Divisions / Ķīmiskie produkti 291

Meklēt
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Ķīmiskie produkti

Code Name
24100000-5 Gāzes
24110000-8 Rūpnieciskās gāzes
24111000-5 Ūdeņradis, argons, inertās gāzes, slāpeklis un skābeklis
24111100-6 Argons
24111200-7 Inertās gāzes
24111300-8 Hēlijs
24111400-9 Neons
24111500-0 Medicīnā izmantojamās gāzes
24111600-1 Ūdeņradis
24111700-2 Slāpeklis
24111800-3 Šķidrais slāpeklis
24111900-4 Skābeklis
24112000-2 Neorganiskie skābekļa savienojumi
24112100-3 Oglekļa dioksīds
24112200-4 Slāpekļa oksīdi
24112300-5 Gāzveida neorganiskie skābekļa savienojumi
24113000-9 Sašķidrinātais gaiss un saspiestais gaiss
24113100-0 Sašķidrinātais gaiss
24113200-1 Saspiestais gaiss
24200000-6 Krāsvielas un krāsu pigmenti
24210000-9 Oksīdi, peroksīdi un hidroksīdi
24211000-6 Cinka oksīds un peroksīds, titāna oksīds, krāsvielas un krāsu pigmenti
24211100-7 Cinka oksīds
24211200-8 Cinka peroksīds
24211300-9 Titāna oksīds
24212000-3 Hroma, mangāna, magnija, svina un vara oksīdi un hidroksīdi
24212100-4 Hroma oksīds
24212200-5 Mangāna oksīds
24212300-6 Svina oksīds
24212400-7 Vara oksīds
24212500-8 Magnija oksīds
24212600-9 Hidroksīdi krāsvielām un krāsu pigmentiem
24212610-2 Hroma hidroksīds
24212620-5 Mangāna hidroksīds
24212630-8 Svina hidroksīds
24212640-1 Vara hidroksīds
24212650-4 Magnija hidroksīds
24213000-0 Dzēstie kaļķi
24220000-2 Miecvielu ekstrakti, krāsvielu ekstrakti, tanīni un krāsvielas
24221000-9 Krāsvielu ekstrakti
24222000-6 Miecvielu ekstrakti
24223000-3 Tanīni
24224000-0 Krāsvielas
24225000-7 Miecvielu preparāti
24300000-7 Neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatvielas
24310000-0 Neorganiskās ķīmijas pamatvielas
24311000-7 Ķīmiskie elementi, neorganiskās skābes un savienojumi
24311100-8 Metaloīdi
24311110-1 Fosfīdi
24311120-4 Karbīdi
24311130-7 Hidrīdi
24311140-0 Nitrīdi
24311150-3 Azīdi
24311160-6 Silicīdi
24311170-9 Borīdi
24311180-2 Rafinētais sērs
24311200-9 Halogēns
24311300-0 Sārmu metāli
24311310-3 Dzīvsudrabs
24311400-1 Hlorūdeņradis, neorganiskās skābes, silīcija dioksīds un sēra dioksīds
24311410-4 Neorganiskās skābes
24311411-1 Sērskābe
24311420-7 Fosforskābe
24311430-0 Polifosforskābes
24311440-3 Heksafluorsilīcijskābe
24311450-6 Sēra dioksīds
24311460-9 Silīcija dioksīds
24311470-2 Hlorūdeņradis
24311500-2 Hidroksīdi kā neorganisko ķimikāliju pamatelementi
24311510-5 Metālu oksīdi
24311511-2 Dzelzs pirīti un dzelzs oksīdi
24311520-8 Nātrija hidroksīds
24311521-5 Kaustiskā soda
24311522-2 Šķidrā soda
24311600-3 Sēra savienojumi
24311700-4 Sērs
24311800-5 Ogleklis
24311900-6 Hlors
24312000-4 Metālu halogenāti; hipohlorīti, hlorāti un perhlorāti
24312100-5 Metālu halogenāti
24312110-8 Nātrija heksafluorsilikāts
24312120-1 Hlorīdi
24312121-8 Alumīnija hlorīds
24312122-5 Dzelzs hlorīds
24312123-2 Alumīnija polihlorīds
24312130-4 Alumīnija hlorhidrāts
24312200-6 Hipohlorīti un hlorāti
24312210-9 Nātrija hlorīts
24312220-2 Nātrija hipohlorīts
24313000-1 Sulfīdi, sulfāti; nitrāti, fosfāti un karbonāti
24313100-2 Sulfīdi, sulfīti un sulfāti
24313110-5 Dažādi sulfīdi
24313111-2 Sērūdeņradis
24313112-9 Polisulfīdi
24313120-8 Sulfāti
24313121-5 Nātrija tiosulfāts
24313122-2 Dzelzs (II) sulfāts
24313123-9 Alumīnija sulfāts
24313124-6 Nātrija sulfāts
24313125-3 Dzelzs (III) sulfāts
24313126-0 Vara sulfāts
24313200-3 Fosfināti, fosfonāti, fosfāti un polifosfāti
24313210-6 Nātrija heksametafosfāts
24313220-9 Fosfāti
24313300-4 Karbonāti
24313310-7 Nātrija karbonāts
24313320-0 Nātrija bikarbonāts
24313400-5 Nitrāti
24314000-8 Dažādu metālu skābie sāļi
24314100-9 Kālija permanganāts
24314200-0 Oksometāliskie skābie sāļi
24315000-5 Dažādas neorganiskās ķīmiskās vielas
24315100-6 Smagais ūdens, citi izotopi un to savienojumi
24315200-7 Cianīds, cianīda oksīds, fulmināti, cianāti, silikāti, borāti, perborāti, neorganisko skābju sāļi
24315210-0 Cianīdi
24315220-3 Cianīda oksīds
24315230-6 Fulmināti
24315240-9 Cianāti
24315300-8 Ūdeņraža peroksīds
24315400-9 Pjezoelektrisks kvarcs
24315500-0 Retzemju metālu savienojumi
24315600-1 Silikāti
24315610-4 Nātrija silikāts
24315700-2 Borāti un perborāti
24316000-2 Destilēts ūdens
24317000-9 Sintētiskie akmeņi
24317100-0 Sintētiskie dārgakmeņi
24317200-1 Sintētiskie pusdārgakmeņi
24320000-3 Organiskās ķīmijas pamatvielas
24321000-0 Ogļūdeņraži
24321100-1 Piesātinātie ogļūdeņraži
24321110-4 Piesātinātie acikliskie ogļūdeņraži
24321111-1 Metāns
24321112-8 Etilēns
24321113-5 Propēns
24321114-2 Butēns
24321115-9 Acetilēns
24321120-7 Piesātinātie cikliskie ogļūdeņraži
24321200-2 Nepiesātinātie ogļūdeņraži
24321210-5 Nepiesātinātie acikliskie ogļūdeņraži
24321220-8 Nepiesātinātie cikliskie ogļūdeņraži
24321221-5 Benzols
24321222-2 Toluols
24321223-9 O–ksilols
24321224-6 M–ksilols
24321225-3 Stirols
24321226-0 Etilbenzols
24321300-3 Citi halogēnogļūdeņražu atvasinājumi
24321310-6 Tetrahloretilēns
24321320-9 Tetrahlorogleklis
24322000-7 Spirti, fenoli, fenolspirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi; rūpnieciskie alifātiskie spirti
24322100-8 Rūpnieciskie alifātiskie spirti
24322200-9 Vienvērtīgie spirti
24322210-2 Metanols
24322220-5 Etanols
24322300-0 Dioli, daudzvērtīgie spirti un to atvasinājumi
24322310-3 Etilēnglikols
24322320-6 Spirta atvasinājumi
24322400-1 Fenoli un to atvasinājumi
24322500-2 Spirts
24322510-5 Etilspirts
24323000-4 Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes
24323100-5 Skābās eļļas no attīrīšanas procesa
24323200-6 Karbonskābes
24323210-9 Etiķskābe
24323220-2 Peroksietiķskābe
24323300-7 Nepiesātinātās monokarbonskābes un savienojumi
24323310-0 Metakrilskābes esteri
24323320-3 Akrilskābes esteri
24323400-8 Aromātiskās karboksilskābes un polikarboksilskābes
24324000-1 Organiskie savienojumi ar slāpekļa funkcijām
24324100-2 Aminogrupu saturoši savienojumi
24324200-3 Skābekli saturoši aminosavienojumi
24324300-4 Ureīdi
24324400-5 Savienojumi, kas satur citas funkcionālās grupas ar slāpekli
24325000-8 Sēra organiskie savienojumi
24326000-5 Aldehīdi, ketoni, organiskie peroksīdi un ēteri
24326100-6 Aldehīdi
24326200-7 Ketonu un hinonu funkcionālās grupas
24326300-8 Organiskie peroksīdi
24326310-1 Etilēnoksīds
24326320-4 Ēteri
24327000-2 Dažādas organiskās ķīmiskās vielas
24327100-3 Augu atvasinājumi krāsošanai
24327200-4 Kokogles
24327300-5 Eļļas un citi produkti, kas iegūti akmeņogļu darvas, piķa un bitumena augsttemperatūras pārtvaicē
24327310-8 Akmeņogļu darva
24327311-5 Kreozots
24327320-1 Piķis
24327330-4 Darva
24327400-6 Sveķu produkti
24327500-7 Sārmu atkritumi no koksnes celulozes ražošanas
24400000-8 Mēslojumi un slāpekļa savienojumi
24410000-1 Slāpekļa mēslojumi
24411000-8 Slāpekļskābe un sāļi
24411100-9 Nātrija nitrāts
24412000-5 Slāpekļskābes
24413000-2 Amonjaks
24413100-3 Ožamais spirts
24413200-4 Amonija hlorīds
24413300-5 Amonija sulfāts
24420000-4 Fosfātu mēslojumi
24421000-1 Minerālfosfātu mēslojums
24422000-8 Ķīmiskais fosfātu mēslojums
24430000-7 Organiskais mēslojums
24440000-0 Dažādi mēslojumi
24450000-3 Agroķīmijas produkti
24451000-0 Pesticīdi
24452000-7 Insekticīdi
24453000-4 Herbicīdi
24454000-1 Stādu augšanas regulatori
24455000-8 Dezinfekcijas līdzekļi
24456000-5 Grauzēju iznīcināšanas līdzekļi
24457000-2 Fungicīdi
24500000-9 Plastmasa primārajās formās
24510000-2 Etilēna primārās formas polimēri
24520000-5 Propilēna primārās formas polimēri
24530000-8 Stirola primārās formas polimēri
24540000-1 Vinilpolimēru primārā forma
24541000-8 Primārās formas vinilacetāta polimēri
24542000-5 Primārās formas akrilpolimēri
24550000-4 Primārās formas poliesteri
24560000-7 Primārās formas poliamīdi
24570000-0 Primārās formas poliuretāna sveķi
24580000-3 Primārās formas aminosveķi
24590000-6 Primārās formas silikoni
24600000-0 Sprāgstvielas
24610000-3 Sprāgstvielu izstrādājumi
24611000-0 Šaujampulveri
24611100-1 Degmaisījumi
24612000-7 Dažādas sprāgstvielas
24612100-8 Dinamīts
24612200-9 Trinitrotoluols
24612300-0 Nitroglicerīns
24613000-4 Signālraķetes, lietus raķetes, dūmu signāli un pirotehnikas priekšmeti
24613100-5 Skrotis
24613200-6 Uguņošanas raķetes
24615000-8 Degļi, uzmavas, aizdedzes un elektriskie detonatori
24900000-3 Ķīmiskie produkti ar augstu tīrības pakāpi un dažādi ķīmiskie produkti
24910000-6 Līmes
24911000-3 Želatīns
24911200-5 Līmvielas
24920000-9 Ēteriskās eļļas
24930000-2 Fotoķimikālijas
24931000-9 Fotoplates un filmas
24931200-1 Fotogrāfiju izgatavošanā izmantojamās emulsijas
24931210-4 Fotoattīstītāji
24931220-7 Fotofiksāža
24931230-0 Rentgenuzņēmumu attīstītāji
24931240-3 Rentgenuzņēmumu fiksāža
24931250-6 Kultivēšanas līdzekļi
24931260-9 Attēla kontrasta pastiprinātāji
24950000-8 Speciālie ķīmiskie produkti
24951000-5 Smērvielas un lubrikanti
24951100-6 Lubrikanti
24951110-9 Urbšanas duļķes
24951120-2 Silikona smērvielas
24951130-5 Urbšanas šķidrumi
24951200-7 Eļļas piedevas
24951210-0 Ugunsdzēšamais pulveris
24951220-3 Ugunsdzēšanas līdzekļi
24951230-6 Ugunsdzēšamo aparātu uzpildīšanai paredzētās vielas
24951300-8 Hidrauliskie šķidrumi
24951310-1 Ledus atkausēšanas līdzekļi
24951311-8 Pretsasalšanas līdzekļi
24951400-9 Ķīmiski modificēti tauki un eļļas
24952000-2 Veidošanas pastas
24952100-3 Zobu vasks
24953000-9 Apretēšanas līdzekļi
24954000-6 Aktivētā ogle
24954100-7 Jaunā aktivētā ogle
24954200-8 Reģenerēta aktivētā ogle
24955000-3 Ķīmiskās tualetes
24956000-0 Peptoni un olbaltumvielas
24957000-7 Ķīmiskās piedevas
24957100-8 Gatavas saistvielas lietņu veidnēm vai serdeņiem
24957200-9 Piedevas cementam, javai vai betonam
24958000-4 Ķīmiskie produkti naftas un gāzes rūpniecībai
24958100-5 Dziļurbumu ķimikālijas
24958200-6 Vielas, kas ierosina vielu pārslošanos
24958300-7 Duļķu ķimikālijas
24958400-8 Želejas ampulas sprāgstvielu darbības aizturēšanai
24959000-1 Aerosoli un ķīmiskās vielas diska formā
24959100-2 Aerosoli
24959200-3 Ķīmiskās vielas diska formā
24960000-1 Dažādi ķīmiskie produkti
24961000-8 Radiatoru šķidrumi
24962000-5 Ķīmiskās vielas ūdens attīrīšanai
24963000-2 Pretkorozijas vielas
24964000-9 Glicerīns
24965000-6 Fermenti