CPV (Common Procurement Vocabulary)

CPV codes have been developed by the European Union specifically for public procurement.

Търсене
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Code Name
03 Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
09 Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
14 Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти
15 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
16 Селскостопански машини
18 Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
19 Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали
22 Печатни материали и свързани с тях продукти
24 Химически продукти
30 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
31 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
32 Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване
33 Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
34 Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране
35 Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване
37 Музикални инструменти, спортни артикули, игри, играчки, занаятчийски изделия, предмети на изкуството и принадлежности
38 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
39 Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
41 Събрана и пречистена вода
42 Машини за промишлена употреба
43 Минни машини, оборудване за разработване на кариери и строително оборудване
44 Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
45 Строителни и монтажни работи
48 Софтуерни пакети и информационни системи
50 Услуги по ремонт и поддръжка
51 Услуги по инсталиране (с изключение на софтуер)
55 Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно
60 Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
63 Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции
64 Услуги на пощата и далекосъобщенията
65 Обществени услуги
66 Финансови и застрахователни услуги
70 Услуги, свързани с недвижими имоти
71 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
72 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
73 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
75 Услуги на държавното управление и отбраната; услуги по задължително обществено осигуряване
76 Услуги, свързани с добива на нефт и газ
77 Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството
79 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
80 Образователни и учебно-тренировъчни услуги
85 Услуги на здравеопазването и социалните дейности
90 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
92 Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията
98 Други обществени, социални и персонални услуги