Divisions / Услуги на здравеопазването и социалните дейности 97

Търсене
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Услуги на здравеопазването и социалните дейности

Code Name
85100000-0 Услуги на здравеопазването
85110000-3 Услуги на лечебни заведения за болнична помощ и свързаните с тях услуги
85111000-0 Услуги на лечебни заведения за болнична помощ
85111100-1 Хирургически болнични услуги
85111200-2 Многопрофилни болнични услуги
85111300-3 Гинекологични болнични услуги
85111310-6 Услуги по оплождане ин витро
85111320-9 Акушерски болнични услуги
85111400-4 Рехабилитационни болнични услуги
85111500-5 Психиатрични болнични услуги
85111600-6 Услуги, свързани с ортопедични изделия
85111700-7 Услуги, свързани с оксигенотерапия
85111800-8 Услуги, свързани с патология
85111810-1 Услуги по изследване на кръвта
85111820-4 Услуги по бактериологични изследвания
85111900-9 Услуги по диализа в болнични условия
85112000-7 Спомагателни болнични услуги
85112100-8 Услуги, свързани с болнично постелъчно бельо
85112200-9 Услуги, свързани с грижи за амбулаторни болни
85120000-6 Услуги на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
85121000-3 Лекарски услуги
85121100-4 Консултации и лечение от лекари със специалност по обща медицина
85121200-5 Консултации и лечение от лекари специалисти
85121210-8 Акушеро-гинекологични услуги
85121220-1 Специализирани услуги по нефрология или неврология
85121230-4 Специализирани услуги по кардиология или белодробни заболявания
85121231-1 Услуги по кардиология
85121232-8 Специализирани услуги по белодробни заболявания
85121240-7 УНГ услуги или аудиология
85121250-0 Услуги по гастроентерология и гериатрия
85121251-7 Услуги по гастроентерология
85121252-4 Услуги по гериатрия
85121270-6 Психиатрични или психологични услуги
85121271-3 Услуги, свързани с настаняването на психично болни в лечебни заведения
85121280-9 Офталмологични, дерматологични и ортопедични услуги
85121281-6 Офталмологични услуги
85121282-3 Дерматологични услуги
85121283-0 Ортопедични услуги
85121290-2 Педиатрични или урологични услуги
85121291-9 Педиатрични услуги
85121292-6 Урологични услуги
85121300-6 Консултации и лечение от хирурзи
85130000-9 Стоматологични услуги и свързани с тях услуги
85131000-6 Стоматологични извънболнични услуги
85131100-7 Ортодонтски стоматологични услуги
85131110-0 Услуги по стоматологична хирургия
85140000-2 Разнообразни услуги на здравеопазването
85141000-9 Услуги, предоставяни от медицински персонал
85141100-0 Услуги, предоставяни от акушерки
85141200-1 Услуги, предоставяни от медицински сестри
85141210-4 Осигуряване на медицински грижи в домовете на пациентите
85141211-1 Осигуряване на диализа по домовете на пациентите
85141220-7 Осигуряване на съвети на младите майки и детско здравеопазване
85142000-6 Парамедицински услуги
85142100-7 Услуги в областта на физиотерапията
85142200-8 Хомеопатични услуги
85142300-9 Услуги в областта на хигиената
85142400-0 Доставка на продукти за инконтиненция по домовете на пациентите
85143000-3 Услуги на линейки по транспортиране на пациенти
85144000-0 Услуги на стационарни заведения с медицински грижи, различни от болниците
85144100-1 Медицински грижи, оказвани в стационарни заведения, различни от болниците
85145000-7 Услуги, предоставяни от медицински лаборатории
85146000-4 Услуги, предоставяни от центрове за събиране и съхраняване на кръв
85146100-5 Услуги, предоставяни от центрове за събиране и съхраняване на сперма
85146200-6 Услуги, предоставяни от центрове за събиране и съхраняване на органи за трансплантация
85147000-1 Услуги по трудова медицина
85148000-8 Услуги, свързани с медицински анализи
85149000-5 Фармацевтични услуги
85150000-5 Услуги в областта на медицинските изображения
85160000-8 Услуги в областта на оптиката
85170000-1 Услуги в областта на акупунктурата и хиропраксиса
85171000-8 Услуги в областта на акупунктурата
85172000-5 Услуги в областта на хиропраксиса
85200000-1 Ветеринарни лечебни услуги
85210000-3 Развъдници за домашни животни
85300000-2 Социални и свързаните с тях услуги
85310000-5 Социални услуги
85311000-2 Социални услуги на заведения с настаняване
85311100-3 Услуги на заведения за стари хора
85311200-4 Услуги на заведения за лица с физически и умствени увреждания
85311300-5 Услуги на заведения за деца и младежи в затруднение
85312000-9 Социални услуги на заведения без настаняване
85312100-0 Услуги на дневни центрове
85312110-3 Услуги на дневни ясли и градини, с изключение на тези за деца с умствени и физически увреждания
85312120-6 Услуги на дневни центрове за деца и младежи с умствени и физически увреждания
85312200-1 Доставка по домовете на хранителни продукти
85312300-2 Услуги по консултиране, ориентиране, съдействие и помощ, свързани със семейството и децата
85312310-5 Услуги по ориентиране, съдействие и помощ, свързани със семейството и децата
85312320-8 Услуги по консултиране, свързани със семейството и децата
85312330-1 Услуги по семейно планиране
85312400-3 Услуги на социалния патронаж и други подобни услуги, без настаняване
85312500-4 Услуги по рехабилитация
85312510-7 Услуги по професионална рехабилитация
85320000-8 Други социални услуги
85321000-5 Административни социални услуги
85322000-2 Програма за социални дейности
85323000-9 Медико-социални услуги