Divisions / Обществени услуги 16

Търсене
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Обществени услуги

Code Name
65100000-4 Услуги, свързани с разпределение на вода
65110000-7 Разпределение на вода
65111000-4 Разпределение на питейна вода
65120000-0 Експлоатация на водопречиствателна станция
65121000-7 Услуги по деминерализиране на водата
65122000-0 Услуги по обезсоляване на водата
65123000-3 Услуги по омекотяване на водата
65130000-3 Експлоатация на водоснабдителната мрежа
65200000-5 Услуги, свързани с разпределение на газообразни горива
65210000-8 Разпределение на газообразни горива
65300000-6 Услуги, свързани с пренос и разпределение на електрическа енергия
65310000-9 Разпределение на електрическа енергия
65320000-2 Експлоатация на електрически съоръжения
65400000-7 Други източници за снабдяване с енергия и нейното разпределяне
65410000-0 Експлоатация на електроцентрала
65500000-8 Услуги по отчитане показанията на измервателни уреди