Divisions / Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego 56

Szukaj
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego

Code Name
75100000-7 Usługi administracji publicznej
75110000-0 Usługi administracji ogólnej
75111000-7 Usługi władzy wykonawczej i ustawodawczej
75111100-8 Usługi władzy wykonawczej
75111200-9 Usługi władzy ustawodawczej
75112000-4 Usługi administracyjne dotyczące działalności gospodarczej
75112100-5 Usługi administracyjne w zakresie rozwoju projektu
75120000-3 Usługi administracyjne świadczone przez agencje
75121000-0 Usługi administracyjne w zakresie edukacji
75122000-7 Usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej
75123000-4 Administrowanie osiedlami mieszkalnymi
75124000-1 Usługi administracyjne w zakresie rekreacji, kultury i religii
75125000-8 Usługi administracyjne związane z turystyką
75130000-6 Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego
75131000-3 Dodatkowe usługi dla władz publicznych
75131100-4 Usługi dla władz publicznych
75200000-8 Ogólne usługi personelu dla władz publicznych
75210000-1 Świadczenie usług na rzecz wspólnoty
75211000-8 Usługi w zakresie spraw zagranicznych
75211100-9 Usługi dyplomatyczne
75211110-2 Usługi konsularne
75211200-0 Usługi związane ze świadczeniem pomocy gospodarczej dla zagranicy
75211300-1 Usługi związane ze świadczeniem pomocy wojskowej dla zagranicy
75220000-4 Usługi w zakresie obrony
75221000-1 Usługi obrony wojskowej
75222000-8 Usługi obrony cywilnej
75230000-7 Usługi wymiaru sprawiedliwości
75231000-4 Usługi sądowe
75231100-5 Usługi administracyjne świadczone przez sądy
75231200-6 Usługi w zakresie stosowania środków zabezpieczających wobec przestępców lub ich resocjalizacji
75231210-9 Usługi w zakresie przetrzymywania w zakładach karnych
75231220-2 Usługi eskortowania więźniów
75231230-5 Usługi administracji penitencjarnej
75231240-8 Usługi w zakresie kurateli sądowej
75240000-0 Usługi w zakresie bezpieczeństwa, prawa i porządku publicznego
75241000-7 Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego
75241100-8 Usługi policyjne
75242000-4 Usługi w zakresie prawa i porządku publicznego
75242100-5 Usługi w zakresie porządku publicznego
75242110-8 Usługi w zakresie poręczeń sądowych
75250000-3 Usługi straży pożarnej oraz ratownicze
75251000-0 Usługi straży pożarnej
75251100-1 Usługi służb pożarniczych
75251110-4 Usługi ochrony przeciwpożarowej
75251120-7 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
75252000-7 Służby ratownicze
75300000-9 Usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
75310000-2 Świadczenia społeczne
75311000-9 Świadczenia chorobowe
75312000-6 Zasiłki macierzyńskie
75313000-3 Świadczenia z tytułu niepełnosprawności
75313100-4 Zasiłki dla osób czasowo niezdolnych do pracy
75314000-0 Zasiłki dla osób bezrobotnych
75320000-5 Plany emerytalne dla pracowników administracji rządowej
75330000-8 Zasiłki rodzinne
75340000-1 Zasiłki przysługujące na dzieci