Divisions / Kemialliset tuotteet 291

Haku
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Kemialliset tuotteet

Code Name
24100000-5 Kaasut
24110000-8 Teollisuuskaasut
24111000-5 Vety, argon, jalokaasut, typpi ja happi
24111100-6 Argon
24111200-7 Jalokaasut
24111300-8 Helium
24111400-9 Neon
24111500-0 Lääkintäkaasut
24111600-1 Vety
24111700-2 Typpi
24111800-3 Nestemäinen typpi
24111900-4 Happi
24112000-2 Epäorgaaniset happiyhdisteet
24112100-3 Hiilidioksidi
24112200-4 Typen oksidit
24112300-5 Kaasumaiset epäorgaaniset happiyhdisteet
24113000-9 Nesteytetty ilma ja paineilma
24113100-0 Nesteytetty ilma
24113200-1 Paineilma
24200000-6 Värit ja pigmentit
24210000-9 Oksidit, peroksidit ja hydroksidit
24211000-6 Sinkkioksidi ja -peroksidi, titaanioksidi, värit ja pigmentit
24211100-7 Sinkkioksidi
24211200-8 Sinkkiperoksidi
24211300-9 Titaanioksidi
24212000-3 Kromi-, mangaani-, magnesium-, lyijy- ja kuparioksidit ja -hydroksidit
24212100-4 Kromioksidi
24212200-5 Mangaanioksidi
24212300-6 Lyijyoksidi
24212400-7 Kuparioksidi
24212500-8 Magnesiumoksidi
24212600-9 Väriaineiden ja pigmenttien hydroksidit
24212610-2 Kromihydroksidi
24212620-5 Mangaanihydroksidi
24212630-8 Lyijyhydroksidi
24212640-1 Kuparihydroksidi
24212650-4 Magnesiumhydroksidi
24213000-0 Sammutettu kalkki
24220000-2 Parkki- ja värjäysuutteet, tanniinit ja väriaineet
24221000-9 Väriuutteet
24222000-6 Parkkiuutteet
24223000-3 Tanniinit
24224000-0 Väriaineet
24225000-7 Parkkiaineet
24300000-7 Epäorgaaniset ja orgaaniset peruskemikaalit
24310000-0 Epäorgaaniset peruskemikaalit
24311000-7 Alkuaineet, epäorgaaniset hapot ja yhdisteet
24311100-8 Epämetallit
24311110-1 Fosfidit
24311120-4 Karbidit
24311130-7 Hydridit
24311140-0 Nitridit
24311150-3 Atsidit
24311160-6 Silisidit
24311170-9 Boridit
24311180-2 Puhdistettu rikki
24311200-9 Halogeeni
24311300-0 Alkalimetallit
24311310-3 Elohopea
24311400-1 Vetykloridi, epäorgaaniset hapot, piidioksidi ja rikkidioksidi
24311410-4 Epäorgaaniset hapot
24311411-1 Rikkihappo
24311420-7 Fosforihappo
24311430-0 Polyfosforihapot
24311440-3 Heksafluoripiihappo
24311450-6 Rikkidioksidi
24311460-9 Piidioksidi
24311470-2 Vetykloridi
24311500-2 Epäorgaanisina peruskemikaaleina käytettävät hydroksidit
24311510-5 Metallioksidit
24311511-2 Pyriitit ja rautaoksidit
24311520-8 Natriumhydroksidi
24311521-5 Kaustinen sooda
24311522-2 Nestesooda
24311600-3 Rikkiyhdisteet
24311700-4 Rikki
24311800-5 Hiili
24311900-6 Kloori
24312000-4 Metallihalogenaatit; hypokloriitit, kloraatit ja perkloraatit
24312100-5 Metallihalogenaatit
24312110-8 Natriumheksafluorisilikaatti
24312120-1 Kloridit
24312121-8 Alumiinikloridi
24312122-5 Ferrikloridi
24312123-2 Polyalumiinikloridi
24312130-4 Alumiinikloorihydraatti
24312200-6 Hypokloriitit ja kloraatit
24312210-9 Natriumkloriitti
24312220-2 Natriumhypokloriitti
24313000-1 Sulfidit, sulfaatit, nitraatit, fosfaatit ja karbonaatit
24313100-2 Sulfidit, sulfiitit ja sulfaatit
24313110-5 Erilaiset sulfidit
24313111-2 Vetysulfidi
24313112-9 Polysulfidit
24313120-8 Sulfaatit
24313121-5 Natriumtiosulfaatti
24313122-2 Ferrisulfaatti
24313123-9 Alumiinisulfaatti
24313124-6 Natriumsulfaatti
24313125-3 Rautasulfaatti
24313126-0 Kuparisulfaatti
24313200-3 Fosfinaatit, fosfonaatit, fosfaatit ja polyfosfaatit
24313210-6 Natriumheksametafosfaatti
24313220-9 Fosfaatit
24313300-4 Karbonaatit
24313310-7 Natriumkarbonaatti
24313320-0 Natriumbikarbonaatti
24313400-5 Nitraatit
24314000-8 Erilaiset happamat metallien suolat
24314100-9 Kaliumpermanganaatti
24314200-0 Oksometallihappojen suolat
24315000-5 Erilaiset epäorgaaniset kemikaalit
24315100-6 Raskas vesi, muut isotoopit ja niiden yhdisteet
24315200-7 Syanidit, syaanioksidi, fulminaatit, syanaatit, silikaatit, boraatit, perboraatit, epäorgaanisten happojen suolat
24315210-0 Syanidit
24315220-3 Syaanioksidi
24315230-6 Fulminaatit
24315240-9 Syanaatit
24315300-8 Vetyperoksidi
24315400-9 Pietsosähköinen kvartsi
24315500-0 Harvinaisten maametallien yhdisteet
24315600-1 Silikaatit
24315610-4 Natriumsilikaatti
24315700-2 Boraatit ja perboraatit
24316000-2 Tislattu vesi
24317000-9 Synteettiset kivet
24317100-0 Synteettiset jalokivet
24317200-1 Synteettiset puolijalokivet
24320000-3 Orgaaniset peruskemikaalit
24321000-0 Hiilivedyt
24321100-1 Tyydyttyneet hiilivedyt
24321110-4 Tyydyttyneet alifaattiset hiilivedyt
24321111-1 Metaani
24321112-8 Eteeni
24321113-5 Propeeni
24321114-2 Buteeni
24321115-9 Asetyleeni
24321120-7 Tyydyttyneet sykliset hiilivedyt
24321200-2 Tyydyttymättömät hiilivedyt
24321210-5 Tyydyttymättömät alifaattiset hiilivedyt
24321220-8 Tyydyttymättömät sykliset hiilivedyt
24321221-5 Bentseeni
24321222-2 Tolueeni
24321223-9 O-ksyleenit
24321224-6 M-ksyleenit
24321225-3 Styreeni
24321226-0 Etyylibentseeni
24321300-3 Muut halogenoidut hiilivedyt
24321310-6 Tetrakloorieteeni
24321320-9 Hiilitetrakloridi
24322000-7 Alkoholit, fenolit, fenolialkoholit ja niiden halogenoidut, sulfonoidut, nitratut tai nitrosoidut johdannaiset; teolliset rasva-alkoholit
24322100-8 Teolliset rasva-alkoholit
24322200-9 Yksiarvoiset alkoholit
24322210-2 Metanoli
24322220-5 Etanoli
24322300-0 Diolit, polyalkoholit, sykliset alkoholit ja niiden johdannaiset
24322310-3 Etyleeniglykoli
24322320-6 Alkoholijohdannaiset
24322400-1 Fenolit ja niiden johdannaiset
24322500-2 Alkoholi
24322510-5 Etyylialkoholi
24323000-4 Teolliset monokarboksyylirasvahapot
24323100-5 Öljynjalostuksessa syntyvät happamet öljyt
24323200-6 Karboksyylihapot
24323210-9 Etikkahappo
24323220-2 Peretikkahappo
24323300-7 Tyydyttymättömät monokarboksyylihapot ja niiden yhdisteet
24323310-0 Metakryylihapon esterit
24323320-3 Akryylihapon esterit
24323400-8 Aromaattiset polykarboksyyli- ja karboksyylihapot
24324000-1 Typpifunktioiset orgaaniset yhdisteet
24324100-2 Amiinifunktioiset yhdisteet
24324200-3 Happifunktioiset aminoyhdisteet
24324300-4 Ureiinit
24324400-5 Typpifunktioiset yhdisteet
24325000-8 Orgaaniset rikkiyhdisteet
24326000-5 Aldehydit, ketonit, orgaaniset peroksidit ja eetterit
24326100-6 Aldehydifunktioiset yhdisteet
24326200-7 Ketoni- ja kinonifunktioiset yhdisteet
24326300-8 Orgaaniset peroksidit
24326310-1 Eteenioksidi
24326320-4 Eetterit
24327000-2 Erilaiset kemialliset valmisteet
24327100-3 Värjäyksessä käytettävät kasvijohdannaiset
24327200-4 Puuhiili
24327300-5 Suurlämpötilakivihiilitervasta tislatut öljyt ja muut tuotteet, piki ja pikiterva
24327310-8 Kivihiiliterva
24327311-5 Kreosootti
24327320-1 Piki
24327330-4 Pikiterva
24327400-6 Hartsituotteet
24327500-7 Puumassan valmistuksessa syntyvät jätelipeät
24400000-8 Lannoitteet ja typpiyhdisteet
24410000-1 Typpilannoitteet
24411000-8 Typpihappo ja sen suolat
24411100-9 Natriumnitraatti
24412000-5 Nitraushapot
24413000-2 Ammoniakki
24413100-3 Nesteytetty ammoniakki
24413200-4 Ammoniumkloridi
24413300-5 Ammoniumsulfaatti
24420000-4 Fosforilannoitteet
24421000-1 Fosforikivennäislannoitteet
24422000-8 Kemialliset fosfaattilannoitteet
24430000-7 Eläin- tai kasviperäiset lannoitteet
24440000-0 Erilaiset lannoitteet
24450000-3 Maatalouskemikaalit
24451000-0 Torjunta-aineet
24452000-7 Hyönteismyrkyt
24453000-4 Rikkaruohomyrkyt
24454000-1 Kasvien kasvunsäätelyaineet
24455000-8 Desinfiointiaineet
24456000-5 Rotanmyrkyt
24457000-2 Sienimyrkyt
24500000-9 Alkumuotoiset muovit
24510000-2 Alkumuotoiset eteenipolymeerit
24520000-5 Alkumuotoiset propyleenipolymeerit
24530000-8 Alkumuotoiset styreenipolymeerit
24540000-1 Alkumuotoiset vinyylipolymeerit
24541000-8 Alkumuotoiset vinyyliasetaattipolymeerit
24542000-5 Alkumuotoiset akryylipolymeerit
24550000-4 Alkumuotoiset polyesterit
24560000-7 Alkumuotoiset polyamidit
24570000-0 Alkumuotoiset ureahartsit
24580000-3 Alkumuotoiset aminohartsit
24590000-6 Alkumuotoiset silikonit
24600000-0 Räjähdysaineet
24610000-3 Räjähteet
24611000-0 Jauhemaiset ponneaineet
24611100-1 Ajoaineet
24612000-7 Erilaiset räjähteet
24612100-8 Dynamiitti
24612200-9 TNT
24612300-0 Nitroglyseriini
24613000-4 Merkinantoraketit, saderaketit, sumusignaalit ja muut pyrotekniset tuotteet
24613100-5 Lintujenkarkotuspatruunat
24613200-6 Ilotulitusvälineet
24615000-8 Sytytyslangat, nallit, sytyttimet, sähkönallit
24900000-3 Hienokemikaalit ja erilaiset kemialliset tuotteet
24910000-6 Liimat
24911000-3 Gelatiinit
24911200-5 Liima-aineet
24920000-9 Eteeriset öljyt
24930000-2 Valokuvauskemikaalit
24931000-9 Valokuvauslevyt ja -filmit
24931200-1 Valokuvausemulsiot
24931210-4 Valokuvakehitteet
24931220-7 Valokuvakiinnitteet
24931230-0 Röntgenkehitteet
24931240-3 Röntgenkiinnitteet
24931250-6 Elatusaineet
24931260-9 Kuvanvahvisteet
24950000-8 Kemialliset valmisteet
24951000-5 Rasvat ja voiteluaineet
24951100-6 Voiteluaineet
24951110-9 Porauslieju
24951120-2 Silikonirasva
24951130-5 Porausnesteet
24951200-7 Öljynlisäaineet
24951210-0 Palonsammutusjauhe
24951220-3 Palonsammutusaineet
24951230-6 Palonsammuttimien aineet
24951300-8 Hydraulinesteet
24951310-1 Jäänpoistoaineet
24951311-8 Jäänestoaineet
24951400-9 Kemiallisesti muunnellut rasvat ja öljyt
24952000-2 Muovausmassat
24952100-3 Hammasvaha
24953000-9 Viimeistelyaineet
24954000-6 Aktiivihiili
24954100-7 Uusaktiivihiili
24954200-8 Regeneroitu aktiivihiili
24955000-3 Kemialliset käymälät
24956000-0 Peptonit ja valkuaisaineet
24957000-7 Kemialliset lisäaineet
24957100-8 Valumuottien tai -sydämien sidosaineet
24957200-9 Sementin, laastin tai betonin lisäaineet
24958000-4 Öljy- ja kaasuteollisuudessa käytettävät kemialliset tuotteet
24958100-5 Porausrei'issä käytettävät kemikaalit
24958200-6 Saostusaineet
24958300-7 Porausliejukemikaalit
24958400-8 Porausreiän etulatauksissa käytettävät geeliampullit
24959000-1 Aerosolit ja levymuotoiset kemikaalit
24959100-2 Aerosolit
24959200-3 Levymuotoiset alkuaineet
24960000-1 Erilaiset kemialliset tuotteet
24961000-8 Jäähdytinnesteet
24962000-5 Vedenkäsittelykemikaalit
24963000-2 Korroosionestoaineet
24964000-9 Glyseroli
24965000-6 Entsyymit