Divisions / Anläggningsarbete 821

Sök
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Anläggningsarbete

Code Name
45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten
45110000-1 Rivning av byggnader och schaktning
45111000-8 Rivning och förberedande anläggningsarbeten
45111100-9 Rivning
45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning
45111210-3 Sprängning och tillhörande bergrensning
45111211-0 Sprängning
45111212-7 Bergrensning
45111213-4 Tomtrivning
45111214-1 Röjning vid sprängningsarbete
45111220-6 Röjning av ris och buskar
45111230-9 Markstabilisering
45111240-2 Dränering
45111250-5 Markundersökningar
45111260-8 Förberedande anläggningsarbeten för gruvdrift
45111290-7 Förarbeten till anläggningsarbeten
45111291-4 Tomtindelning
45111300-1 Demonteringsarbeten
45111310-4 Demonteringsarbeten vid militäranläggningar
45111320-7 Demonteringsarbeten vid säkerhetsanläggningar
45112000-5 Grävning och schaktning
45112100-6 Dikesgrävning
45112200-7 Borttagning av jordskikt
45112210-0 Borttagning av övre jordskikt
45112300-8 Utfyllnad och annat landåtervinningsarbete
45112310-1 Utfyllnad
45112320-4 Landåtervinning
45112330-7 Återställande av tomt
45112340-0 Marksanering
45112350-3 Återvinning av impediment
45112360-6 Återställande av mark
45112400-9 Grävning
45112410-2 Gravgrävning
45112420-5 Utgrävning av källare
45112440-1 Terrassering av sluttningar
45112441-8 Anläggning av terrasser
45112450-4 Arkeologiska utgrävningar
45112500-0 Schaktning
45112600-1 Igensättning
45112700-2 Landskapsplanering
45112710-5 Utformning av grönområden
45112711-2 Utformning av parker
45112712-9 Utformning av trädgårdar
45112713-6 Utformning av takträdgårdar
45112714-3 Utformning av kyrkogårdar
45112720-8 Utformning av idrottsplatser och grönområden
45112721-5 Utformning av golfbanor
45112722-2 Utformning av ridområden
45112723-9 Utformning av lekplatser
45112730-1 Utformning av vägmiljöer
45112740-4 Utformning av den yttre miljön kring flygplatser
45113000-2 Tomtarbeten
45120000-4 Provborrning och borrning
45121000-1 Provdrillborrning
45122000-8 Provborrning
45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45210000-2 Byggnadsanläggning
45211000-9 Anläggningsarbeten för flerfamiljshus
45211100-0 Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder
45211200-1 Byggnation av servicehus
45211300-2 Byggnation av bostäder
45211310-5 Byggnation av badrum
45211320-8 Byggnation av veranda
45211340-4 Byggnation av flerfamiljshus
45211341-1 Byggnation av lägenheter
45211350-7 Byggnation av byggnader med flera funktioner
45211360-0 Byggnation i samband med stadsplanering
45211370-3 Bygg- och anläggningsarbeten för bastur
45212000-6 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
45212100-7 Byggnadsarbete i samband med fritidsanläggningar
45212110-0 Byggnation av fritidscenter
45212120-3 Byggnation av temapark
45212130-6 Byggnation av nöjespark
45212140-9 Fritidsanläggning
45212150-2 Byggnation av biograf
45212160-5 Byggnation av kasino
45212170-8 Byggnation av nöjesbyggnad
45212171-5 Byggnation av nöjescenter
45212172-2 Byggnation av rekreationscenter
45212180-1 Byggnation av biljettkontor
45212190-4 Solskyddskonstruktioner
45212200-8 Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar
45212210-1 Byggnation av idrottsanläggningar för en enda idrottsgren
45212211-8 Byggnation av skridskobana
45212212-5 Anläggningsarbete för simbassäng
45212213-2 Anläggande av idrottsmarkeringar
45212220-4 Byggnation av idrottsanläggningar för flera idrottsgrenar
45212221-1 Anläggningsarbete för anläggningar för idrottsplatser
45212222-8 Byggnation av gymnastiksal
45212223-5 Byggnation av vintersportanläggningar
45212224-2 Byggnation av stadion
45212225-9 Byggnation av sporthall
45212230-7 Byggnation av omklädningsrum
45212290-5 Reparation och underhåll av idrottsanläggningar
45212300-9 Anläggningsarbeten för konst- och kulturbyggnader
45212310-2 Bygg- och anläggningsarbeten: utställningsbyggnader
45212311-9 Byggnation av konstgalleri
45212312-6 Byggnation av mässhall
45212313-3 Byggnation av museum
45212314-0 Byggnadsarbeten: historiska monument eller minnesmärken
45212320-5 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för konstnärlig verksamhet
45212321-2 Byggnation av hörsal
45212322-9 Byggnation av teater
45212330-8 Byggnation av bibliotek
45212331-5 Byggnation av multimediebibliotek
45212340-1 Byggnation av föreläsningssal
45212350-4 Byggnader av särskilt historiskt eller arkitektoniskt intresse
45212351-1 Byggnadsarbeten: fornminnen
45212352-8 Byggnation av industrimonument
45212353-5 Byggnadsarbeten: slott
45212354-2 Byggnadsarbeten: borgar
45212360-7 Byggnation av byggnader för religionsutövning
45212361-4 Byggnation av kyrka
45212400-0 Hotell- och restaurangbyggnader
45212410-3 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för inkvartering
45212411-0 Byggnation av hotell
45212412-7 Byggnation av gästhem
45212413-4 Byggnation av övernattningslokaler
45212420-6 Bygg- och anläggningsarbeten: restauranger o d
45212421-3 Byggnation av restaurang
45212422-0 Byggnation av matsal
45212423-7 Byggnation av kafeteria
45212500-1 Ombyggnad av kök eller restaurang
45212600-2 Byggnation av paviljong
45213000-3 Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och industribyggnader samt byggnader med anknytning till transport
45213100-4 Anläggningsarbeten för kommersiella byggnader
45213110-7 Byggnation av butiksbyggnader
45213111-4 Byggnation av köpcenter
45213112-1 Byggnation av butiker
45213120-0 Byggnation av postkontor
45213130-3 Byggnation av bank
45213140-6 Byggnation av salutorg
45213141-3 Byggnation av saluhall
45213142-0 Anläggning av plats för torghandel
45213150-9 Byggnation av kontorsbyggnad
45213200-5 Anläggningsarbeten för magasin och industribyggnader
45213210-8 Kylutrymmen
45213220-1 Anläggningsarbeten för magasin
45213221-8 Byggnation av magasinutrymmen
45213230-4 Byggnation av slakteri
45213240-7 Byggnation av lantbruksbyggnader
45213241-4 Byggnation av lada
45213242-1 Byggnation av ladugårdar
45213250-0 Anläggningsarbeten för industribyggnader
45213251-7 Byggnation av industrienheter
45213252-4 Byggnation av verkstäder
45213260-3 Byggnation av förråd
45213270-6 Bygg- och anläggningsarbeten: återvinningsanläggning
45213280-9 Bygg- och anläggningsarbeten: komposteringsanläggning
45213300-6 Byggnader för transport
45213310-9 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till vägtransport
45213311-6 Byggnation av busstation
45213312-3 Byggnation av parkeringshus
45213313-0 Byggnation av byggnad för rastplatser
45213314-7 Byggnation av bussgarage
45213315-4 Byggnation av busskur
45213316-1 Anläggning av gångbana
45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport
45213321-9 Byggnation av järnvägsstation
45213322-6 Byggnation av järnvägsterminal
45213330-5 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till lufttransport
45213331-2 Byggnation av flygplatsbyggnader
45213332-9 Byggnation av kontrolltorn för flygplats
45213333-6 Anläggning av incheckningsdiskar på flygplats
45213340-8 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till transport på vatten
45213341-5 Byggnation av färjeterminal
45213342-2 Byggnation av roro-terminal
45213350-1 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till olika transportsätt
45213351-8 Byggnation av hangarer för underhåll
45213352-5 Byggnation av servicedepå
45213353-2 Installation av passagerarbroar
45213400-7 Installation av personalrum
45214000-0 Bygg- och anläggningsarbeten: undervisnings- och forskningsbyggnader
45214100-1 Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader
45214200-2 Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
45214210-5 Byggnation av låg- och mellanstadieskola
45214220-8 Byggnation av högstadie- och gymnasieskola
45214230-1 Byggnation av särskola
45214300-3 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för högre utbildning
45214310-6 Byggnation av yrkesskola
45214320-9 Byggnation av fackskola
45214400-4 Bygg- och anläggningsarbeten: universitetsbyggnader
45214410-7 Byggnation av fackhögskola
45214420-0 Byggnation av föreläsningssal av amfiteatertyp
45214430-3 Byggnation av språklaboratorium
45214500-5 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fortbildning
45214600-6 Bygg- och anläggningsarbeten: forskningsbyggnader
45214610-9 Byggnation av laboratoriebyggnad
45214620-2 Byggnation av forsknings- och provningsanstalter
45214630-5 Vetenskapliga inrättningar
45214631-2 Installation av renrum
45214640-8 Byggnation av meteorologistationer
45214700-7 Bygg- och anläggningsarbeten: studentbostäder
45214710-0 Byggnation av entréhall
45214800-8 Anläggning av träningslokaler
45215000-7 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter
45215100-8 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälsovård
45215110-1 Byggnation av spa/hälsohem
45215120-4 Byggnation av specialvårdsbyggnader
45215130-7 Byggnation av klinik
45215140-0 Byggnation av sjukhusinrättningar
45215141-7 Byggnation av operationssal
45215142-4 Byggnation av intensivvårdsavdelning
45215143-1 Byggnation av rum för röntgendiagnostik
45215144-8 Byggnation av lokaler för screening
45215145-5 Byggnation av fluoroskopirum
45215146-2 Byggnation av patologilaboratorium
45215147-9 Byggnation av rättsmedicinskt laboratorium
45215148-6 Byggnation av kateterrum
45215200-9 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för socialtjänsten
45215210-2 Bygg- och anläggningsarbeten: vård- och servicehem
45215212-6 Byggnation av ålderdomshem
45215213-3 Byggnation av vårdhem
45215214-0 Byggnation av hem
45215215-7 Byggnation av barnhem
45215220-5 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för socialtjänsten, utom vård- och servicehem
45215221-2 Byggnation av dagcenter
45215222-9 Byggnation av kommunalhus
45215300-0 Bygg- och anläggningsarbete för krematorier
45215400-1 Kyrkogård
45215500-2 Offentliga toaletter
45216000-4 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för ordningsmakten eller brand- och räddningstjänsten samt militärbyggnader
45216100-5 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för ordningsmakten eller brand- och räddningstjänsten
45216110-8 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för ordningsmakten
45216111-5 Byggnation av polisstation
45216112-2 Byggnation av domstolsbyggnad
45216113-9 Byggnation av fängelse
45216114-6 Parlamentsbyggnader och andra byggnader med samlingssalar
45216120-1 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för brand- och räddningstjänst
45216121-8 Byggnation av brandstation
45216122-5 Byggnation av ambulansstation
45216123-2 Byggnation av fjällräddningsstation
45216124-9 Byggnation av livbåtsstation
45216125-6 Byggnation av byggnad för utryckningstjänst
45216126-3 Byggnation av byggnad för kustbevakning
45216127-0 Byggnation av station för räddningstjänst
45216128-7 Byggnation av fyrtorn
45216129-4 Skyddsrum
45216200-6 Bygg- och anläggningsarbeten: militärbyggnader och -anläggningar
45216220-2 Byggnation av militärbunker
45216230-5 Byggnation av militärt skyddsrum
45216250-1 Skyttegravsbyggande
45217000-1 Byggnation av tälthallar
45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk
45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar
45221100-3 Anläggningsarbeten för broar
45221110-6 Byggnation av bro
45221111-3 Byggnation av vägbro
45221112-0 Byggnation av järnvägsbro
45221113-7 Byggnation av gångbro
45221114-4 Konstruktionsarbeten för järnbroar
45221115-1 Konstruktionsarbeten för stålbroar
45221117-5 Konstruktion av fordonsvåg
45221118-2 Byggnation av rörledningsbro
45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering
45221120-9 Byggnation av viadukt
45221121-6 Byggnation av vägviadukt
45221122-3 Byggnation av järnvägsviadukt
45221200-4 Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar
45221210-7 Täckta eller delvis täckta schakt
45221211-4 Vägtunnlar
45221213-8 Täckta eller delvis täckta järnvägsschakt
45221214-5 Täckta eller delvis täckta vägschakt
45221220-0 Kulvertar
45221230-3 Schakt
45221240-6 Anläggningsarbeten för tunnlar
45221241-3 Byggnation av vägtunnel
45221242-0 Byggnation av järnvägstunnel
45221243-7 Byggnation av gångtunnel
45221244-4 Byggnation av kanaltunnel
45221245-1 Byggnadsarbeten: undervattenstunnel under flod
45221246-8 Byggnadsarbeten: undervattenstunnel under sjö eller hav
45221247-5 Tunneldrivning
45221248-2 Byggnadsarbeten: tunnelförstärkningar
45221250-9 Arbete under jorden utom tunnlar, schakt och gångtunnlar
45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar
45222100-0 Byggnation av avfallsanläggning
45222110-3 Byggnation av avfallsupplag
45222200-1 Tekniskt arbete för militäranläggningar
45222300-2 Tekniskt arbete för säkerhetsanläggningar
45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten
45223100-7 Montering av metallkonstruktioner
45223110-0 Installation av metallkonstruktioner
45223200-8 Konstruktionsarbete
45223210-1 Byggnadsverk av stål
45223220-4 Anläggningsarbete avseende upprättande av grundstomme
45223300-9 Byggnation av parkeringsplats
45223310-2 Byggnation av underjordiskt garage
45223320-5 Byggnation av infartsparkering
45223400-0 Byggnation av radarstation
45223500-1 Konstruktioner av armerad betong
45223600-2 Byggnation av kennel
45223700-3 Anläggning av rastplats
45223710-6 Anläggning av rastplats vid motorväg
45223720-9 Byggnation av bensinstationer
45223800-4 Montering och uppförande av prefabricerade strukturer
45223810-7 Elementbygge
45223820-0 Prefabricerade delar och komponenter
45223821-7 Prefabricerade element
45223822-4 Fabrikstillverkade betongelement
45230000-8 Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar
45231100-6 Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar
45231110-9 Rörläggningsarbete
45231111-6 Upptagning och omläggning av rörledningar
45231112-3 Installation av rörsystem
45231113-0 Omläggning av rörledningar
45231200-7 Anläggningsarbete för olje- och gasledningar
45231210-0 Konstruktionsarbeten för oljeledningar
45231220-3 Konstruktionsarbeten för gasledningar
45231221-0 Byggnadsarbeten: huvudgasledningar
45231222-7 Gasklockor
45231223-4 Arbeten avseende gasförsörjning
45231300-8 Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar
45231500-0 Arbeten för tryckluftsledningar
45231510-3 Arbeten för tryckluftsledningar för postutdelning
45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar
45232000-2 Anläggnings- och tillhörande arbeten för rörledningar och kablar
45232100-3 Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar
45232120-9 Bevattningsanläggning
45232121-6 Byggnadsarbeten: bevattningsledningar
45232130-2 Byggnadsarbeten: regnvattenledningar
45232140-5 Byggnadsarbeten: fjärrvärmehuvudledningar
45232141-2 Värmecentral
45232142-9 Byggnation av värmeöverföringscentral
45232150-8 Arbeten för vattenledningar
45232151-5 Byggnadsarbeten: renovering av huvudvattenledning
45232152-2 Byggnation av pumpstation
45232153-9 Konstruktionsarbeten för vattentorn
45232154-6 Konstruktionsarbeten för vattentorn för dricksvatten
45232200-4 Arbeten för kraftledningar
45232210-7 Anläggning av luftledningar
45232220-0 Byggnation av undercentral
45232221-7 Transformatorunderstation
45232300-5 Uppförande och tillhörande arbeten för telefon- och kommunikationsledningar
45232310-8 Anläggningsarbeten för telefonledningar
45232311-5 Hjälplinjer för akutsamtal längs vägar
45232320-1 Kabeltelevisionsledningar
45232330-4 Montering av antenner
45232331-1 Arbeten som rör radio och TV
45232332-8 Arbeten som rör telekommunikationer
45232340-7 Anläggningsarbeten för mobila basstationer
45232400-6 Anläggningsarbeten för avlopp
45232410-9 Underhållsarbeten för avlopp
45232411-6 Anläggningsarbeten för spillvattenledning
45232420-2 Anläggningsarbete för avloppsledningar
45232421-9 Reningsverk
45232422-6 Anläggning för slambehandling
45232423-3 Byggnation av avloppspumpstationer
45232424-0 Anläggningsarbeten för avloppsmynning
45232430-5 Vattenrening
45232431-2 Pumpstation för spillvatten
45232440-8 Anläggningsarbeten för avloppsledningar
45232450-1 Anläggningsarbeten för dränering
45232451-8 Dränerings- och markanläggningar
45232452-5 Dräneringsarbeten
45232453-2 Anläggningsarbeten för avloppstrummor
45232454-9 Anläggningsarbeten för regnvattenbassänger
45232460-4 Sanitetsanläggningar
45232470-7 Avfallsdepå
45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor
45233100-0 Anläggning av huvudvägar och andra vägar
45233110-3 Anläggningsarbeten för motorvägar
45233120-6 Vägbygge
45233121-3 Riksväg
45233122-0 Anläggningsarbeten för förbifartsleder
45233123-7 Anläggningsarbeten för landsvägar
45233124-4 Anläggningsarbeten för huvudvägar
45233125-1 Anläggningsarbeten för vägkorsningar
45233126-8 Anläggningsarbeten för planskilda korsningar
45233127-5 Anläggningsarbeten för t-korsningar
45233128-2 Anläggningsarbeten för rondeller
45233129-9 Anläggningsarbeten för fyrvägskors
45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar
45233131-6 Anläggningsarbeten för viadukter
45233139-3 Underhåll av allmänna vägar
45233140-2 Vägarbeten
45233141-9 Väghållning
45233142-6 Vägreparationer
45233144-0 Anläggningsarbeten för övergångsbroar
45233150-5 Trafikdämpande arbeten
45233160-8 Banor och andra metallunderlag
45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor
45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar
45233200-1 Diverse ytbehandling
45233210-4 Ytbehandling av allmänna vägar
45233220-7 Ytbehandling av vägar
45233221-4 Vägmarkeringsarbeten
45233222-1 Vägbeläggningsarbeten
45233223-8 Nybeläggning av körbana
45233224-5 Anläggningsarbeten för körbanor med två körfält
45233225-2 Anläggningsarbeten för körbanor med ett körfält
45233226-9 Anläggningsarbeten för tillfartsvägar
45233227-6 Anläggningsarbeten för ramper
45233228-3 Ytbeläggningsarbete
45233229-0 Underhåll av vägrenar
45233250-6 Beläggningsarbeten utom vägbeläggningar
45233251-3 Nybeläggning
45233252-0 Ytbehandling av gator
45233253-7 Ytbehandling av gångvägar
45233260-9 Anläggningsarbeten för gångvägar
45233261-6 Anläggningsarbeten för gångviadukter
45233262-3 Anläggningsarbeten för gågator
45233270-2 Målning av markeringar för parkeringsplats
45233280-5 Uppförande av vägräcken
45233290-8 Montering av vägmärken
45233291-5 Montering av pollare
45233292-2 Montering av säkerhetsutrustning
45233293-9 Montering av vägutrustning
45233294-6 Installation av trafiksignaler
45233300-2 Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar
45233310-5 Grundläggning av allmänna vägar
45233320-8 Grundläggning av vägar
45233330-1 Grundläggning av gator
45233340-4 Grundläggning av gångvägar
45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem
45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar
45234110-0 Arbeten för intercity-linjer
45234111-7 Anläggningsarbeten för stadsjärnväg
45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård
45234113-1 Demolering av spår
45234114-8 Anläggningsarbeten för järnvägsbank
45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler
45234116-2 Spåranläggning
45234120-3 Arbeten för stadsjärnväg
45234121-0 Spårvägsarbeten
45234122-7 Tunnelbanearbeten
45234123-4 Järnvägsarbeten delvis under jord
45234124-1 Tunnelbanetrafik
45234125-8 Tunnelbanestation
45234126-5 Anläggningsarbete för spårvägslinje
45234127-2 Anläggningsarbeten: spårvagnsstallar
45234128-9 Anläggningsarbeten: spårvägsperronger
45234129-6 Spårläggning för stadsjärnvägar
45234130-6 Anläggningsarbeten avseende ballast
45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar
45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar
45234170-8 Anläggningsarbeten: undercentraler för lok
45234180-1 Anläggningsarbeten för järnvägsverkstäder
45234181-8 Anläggningsarbeten för spårsektionering
45234200-8 Linbanesystem
45234210-1 Linbanesystem med kabiner
45234220-4 Konstruktionsarbeten för skidliftar
45234230-7 Konstruktionsarbeten för stolliftar
45234240-0 Bergbana
45234250-3 Konstruktionsarbeten för linbanor
45235000-3 Anläggningsarbete för flygfält, startbanor och manöverområde
45235100-4 Anläggningsarbeten för flygplatser
45235110-7 Anläggningsarbeten för flygfält
45235111-4 Anläggningsarbeten för överbyggnad på flygfält
45235200-5 Anläggningsarbete för startbanor
45235210-8 Nybeläggning av flygfält
45235300-6 Anläggningsarbeten för flygmanöverområden
45235310-9 Anläggningsarbeten för förbindelsebana
45235311-6 Anläggningsarbeten för överbyggnad på förbindelsebana
45235320-2 Anläggningsarbete för hangarplattor
45236000-0 Markanläggning
45236100-1 Mark- och grundarbeten: diverse idrottsanläggningar
45236110-4 Markanläggning för idrottsplatser
45236111-1 Markanläggning för golfbana
45236112-8 Markanläggning för tennisbana
45236113-5 Markanläggning för kapplöpningsbana
45236114-2 Markanläggning för löparbanor
45236119-7 Reparationsarbeten på idrottsplatser
45236200-2 Markanläggning för fritidsanläggningar
45236210-5 Markanläggning för lekplats
45236220-8 Markanläggning för djurpark
45236230-1 Markanläggning för trädgårdar
45236250-7 Markanläggning för parker
45236290-9 Reparationsarbeten i rekreationsområden
45236300-3 Markanläggning för begravningsplatser
45237000-7 Anläggningsarbeten för scener
45240000-1 Anläggningsarbete för vattenprojekt
45241000-8 Hamnanläggningsarbeten
45241100-9 Anläggningsarbeten för kajer
45241200-0 Anläggningsarbete på plats för offshore-terminal
45241300-1 Anläggningsarbeten för pir
45241400-2 Anläggningsarbeten för docka
45241500-3 Anläggningsarbeten för lastbrygga
45241600-4 Installation av hamnbelysningsutrustning
45242000-5 Anläggningsarbete för fritidsanläggningar vid vatten
45242100-6 Anläggningsarbete för vattensportanläggningar
45242110-9 Anläggningsarbeten för sjösättningsramper
45242200-7 Anläggningsarbeten för marinor
45242210-0 Anläggningsarbeten för hamnar för större nöjesbåtar
45243000-2 Kustförsvarsverk
45243100-3 Stenrasskydd
45243110-6 Stabilisering av klippor
45243200-4 Anläggningsarbete för vågbrytare
45243300-5 Anläggningsarbete för fördämningar
45243400-6 Strandkonsolidering
45243500-7 Anläggningsarbete för skyddsvallar
45243510-0 Anläggning av fördämningar
45243600-8 Anläggningsarbete för kajmur
45244000-9 Marina anläggningsarbeten
45244100-0 Marina anläggningar
45244200-1 Bryggor
45245000-6 Muddrings- och pumparbeten för installation av avloppsreningsverk
45246000-3 Vattenreglering och översvämningsskydd
45246100-4 Anläggningsarbete av flodvallar
45246200-5 Skyddsarbeten för flodstränder
45246400-7 Anläggning för översvämningsskydd
45246410-0 Underhåll av översvämningsskydd
45246500-8 Anläggningsarbeten för promenader
45246510-1 Anläggningsarbeten för strandpromenader
45247000-0 Anläggningsarbete för dammar, kanaler, bevattningskanaler och akvedukter
45247100-1 Anläggningsarbete för farleder
45247110-4 Kanalbygge
45247111-1 Anläggningsarbeten för bevattningskanaler
45247112-8 Anläggningsarbeten för avloppskanaler
45247120-7 Vattenvägar utom kanaler
45247130-0 Anläggningsarbeten för akvedukter
45247200-2 Anläggningsarbete för dammar och liknande permanenta anläggningar
45247210-5 Anläggningsarbeten för dammar
45247211-2 Anläggningsarbeten för dammvallar
45247212-9 Armering av dammar
45247220-8 Anläggningsarbeten för dammbyggnader
45247230-1 Anläggningsarbeten för dikning
45247240-4 Anläggningsarbeten för permanenta fördämningar
45247270-3 Anläggningsarbeten för regleringsmagasin
45248000-7 Anläggningsarbete för hydraulmekaniska konstruktioner
45248100-8 Anläggningsarbeten för kanalslussar
45248200-9 Anläggningsarbeten för torrdockor
45248300-0 Konstruktionsarbeten för flytdockor
45248400-1 Anläggningsarbeten för landningsbryggor
45248500-2 Anläggningsarbeten för rörliga fördämningar
45250000-4 Bygg- och anläggningsarbeten: kraftverk, gruv- och produktionsanläggningar samt byggnader inom olje- och gasindustrin
45251000-1 Bygg- och anläggningsarbeten: kraftverk och värmekraftverk
45251100-2 Anläggningsarbete för kraftverk
45251110-5 Anläggningsarbeten för kärnkraftverk
45251111-2 Konstruktionsarbeten för kärnreaktorer
45251120-8 Anläggningsarbeten för vattenkraftverk
45251140-4 Anläggningsarbeten för värmekraftverk
45251141-1 Anläggningsarbeten för geotermiska kraftverk
45251142-8 Anläggningsarbeten för vedeldade kraftverk
45251143-5 Anläggningsarbeten för tryckluftskompressoranläggningar
45251150-7 Konstruktionsarbeten för kyltorn
45251160-0 Vindkraftanläggningar
45251200-3 Anläggningsarbeten för värmeanläggningar
45251220-9 Anläggningsarbeten för mottryckskraftverk
45251230-2 Anläggningsarbeten för ånganläggningar
45251240-5 Anläggningsarbeten för elanläggning driven med avfallsgas
45251250-8 Anläggningsarbeten för fjärrvärmecentral
45252000-8 Bygg- och anläggningsarbeten: avlopps- och vattenreningsverk och avfallsförbränningsanläggningar
45252100-9 Byggnation av anläggning för behandling av avlopp
45252110-2 Byggnation av mobil anläggning
45252120-5 Byggnation av anläggning för behandling av vatten
45252121-2 Sedimenteringsanläggningar
45252122-9 Rötkammare
45252123-6 Filteranläggningar
45252124-3 Muddrings- och pumpningsarbeten
45252125-0 Stenfyllningsarbeten
45252126-7 Byggnation av reningsanläggning för dricksvatten
45252127-4 Byggnation av avloppsreningsverk
45252130-8 Utrustning till anläggning för avloppsrening
45252140-1 Byggnation av anläggning för slamavvattning
45252150-4 Byggnation av anläggning för kolhantering
45252200-0 Utrustning till reningsverk
45252210-3 Byggnation av vattenreningsverk
45252300-1 Byggnation av avfallsförbränningsanläggning
45253000-5 Anläggningsarbete för kemisk industri
45253100-6 Byggnation av avsaltningsanläggning
45253200-7 Byggnation av avsvavlingsanläggning
45253300-8 Byggnation av destillations- eller rektifikationsanläggning
45253310-1 Byggnation av vattendestillationsanläggning
45253320-4 Byggnation av alkoholdestillationsanläggningar
45253400-9 Anläggningsarbete för petrokemisk industri
45253500-0 Anläggningsarbete för farmaceutisk industri
45253600-1 Byggnation av avjoniseringsanläggning
45253700-2 Byggnation av rötanläggning
45253800-3 Byggnation av komposteringsanläggning
45254000-2 Anläggningsarbete för gruvdrift och tillverkning
45254100-3 Anläggningsarbete för gruvdrift
45254110-6 Anläggningsarbeten: gruvlavar
45254200-4 Anläggningsarbete för tillverkningsindustri
45255000-9 Anläggningsarbeten för olje- och gasindustrin
45255100-0 Byggnadsarbeten för produktionsplattformar
45255110-3 Anläggningsarbeten för brunnar
45255120-6 Byggnation av plattformsanläggningar
45255121-3 Byggnation av toppsidesanläggningar
45255200-1 Anläggningsarbeten för oljeraffinaderier
45255210-4 Anläggningsarbeten för oljeterminaler
45255300-2 Anläggningsarbeten för gasterminaler
45255400-3 Framställning
45255410-6 Offshore-framställning
45255420-9 Framställning på land
45255430-2 Demolering av oljeplattformar
45255500-4 Borrning och prospektering
45255600-5 Brunnsarbeten med rörspiral
45255700-6 Byggnation av kolförgasningsanläggning
45255800-7 Anläggningsarbeten för gasverk
45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar
45259100-8 Reparation och underhåll av anläggning för avloppsvatten
45259200-9 Reparation och underhåll av reningsverk
45259300-0 Reparation och underhåll av värmeverk
45259900-6 Modernisering av anläggning
45260000-7 Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg
45261000-4 Uppförande av taklag, takläggning och tillhörande arbeten
45261100-5 Taklagsarbete
45261200-6 Takläggning och takmålning
45261210-9 Takläggningsarbete
45261211-6 Läggning av taktegel
45261212-3 Läggning av takskiffer
45261213-0 Läggning av takplåt
45261214-7 Läggning av asfaltpapp
45261215-4 Läggning av solcellsplattor
45261220-2 Målning av tak och övrig ytbehandling
45261221-9 Målning av tak
45261222-6 Cementering av tak
45261300-7 Plåtslageri och uppförande av stuprännor
45261310-0 Plåtslageri
45261320-3 Uppförande av stuprännor
45261400-8 Spontning
45261410-1 Takisoleringsarbeten
45261420-4 Vattentätning
45261900-3 Reparation och underhåll av tak
45261910-6 Takreparation
45261920-9 Takunderhåll
45262000-1 Bygg- och anläggningsarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg, med undantag för takarbeten
45262100-2 Arbete på byggnadsställning
45262110-5 Nedmontering av byggnadsställning
45262120-8 Uppförande av byggnadsställning
45262200-3 Grundläggning och brunnsborrning
45262210-6 Grundläggning
45262211-3 Pålslagning
45262212-0 Stödkonstruktioner vid schaktarbeten
45262213-7 Slitsmurteknik
45262220-9 Brunnsborrning
45262300-4 Betongarbeten
45262310-7 Arbete med armerad betong
45262311-4 Uppförande av betongstommar
45262320-0 Putsning och avjämning
45262321-7 Golvavjämning
45262330-3 Betongreparationer
45262340-6 Injektering
45262350-9 Arbeten med oarmerad betong
45262360-2 Cementarbete
45262370-5 Betongbeklädnadsarbeten
45262400-5 Uppförande av stålkonstruktioner
45262410-8 Uppförande av stålkonstruktioner för byggnader
45262420-1 Uppförande av stålstrukturer
45262421-8 Förtöjningsarbeten till havs
45262422-5 Undervattensborrning
45262423-2 Tillverkning på däck
45262424-9 Modultillverkning till havs
45262425-6 Tillverkning av plattformsstöd
45262426-3 Påltillverkning
45262500-6 Murning och tegelläggning
45262510-9 Stenarbeten
45262511-6 Stenhuggning
45262512-3 Arbeten i bearbetad sten
45262520-2 Tegelläggning
45262521-9 Murverk av fasadtegel
45262522-6 Murning
45262600-7 Diverse entreprenader inom särskilda fackområden
45262610-0 Industriskorstenar
45262620-3 Stödmurar
45262630-6 Anläggning av ugnar
45262640-9 Miljömässiga byggnadsförbättringar
45262650-2 Beklädnadsarbeten
45262660-5 Asbestsaneringsarbete
45262670-8 Metallbearbetning
45262680-1 Svetsning
45262690-4 Renovering av byggnader
45262700-8 Ombyggnadsarbete
45262710-1 Underhåll av fresker
45262800-9 Ut- och tillbyggnadsarbeten
45262900-0 Balkongarbeten
45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten
45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur
45311000-0 Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten
45311100-1 Indragning av elektriska ledningar
45311200-2 Elektriska kopplingsarbeten
45312000-7 Installation av larmsystem och antenner
45312100-8 Installation av brandlarmssystem
45312200-9 Installation av inbrottssystem
45312300-0 Installation av antenner
45312310-3 Åskskyddsanordningar
45312311-0 Installation av åskledare
45312320-6 Installation av TV-antenner
45312330-9 Installation av radioantenner
45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor
45313100-5 Hissinstallationer
45313200-6 Installation av rulltrappor
45313210-9 Installation av rullbandramper
45314000-1 Installation av telekommunikationsutrustning
45314100-2 Installation av telefonstationer
45314120-8 Installation av telefonväxlar
45314200-3 Installation av telefonlinjer
45314300-4 Kabelutrustning
45314310-7 Kabelläggning
45314320-0 Installation av datakablar
45315000-8 Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader
45315100-9 Eltekniska installationer
45315200-0 Turbinanläggningar
45315300-1 Anläggningar för elförsörjning
45315400-2 Högspänningsanläggningar
45315500-3 Medelspänningsanläggningar
45315600-4 Lågspänningsanläggningar
45315700-5 Installationsarbeten för kopplingsstationer
45316000-5 Installation av belysnings- och signalsystem
45316100-6 Installation av utomhusbelysning
45316110-9 Installation av vägbelysning
45316200-7 Installation av signalutrustning
45316210-0 Installation av trafikregleringssystem
45316211-7 Installation av upplysta vägmärken
45316212-4 Installation av trafikljus
45316213-1 Installation av utrustning för trafikdirigering
45316220-3 Installation av signalutrustning för flygplatser
45316230-6 Installation av signalutrustning för hamnar
45317000-2 Övriga elinstallationsarbeten
45317100-3 Elinstallationer för pumputrustning
45317200-4 Elinstallation av transformatorer
45317300-5 Elinstallation av utrustning för eldistribution
45317400-6 Elinstallation av filtreringsutrustning
45320000-6 Isoleringsarbeten
45321000-3 Värmeisoleringsarbeten
45323000-7 Ljudisoleringsarbeten
45324000-4 Elementbyggnad med torra fogar
45330000-9 Rörmokeriarbeten
45331000-6 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45331100-7 Installation av centralvärme
45331110-0 Installation av varmvattenberedare
45331200-8 Installation av ventilation och luftkonditionering
45331210-1 Installation av ventilation
45331211-8 Installation av ventilation utomhus
45331220-4 Installation av luftkonditionering
45331221-1 Installation av partiell luftkonditionering
45331230-7 Installation av kylutrustning
45331231-4 Installation av kyl- och frysanläggningar
45332000-3 VA- och dräneringsarbeten
45332200-5 VA-arbeten
45332300-6 Läggning av avloppsledningar
45332400-7 Montering av sanitetsgods och rör
45333000-0 Gasinstallationer
45333100-1 Installation av gasregleringsutrustning
45333200-2 Installation av gasmätare
45340000-2 Montering av stängsel, räcken och säkerhetsutrustning
45341000-9 Montering av räcken
45342000-6 Uppförande av stängsel
45343000-3 Installation av brandskydd
45343100-4 Brandsäkringsarbeten
45343200-5 Installation av brandbekämpningsutrustning
45343210-8 Installation av koldioxidanläggningar
45343220-1 Installation av brandsprutor
45343230-4 Installation av sprinklersystem
45350000-5 Maskintekniska installationer
45351000-2 Maskintekniska installationsarbeten
45400000-1 Färdigställande byggnadsarbeten
45410000-4 Stuckarbeten
45420000-7 Snickerimonteringar
45421000-4 Snickeriarbeten
45421100-5 Montering av dörrar, fönster och tillhörande element
45421110-8 Montering av dörr- och fönsterkarmar
45421111-5 Montering av dörrkarmar
45421112-2 Montering av fönsterkarmar
45421120-1 Montering av trösklar
45421130-4 Montering av dörrar och fönster
45421131-1 Montering av dörrar
45421132-8 Montering av fönster
45421140-7 Inmontering och installation av byggnadsdelar av metall utom dörrar och fönster
45421141-4 Montering av avskiljningar
45421142-1 Montering av luckor
45421143-8 Monteringar av persienner
45421144-5 Monteringar av markiser
45421145-2 Montering av rullgaller och jalusier
45421146-9 Montering av undertak
45421147-6 Montering av galler
45421148-3 Montering av grindar
45421150-0 Montering av snickerier, ej i metall
45421151-7 Montering av kompletta kök
45421152-4 Montering av skiljeväggar
45421153-1 Montering av väggfasta möbler
45421160-3 Arbete med beslag
45422000-1 Timmer- och snickeriarbeten
45422100-2 Träarbeten
45430000-0 Golvbeläggning och väggbeklädnad
45431000-7 Golv- och plattläggning
45431100-8 Läggning av golvplattor
45431200-9 Montering av väggplattor
45432000-4 Golvläggning och -beläggning samt tapetsering
45432100-5 Golvläggning och beläggning
45432110-8 Golvläggning
45432111-5 Läggning av mjuka golv
45432112-2 Stenläggning
45432113-9 Läggning av parkettgolv
45432114-6 Läggning av trägolv
45432120-1 Installationsgolv
45432121-8 Datorgolv
45432130-4 Golvbeläggning
45432200-6 Väggbeklädnad och tapetsering
45432210-9 Väggbeklädnad
45432220-2 Tapetsering
45440000-3 Målning och glassättning
45441000-0 Glassättning
45442000-7 Påstrykning av skyddsöverdrag
45442100-8 Målning
45442110-1 Målning av byggnader
45442120-4 Målning och påstrykning av skyddsöverdrag på konstruktioner
45442121-1 Målning av byggnadsverk
45442180-2 Ommålning
45442190-5 Färgborttagning
45442200-9 Påstrykning av rostskyddsöverdrag
45442210-2 Galvaniseringsarbeten
45442300-0 Ytbehandlingsarbeten
45443000-4 Fasadarbeten
45450000-6 Övriga färdigställande byggnadsarbeten
45451000-3 Ornamentering
45451100-4 Montering av ornament
45451200-5 Panelning
45451300-6 Vinterträdgårdar
45452000-0 Utvändig rengöring av byggnader
45452100-1 Rengöring av fasader genom blästring
45453000-7 Reparation och renovering
45453100-8 Renoveringsarbeten
45454000-4 Ombyggnadstjänster
45454100-5 Restaureringsarbeten
45500000-2 Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare
45510000-5 Uthyrning av kranar med maskinskötare
45520000-8 Uthyrning av schaktutrustning med maskinskötare