Divisions / Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване 225

Търсене
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване

Code Name
32200000-5 Устройства за излъчване на радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване и телевизия
32210000-8 Оборудване за радиоразпръскване или телевизия
32211000-5 Оборудване за извършване на радиоразпръскване или телевизия
32220000-1 Апарати за излъчване на телевизионен сигнал, без приемателен апарат
32221000-8 Радиомаяци
32222000-5 Устройства за кодиране на видеосигнали
32223000-2 Устройства за предаване на видеосигнал
32224000-9 Устройства за излъчване на телевизионен сигнал
32230000-4 Предавателни апарати за радиоизлъчване с вграден приемателен апарат
32231000-1 Апарати за затворена телевизионна система
32232000-8 Оборудване за видеоконферентна връзка
32233000-5 Междинни радиочестотни станции
32234000-2 Телевизионни камери за затворена телевизионна система
32235000-9 Система за наблюдение, свързана в затворена мрежа
32236000-6 Радиотелефони
32237000-3 Радиостанции с малък обхват (уоки-токи)
32240000-7 Телевизионни камери
32250000-0 Мобилни телефони
32251000-7 Телефони за леки автомобили
32251100-8 Комплект слушалка с микрофон, позволяващ работа със свободни ръце
32252000-4 Телефони тип GSM
32252100-5 Мобилни телефони с комплект "свободни ръце"
32252110-8 Мобилни телефони с комплект "свободни ръце" (безжични)
32260000-3 Оборудване за предаване на данни
32270000-6 Устройства за предаване на информация в цифров вид
32300000-6 Телевизионни и радиоприемници и устройства за запис или възпроизвеждане на звук или образ
32310000-9 Приемници на радиоизлъчване
32320000-2 Телевизионно и аудиовизуално оборудване
32321000-9 Оборудване за телевизионно прожектиране
32321100-0 Филмови и видеоустройства
32321200-1 Аудиовизуална екипировка
32321300-2 Аудиовизуално оборудване
32322000-6 Мултимедийно оборудване
32323000-3 Видеомонитори
32323100-4 Цветни видеомонитори
32323200-5 Монохромни видеомонитори
32323300-6 Видеооборудване
32323400-7 Оборудване за видеовъзпроизвеждане
32323500-8 Система за видеонаблюдение
32324000-0 Телевизионни приемници
32324100-1 Цветни телевизионни приемници
32324200-2 Монохромни телевизионни приемници
32324300-3 Телевизионно оборудване
32324310-6 Спътникови антени
32324400-4 Телевизионни антени
32324500-5 Видеотунери
32324600-6 Цифрови TV-декодери
32330000-5 Апарати за записване и възпроизвеждане на образ и звук
32331000-2 Грамофонни приставки (грамофони дек)
32331100-3 Грамофони
32331200-4 Касетофони
32331300-5 Устройства за възпроизвеждане на звук
32331500-7 Записващи устройства
32331600-8 Възпроизвеждащи устройства за MP3
32332000-9 Записващи устройства с магнитна лента
32332100-0 Диктофони
32332200-1 Телефонни секретари
32332300-2 Устройства за записване на звук
32333000-6 Устройства за видеозапис или видеовъзпроизвеждане
32333100-7 Апарати за записване на образ и звук
32333200-8 Видеокамери с вградени устройства за възпроизвеждане
32333300-9 Устройства за възпроизвеждане на образ и звук
32333400-0 Видеоплеъри
32340000-8 Микрофони и високоговорители
32341000-5 Микрофони
32342000-2 Високоговорители
32342100-3 Слушалки тип каска (за поставяне на глава)
32342200-4 Слушалки (за поставяне на ухо/уши)
32342300-5 Комплекти микрофони и високоговорители
32342400-6 Акустични устройства
32342410-9 Оборудване за озвучаване
32342411-6 Миниговорители
32342412-3 Говорители
32342420-2 Студийни смесителни пултове
32342430-5 Системи за компресиране на речта
32342440-8 Система за гласова поща
32342450-1 Устройства за записване на глас
32343000-9 Усилватели
32343100-0 Усилватели на аудиочестоти
32343200-1 Мегафони
32344000-6 Устройства за приемане на радиотелефония или радиотелеграфия
32344100-7 Джобни приемници на повиквания и пейджингови съобщения
32344110-0 Система за записване на глас
32344200-8 Радиоприемници
32344210-1 Радиооборудване
32344220-4 Приемници на пейджингови съобщения
32344230-7 Радиостанции
32344240-0 Радиорелейни станции
32344250-3 Радиоинсталации
32344260-6 Радиооборудване и оборудване за мултиплексиране
32344270-9 Система за радио- и телефонно управление
32344280-2 Преносими радиоапарати
32350000-1 Части за аудио- и видеооборудване
32351000-8 Принадлежности за аудио- и видеооборудване
32351100-9 Оборудване за видеомонтаж
32351200-0 Екрани
32351300-1 Принадлежности за звукотехническо оборудване
32351310-4 Аудиокасети
32352000-5 Антени и отражатели
32352100-6 Части за радарно и радиооборудване
32352200-7 Резервни части и аксесоари за радари
32353000-2 Носители за записване на звук, със запис
32353100-3 Плочи
32353200-4 Музикални касети
32354000-9 Филми
32354100-0 Филми за радиологична фотография (използваща йонизиращи лъчения)
32354110-3 Филми за рентгенова фотография
32354120-6 Филми за диазоизображения
32354200-1 Кинематографски филми
32354300-2 Фотографски ленти
32354400-3 Ленти за моментално проявяване
32354500-4 Видеофилми
32354600-5 Видеокасети
32354700-6 Видеоленти
32354800-7 Тънки свиваеми лентовидни материали от пластмаса
32360000-4 Интерфони
32400000-7 Мрежи
32410000-0 Локална мрежа
32411000-7 Token-ring мрежа
32412000-4 Съобщителна мрежа
32412100-5 Далекосъобщителна мрежа
32412110-8 Интернет мрежа
32412120-1 Интранет мрежа
32413000-1 Интегрирана мрежа
32413100-2 Рутери
32415000-5 Ethernet мрежа
32416000-2 ISDN мрежа
32416100-3 ISDX мрежа
32417000-9 Мултимедийни мрежи
32418000-6 Радиомрежа
32420000-3 Мрежово оборудване
32421000-0 Мрежово окабеляване
32422000-7 Мрежови компоненти
32423000-4 Мрежови хъбове
32424000-1 Мрежова инфраструктура
32425000-8 Мрежова операционна система
32426000-5 Система за публикуване в мрежа
32427000-2 Мрежова система
32428000-9 Разширение на мрежа
32429000-6 Оборудване за телефонна мрежа
32430000-6 Глобална мрежа
32440000-9 Телеметрично и терминално оборудване
32441000-6 Телеметрично оборудване
32441100-7 Система за телеметрично наблюдение
32441200-8 Оборудване за телеметрия и управление
32441300-9 Система за телематика
32442000-3 Терминално оборудване
32442100-4 Съединителни платки
32442200-5 Съединителни кутии
32442300-6 Терминални емулатори
32442400-7 Терминални блокове
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности
32510000-1 Система за безжична телекомуникация
32520000-4 Телекомуникационни кабели и оборудване
32521000-1 Телекомуникационни кабели
32522000-8 Телекомуникационно оборудване
32523000-5 Телекомуникационни инфраструктури
32524000-2 Телекомуникационни системи
32530000-7 Оборудване за сателитна комуникация
32531000-4 Оборудване за предаване на информация по сателит
32532000-1 Параболични антени
32533000-8 Наземни сателитни станции
32534000-5 Сателитни платформи
32540000-0 Телефонна централа
32541000-7 Оборудване за телефонни централи
32542000-4 Комутационни телефонни табла
32543000-1 Телефонни комутатори
32544000-8 Оборудване за вътрешна автоматична телефонна централа (РАВХ)
32545000-5 Системи за вътрешни автоматични телефонни централи (РАВХ)
32546000-2 Оборудване за цифрова телефонна комутация
32546100-3 Цифрови телефонни централи
32547000-9 Вакуумни телефонни централи
32550000-3 Телефонно оборудване
32551000-0 Телефонни кабели и оборудване, свързано с тях
32551100-1 Телефонни връзки
32551200-2 Централни телефонни станции
32551300-3 Телефонни слушалки с наушници
32551400-4 Телефонна мрежа
32551500-5 Телефонни кабели
32552000-7 Електрически апарати за кабелна телефония или телеграфия
32552100-8 Телефонни слушалки
32552110-1 Безжични телефони
32552120-4 Аварийни телефонни постове
32552130-7 Обществени телефони
32552140-0 Телефонно оборудване за обществени кабини
32552150-3 Телефони за лица с нарушено зрение
32552160-6 Телефони за лица с нарушен слух
32552200-9 Телепишещи устройства (телетайпи)
32552300-0 Устройства за телефонна или телеграфна комутация
32552310-3 Цифрови централни телефонни станции
32552320-6 Мултиплексорни устройства
32552330-9 Апарати за телефонна комутация
32552400-1 Устройства за конвертиране на звуковочестотни сигнали
32552410-4 Модеми
32552420-7 Честотен преобразувател
32552430-0 Оборудване за кодиране
32552500-2 Телетекстови устройства
32552510-5 Видеотекстови терминали
32552520-8 Телексно оборудване
32552600-3 Интерфони домофони
32553000-4 Резервни части за електрически телефонни или телеграфни устройства
32560000-6 Материали с оптични влакна
32561000-3 Връзки на оптични влакна
32562000-0 Кабели с оптични влакна
32562100-1 Кабели с оптични влакна за предаване на информация
32562200-2 Телекомуникационни кабели с оптични влакна
32562300-3 Кабели с оптични влакна за предаване на данни
32570000-9 Съобщително оборудване
32571000-6 Съобщителна инфраструктура
32572000-3 Съобщителни кабели
32572100-4 Многожилни електрически съобщителни кабели
32572200-5 Съобщителни кабели с коаксиални проводници
32572300-6 Съобщителни кабели със специална употреба
32573000-0 Система за управление на съобщения
32580000-2 Оборудване за представяне на данни
32581000-9 Оборудване за комуникация на данни
32581100-0 Кабел за предаване на данни
32581110-3 Многожилен електрически кабел за предаване на данни
32581120-6 Кабел за предаване на данни с коаксиални проводници
32581130-9 Кабел за предаване на данни със специална употреба
32581200-1 Факс оборудване
32581210-4 Принадлежности и компоненти за факс оборудване
32582000-6 Носители на данни
32583000-3 Носители на данни и на глас
32584000-0 Информационни носители