Divisions / Услуги на държавното управление и отбраната; услуги по задължително обществено осигуряване 56

Търсене
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Услуги на държавното управление и отбраната; услуги по задължително обществено осигуряване

Code Name
75100000-7 Услуги на държавното управление
75110000-0 Услуги по общофункционално управление на държавата
75111000-7 Услуги на законодателната и изпълнителната власт
75111100-8 Услуги на законодателната власт
75111200-9 Услуги на изпълнителната власт
75112000-4 Услуги на държавното управление за развитие и ефективно функциониране на стопанската дейност
75112100-5 Услуги по управление на проекти за развитие
75120000-3 Услуги на държавното управление в областта на социалната политика и туризма
75121000-0 Услуги на държавното управление в областта на образованието
75122000-7 Услуги на държавното управление в областта на здравеопазването
75123000-4 Услуги на държавното управление в областта на жилищната и градоустройствената политика
75124000-1 Услуги на държавното управление в областта на отдиха, културата, спорта и религията
75125000-8 Услуги на държавното управление за развитие на туризма
75130000-6 Спомагателни услуги за държавното управление като цяло
75131000-3 Услуги за държавните органи и служби
75131100-4 Общи услуги за служителите на държавните органи и служби
75200000-8 Услуги на държавното управление за обществото като цяло
75210000-1 Услуги в областта на външните работи и други услуги
75211000-8 Услуги в областта на външните работи
75211100-9 Дипломатически услуги в чужбина
75211110-2 Консулски услуги в чужбина
75211200-0 Услуги, свързани с външноикономическа помощ
75211300-1 Услуги, свързани с външна военна помощ
75220000-4 Услуги в областта на отбраната
75221000-1 Услуги в областта на въоръжените сили
75222000-8 Услуги в областта на гражданската защита
75230000-7 Услуги на правораздаването и съдебната дейност
75231000-4 Съдебни услуги
75231100-5 Услуги, свързани със съдебната дейност
75231200-6 Услуги, свързани със задържане и превъзпитание на криминално проявени лица
75231210-9 Услуги по затваряне в затвор
75231220-2 Услуги, свързани с конвоиране на затворници
75231230-5 Административни услуги, свързани с управление на затвори
75231240-8 Услуги по обществено превъзпитание
75240000-0 Услуги по опазване на обществената сигурност, реда и законността
75241000-7 Услуги по опазване на обществената сигурност
75241100-8 Услуги на полицията
75242000-4 Услуги по опазване на обществения ред и законност
75242100-5 Услуги по опазване на обществения ред
75242110-8 Услуги, свързани със съдебни чиновници
75250000-3 Услуги по пожарна и аварийна безопасност
75251000-0 Услуги по пожарна безопасност
75251100-1 Услуги по гасене на пожари
75251110-4 Услуги, свързани с предотвратяване на пожари
75251120-7 Услуги, свързани с борба срещу горски пожари
75252000-7 Услуги по аварийна безопасност
75300000-9 Услуги по задължително обществено осигуряване
75310000-2 Услуги по задължително обществено осигуряване, свързани със социална защита
75311000-9 Услуги по осигуряване при болест
75312000-6 Услуги по осигуряване при майчинство
75313000-3 Услуги по осигуряване при инвалидност
75313100-4 Услуги по осигуряване при временна нетрудоспособност
75314000-0 Услуги по осигуряване при безработица
75320000-5 Административни и оперативни услуги, свързани с пенсиониране и пенсионни схеми за държавните служители
75330000-8 Услуги по осигуряване, свързано със семейни надбавки и облекчения
75340000-1 Услуги по осигуряване, свързано с детски надбавки и облекчения