Divisions / Zdravotnícka a sociálna pomoc 97

Vyhľadávanie
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Zdravotnícka a sociálna pomoc

Code Name
85100000-0 Zdravotnícke služby
85110000-3 Nemocničné a súvisiace služby
85111000-0 Nemocničné služby
85111100-1 Chirurgické nemocničné služby
85111200-2 Lekárske nemocničné služby
85111300-3 Gynekologické nemocničné služby
85111310-6 Služby v oblasti umelého oplodnenia
85111320-9 Pôrodnícke nemocničné služby
85111400-4 Rehabilitačné nemocničné služby
85111500-5 Psychiatrické nemocničné služby
85111600-6 Ortotické služby
85111700-7 Liečba kyslíkom
85111800-8 Patológia
85111810-1 Služby týkajúce sa rozboru krvi
85111820-4 Služby týkajúce sa bakteriologického rozboru
85111900-9 Služby týkajúce sa nemocničnej dialýzy
85112000-7 Nemocničné podporné služby
85112100-8 Nemocničné lôžkové služby
85112200-9 Služby v oblasti ambulantnej starostlivosti
85120000-6 Praktické lekárstvo a súvisiace služby
85121000-3 Praktické lekárstvo
85121100-4 Služby všeobecných lekárov
85121200-5 Služby lekárov-špecialistov
85121210-8 Gynekologické a pôrodnícke služby
85121220-1 Služby špecialistu na nefrológiu a nervový systém
85121230-4 Kardiologické služby a služby pľúcneho špecialistu
85121231-1 Kardiologické služby
85121232-8 Služby pľúcneho špecialistu
85121240-7 ORL alebo audiologické služby
85121250-0 Gastroenterologické a geriatrické služby
85121251-7 Gastroenterologické služby
85121252-4 Geriatrické služby
85121270-6 Služby psychiatra alebo psychológa
85121271-3 Služby domovov pre psychicky postihnutých
85121280-9 Oftalmologické, dermatologické a ortopedické služby
85121281-6 Oftalmologické služby
85121282-3 Dermatologické služby
85121283-0 Ortopedické služby
85121290-2 Pediatrické alebo urologické služby
85121291-9 Pediatrické služby
85121292-6 Urologické služby
85121300-6 Služby chirurgov-špecialistov
85130000-9 Služby zubnej lekárskej praxe a súvisiace služby
85131000-6 Služby zubnej lekárskej praxe
85131100-7 Ortodontické služby
85131110-0 Ortodontické chirurgické služby
85140000-2 Rôzne zdravotnícke služby
85141000-9 Služby poskytované lekárskym personálom
85141100-0 Služby poskytované pôrodnými asistentkami
85141200-1 Služby poskytované zdravotnými sestrami
85141210-4 Služby domácej lekárskej liečby
85141211-1 Služby dialyzačnej domácej lekárskej liečby
85141220-7 Poradenské služby poskytované zdravotnými sestrami
85142000-6 Služby stredného zdravotníckeho personálu
85142100-7 Fyzioterapeutické služby
85142200-8 Homeopatické služby
85142300-9 Hygienické služby
85142400-0 Donáška do domu nedostatkových tovarov
85143000-3 Služby sanitárnych vozidiel
85144000-0 Služby pobytových zdravotníckych zariadení
85144100-1 Služby pobytovej ošetrovateľskej starostlivosti
85145000-7 Služby poskytované zdravotníckymi laboratóriami
85146000-4 Služby poskytované krvnými bankami
85146100-5 Služby poskytované spermobankami
85146200-6 Služby poskytované bankami orgánov na transplantáciu
85147000-1 Podnikové zdravotné služby
85148000-8 Lekárske rozbory
85149000-5 Lekárnické služby
85150000-5 Lekárske zobrazovacie služby
85160000-8 Služby optika
85170000-1 Akupunktúrne a chiropraktické služby
85171000-8 Akupunktúrne služby
85172000-5 Služby chiropraktika
85200000-1 Veterinárne služby
85210000-3 Zariadenie na chov mláďat domácich zvierat
85300000-2 Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby
85310000-5 Služby sociálnej pomoci
85311000-2 Služby sociálnej pomoci s ubytovaním
85311100-3 Sociálna pomoc starým osobám
85311200-4 Sociálna pomoc postihnutým osobám
85311300-5 Sociálna pomoc deťom a mládeži
85312000-9 Sociálna pomoc bez ubytovania
85312100-0 Celodenná starostlivosť
85312110-3 Celodenná starostlivosť o deti
85312120-6 Denná starostlivosť o postihnuté deti a mládež
85312200-1 Donáška do domu
85312300-2 Usmerňovanie a poradenské služby
85312310-5 Usmerňovanie
85312320-8 Poradenské služby
85312330-1 Služby pre plánované rodičovstvo
85312400-3 Sociálna pomoc neposkytovaná zariadeniami s dlhodobým ubytovaním
85312500-4 Rehabilitačné služby
85312510-7 Rehabilitačné služby pre choroby z povolania
85320000-8 Sociálne služby
85321000-5 Administratívne sociálne služby
85322000-2 Obecné akčné programy
85323000-9 Obecné zdravotnícke služby