов оксид
24212000-3 Оксиди и хидроксиди на хром, манган, магнезий, олово и мед
24212100-4 Хромов оксид
24212200-5 Манганов оксид
24212300-6 Оловен оксид
24212400-7 Меден оксид
24212500-8 Магнезиев оксид
24212600-9 Хидроксиди за получаване на оцветители и пигментни вещества
24212610-2 Хромов хидроксид
24212620-5 Манганов хидроксид
24212630-8 Оловен хидроксид
24212640-1 Меден хидроксид
24212650-4 Магнезиев хидроксид
24213000-0 Калциев хидроксид
24220000-2 Дъбилни екстракти, багрилни екстракти, танини и багрилни вещества
24221000-9 Багрилни екстракти
24222000-6 Дъбилни екстракти
24223000-3 Танини
24224000-0 Багрилни вещества
24225000-7 Дъбилни препарати
24300000-7 Неорганични и органични химични продукти с основен характер
24310000-0 Неорганични химични продукти с основен характер
24311000-7 Химически елементи, неорганични киселини и съединения
24311100-8 Неметални елементи
24311110-1 Фосфиди
24311120-4 Карбиди
24311130-7 Хидриди
24311140-0 Нитриди
24311150-3 Азиди
24311160-6 Силициди
24311170-9 Бориди
24311180-2 Рафинирана сяра
24311200-9 Халогениди
24311300-0 Алкални метали
24311310-3 Живак
24311400-1 Хлороводород (солна киселина), неорганични киселини, силициев и серен диоксид
24311410-4 Неорганични киселини
24311411-1 Сярна киселина
24311420-7 Фосфорна киселина
24311430-0 Полифосфорни киселини
24311440-3 Хексафлуоросилициева киселина
24311450-6 Серен диоксид
24311460-9 Силициев диоксид
24311470-2 Хлороводород (солна киселина)
24311500-2 Хидроксиди, използвани като неорганични химически продукти с основен характер
24311510-5 Метални оксиди
24311511-2 Пирити и железни оксиди
24311520-8 Натриев хидроксид (сода каустик)
24311521-5 Твърд натриев хидроксид (сода каустик)
24311522-2 Натриев хидроксид (сода каустик) във воден разтвор
24311600-3 Серни съединения
24311700-4 Сяра
24311800-5 Въглерод
24311900-6 Хлор
24312000-4 Метални халогениди, хипохлориди, хлорати и перхлорати
24312100-5 Метални халогениди
24312110-8 Натриев хексафлуорсиликат
24312120-1 Хлориди
24312121-8 Алуминиев хлорид
24312122-5 Ферихлорид
24312123-2 Алуминиев полихлорид
24312130-4 Алуминиев хлорхидрат
24312200-6 Хипохлорити и хлорати
24312210-9 Натриев хлорит
24312220-2 Натриев хипохлорит
24313000-1 Сулфиди, сулфати, нитрати, фосфати и карбонати
24313100-2 Сулфиди, сулфити и сулфати
24313110-5 Различни сулфиди
24313111-2 Хидросулфид
24313112-9 Полисулфиди
24313120-8 Сулфати
24313121-5 Натриев тиосулфат
24313122-2 Ферисулфат
24313123-9 Алуминиев сулфат
24313124-6 Натриев сулфат
24313125-3 Феросулфат
24313126-0 Меден сулфат
24313200-3 Фосфинати, фосфонати, фосфати и полифосфати
24313210-6 Натриев хексаметафосфат
24313220-9 Фосфати
24313300-4 Карбонати
24313310-7 Натриев карбонат
24313320-0 Натриев бикарбонат
24313400-5 Нитрати
24314000-8 Различни кисели метални соли
24314100-9 Калиев перманганат
24314200-0 Кисели оксометални соли
24315000-5 Различни неорганични химически продукти
24315100-6 Тежка вода (деутериев оксид), други изотопи и техни съединения
24315200-7 Цианид, оксицианид, фулминати, цианати, силикати, борати, пероксоборати (перборати), соли на неорганични киселини
24315210-0 Цианиди
24315220-3 Оксицианид
24315230-6 Фулминати
24315240-9 Цианати
24315300-8 Водороден пероксид (кислородна вода)
24315400-9 Пиезоелектрически кварц
24315500-0 Съединения на редкоземни метали
24315600-1 Силикати
24315610-4 Натриев силикат
24315700-2 Борати и пероксоборати (перборати)
24316000-2 Дестилирана вода
24317000-9 Синтетични камъни
24317100-0 Синтетични скъпоценни камъни
24317200-1 Синтетични полускъпоценни камъни
24320000-3 Основни органични химически продукти
24321000-0 Въглеводороди
24321100-1 Наситени въглеводороди
24321110-4 Наситени ациклени въглеводороди
24321111-1 Метан
24321112-8 Етилен
24321113-5 Пропен
24321114-2 Бутен
24321115-9 Ацетилен
24321120-7 Наситени циклени въглеводороди
24321200-2 Ненаситени въглеводороди
24321210-5 Ненаситени ациклени въглеводороди
24321220-8 Ненаситени циклени въглеводороди
24321221-5 Бензен
24321222-2 Толуен
24321223-9 О-ксилени
24321224-6 М-ксилени
24321225-3 Стирен
24321226-0 Етилбензен
24321300-3 Други халогенирани производни на въглеводороди
24321310-6 Тетрахлоретилен
24321320-9 Въглероден тетрахлорид
24322000-7 Алкохоли, феноли, феноли-алкохоли и техните халогенирани, сулфонирани, нитрирани или нитрозирани производни, мастни алкохоли с промишлена употреба
24322100-8 Мастни алкохоли с промишлена употреба
24322200-9 Моноалкохоли
24322210-2 Метанол
24322220-5 Етанол
24322300-0 Диоли, полиалкохоли и техни производни
24322310-3 Етиленгликол
24322320-6 Производни от алкохоли
24322400-1 Феноли и производни от феноли
24322500-2 Алкохол
24322510-5 Етилов алкохол
24323000-4 Мастни монокарбоксилни киселини с промишлена употреба
24323100-5 Масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини
24323200-6 Карбоксилни киселини
24323210-9 Оцетна киселина
24323220-2 Пероцетна киселина
24323300-7 Ненаситени монокарбоксилни киселини и техните съединения
24323310-0 Естери на метакрилова киселина
24323320-3 Естери на акрилова киселина
24323400-8 Поликарбоксилни и карбоксилни ароматни киселини
24324000-1 Органични съединения с азотна функционална група
24324100-2 Съединения с аминна функционална група
24324200-3 Аминосъединения с кислородна функционална група
24324300-4 Уреиди
24324400-5 Съединения с азотна функционална група
24325000-8 Органосерни съединения
24326000-5 Алдехид, кетон, органични пероксиди и етери
24326100-6 Съединения с алдехидна функционална група
24326200-7 Съединения с кетонна и с кинонна функционална група
24326300-8 Органични пероксиди
24326310-1 Оксиран (етиленов оксид)
24326320-4 Етери
24327000-2 Различни органични химически продукти
24327100-3 Растителни производни, използвани за багрене
24327200-4 Дървени въглища
24327300-5 Масла и продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани и смоли
24327310-8 Каменовъглен катран
24327311-5 Креозот
24327320-1 Катран
24327330-4 Катранова смола
24327400-6 Продукти на базата на смоли
24327500-7 Отпадъчна луга при производството на хартиена каша
24400000-8 Азотни торове и съединения
24410000-1 Азотни торове
24411000-8 Азотна киселина и соли
24411100-9 Натриев нитрат
24412000-5 Смеси от азотна и сярна киселини
24413000-2 Амоняк
24413100-3 Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)
24413200-4 Амониев хлорид
24413300-5 Амониев сулфат
24420000-4 Фосфатни торове
24421000-1 Минерални фосфатни торове
24422000-8 Химични фосфатни торове
24430000-7 Торове от животински или растителен произход
24440000-0 Различни видове торове
24450000-3 Агрохимически продукти
24451000-0 Пестициди
24452000-7 Инсектициди
24453000-4 Хербициди
24454000-1 Регулатори на растежа на растенията
24455000-8 Дезинфектанти
24456000-5 Отрови против гризачи (родентициди)
24457000-2 Фунгициди
24500000-9 Пластмаси в първични форми
24510000-2 Полимери на етилена в първични форми
24520000-5 Полимери на пропилена в първични форми
24530000-8 Полимери на стирена в първични форми
24540000-1 Винилови полимери в първични форми
24541000-8 Полимери на винилацетата в първични форми
24542000-5 Акрилни полимери в първични форми
24550000-4 Полиестери в първични форми
24560000-7 Полиамиди в първични форми
24570000-0 Карбамидни смоли в първични форми
24580000-3 Аминосмоли в първични форми
24590000-6 Силикони в първични форми
24600000-0 Експлозиви
24610000-3 Приготвени експлозиви
24611000-0 Барути
24611100-1 Горива с пропергол
24612000-7 Различни експлозиви
24612100-8 Динамит
24612200-9 Тринитротолуол
24612300-0 Нитроглицерин
24613000-4 Сигнализационни ракети, ракети против градушка, сигнални заряди, използвани при мъгла, и пиротехнически продукти
24613100-5 Фишеци за предизвикване на шум за плашене на птици
24613200-6 Фойерверки
24615000-8 Фитили, детонатори, запалки и електрически детонатори
24900000-3 Фини и различни видове химически продукти
24910000-6 Лепила
24911000-3 Желатини
24911200-5 Лепилни вещества
24920000-9 Етерични масла
24930000-2 Химически вещества за използване във фотографията
24931000-9 Фотографски плаки и филми
24931200-1 Емулсии с фотографска употреба
24931210-4 Фотографски проявители
24931220-7 Фотографски фиксажи
24931230-0 Проявители, използвани в рентгеновата фотография
24931240-3 Фиксажи, използвани в рентгеновата фотография
24931250-6 Среда за развитието на биологични култури
24931260-9 Усилватели на изображението
24950000-8 Специални химически продукти
24951000-5 Греси и смазочни препарати
24951100-6 Смазочни вещества
24951110-9 Глинесто-промивна смес, използвана при сондиране
24951120-2 Силиконови греси
24951130-5 Промивни течности, използвани при сондиране
24951200-7 Добавки за течни масла
24951210-0 Прах за пожарогасители
24951220-3 Пожарогасителни продукти
24951230-6 Пълнители за зареждане на пожарогасители
24951300-8 Хидравлични течности
24951310-1 Вещества против заскрежаване
24951311-8 Антифриз
24951400-9 Химически модифицирани греси и масла
24952000-2 Пасти за моделиране
24952100-3 Зъболекарски восъци
24953000-9 Вещества за дообработка
24954000-6 Активен въглен
24954100-7 Неизползван активен въглен
24954200-8 Регенериран активен въглен
24955000-3 Химически тоалетни
24956000-0 Пептони и протеинови вещества
24957000-7 Химически добавки
24957100-8 Свързващи вещества за леярски форми или сърца
24957200-9 Добавки за цимент, хоросан или бетон
24958000-4 Химически продукти, използвани в петролодобивната и газодобивната промишленост
24958100-5 Химически продукти, използвани в забоя на сондажните шахти
24958200-6 Коагулационни вещества
24958300-7 Химически продукти на основата на глинести разтвори
24958400-8 Ампули с гел за набиване на експлозиви
24959000-1 Аерозоли и химически продукти с дисковидна форма
24959100-2 Аерозоли
24959200-3 Химически субстанции с дисковидна форма
24960000-1 Различни химически продукти
24961000-8 Радиаторни течности
24962000-5 Химически продукти, използвани за обработка на вода
24963000-2 Антикорозионни продукти
24964000-9 Глицерол
24965000-6 Ензими