Divisions / Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия) 315

Търсене
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

Code Name
38100000-6 Навигационни и метеорологични инструменти
38110000-9 Навигационни инструменти
38111000-6 Оборудване за радиогониометрия (радиопеленгация)
38111100-7 Компаси
38111110-0 Принадлежности за компаси
38112000-3 Секстанти
38112100-4 Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)
38113000-0 Хидролокатори сонари
38114000-7 Ехолоти
38115000-4 Радарни устройства
38115100-5 Оборудване за радарно наблюдение
38120000-2 Метеорологични уреди
38121000-9 Анемометри (ветромери)
38122000-6 Барометри
38123000-3 Регистратори и архиватори на данни за валежи или изпарения
38124000-0 Апарати за радиосондиране
38125000-7 Плювиографи (дъждомери)
38126000-4 Апарати за наблюдение на повърхността
38126100-5 Апарати за повърхностно наблюдение на валежи или изпарения
38126200-6 Апарати за повърхностно наблюдение на слънчевото излъчване
38126300-7 Апарати за повърхностно наблюдение на температурата или влажността
38126400-8 Апарати за повърхностно наблюдение на вятъра
38127000-1 Метеорологични станции
38128000-8 Принадлежности за метеорологични инструменти
38200000-7 Геоложки и геофизични инструменти
38210000-0 Геоложки компаси
38220000-3 Апарати за геоложки проучвания
38221000-0 Географски информационни системи (GIS или равностойни)
38230000-6 Електромагнитни геофизични инструменти
38240000-9 Геофизични инструменти за измерване на земното притегляне
38250000-2 Геофизични инструменти за измерване на индуцирана поляризация (IP)
38260000-5 Геофизични инструменти с магнитометри
38270000-8 Геофизични инструменти за измерване на относителното съпротивление
38280000-1 Гравиметри
38290000-4 Геодезични, фидрографски, океанографски и хидроложки инструменти и прибори
38291000-1 Уреди за телеметрия
38292000-8 Хидрографски уреди
38293000-5 Сеизмологично оборудване
38294000-2 Теодолити
38295000-9 Топографско оборудване
38296000-6 Геодезични уреди
38300000-8 Измервателни инструменти
38310000-1 Точни везни
38311000-8 Електронни везни и принадлежности
38311100-9 Електронни аналитични везни
38311200-0 Електронни технически везни
38311210-3 Еталонни теглилки
38320000-4 Чертожни маси
38321000-1 Чертожни машини
38322000-8 Пантографи
38323000-5 Сметачни линии
38330000-7 Ръчни инструменти за измерване на дължина
38331000-4 Екери (геодезически уреди)
38340000-0 Инструменти за измерване на величини
38341000-7 Уреди за измерване на лъчения
38341100-8 Устройство за автоматично записване на основата на електронен сноп
38341200-9 Дозиметри за лъчения
38341300-0 Уреди за измерване на електрически величини
38341310-3 Амперметри
38341320-6 Волтметри
38341400-1 Гайгерови броячи
38341500-2 Система за наблюдение на контаминацията
38341600-3 Монитори за наблюдение на лъчения
38342000-4 Осцилоскопи
38342100-5 Осцилографи
38343000-1 Оборудване за контрол на грешките
38344000-8 Система за наблюдение на замърсяването
38400000-9 Уреди за контрол на физически характеристики
38410000-2 Уреди за отчитане
38411000-9 Хидрометри
38412000-6 Термометри
38413000-3 Пирометри
38414000-0 Хигрометри
38415000-7 Психрометри
38416000-4 PH-метри
38417000-1 Термоелементи (термодвойки)
38418000-8 Калориметри
38420000-5 Измервателни уреди за дебит, ниво и налягане на течности или на газ
38421000-2 Измервателни уреди за дебит
38421100-3 Водомери
38421110-6 Дебитомери
38422000-9 Оборудване за измерване на ниво
38423000-6 Оборудване за измерване на налягане
38423100-7 Измервателни уреди за налягане
38424000-3 Оборудване за измерване и за контрол
38425000-0 Хидромеханично оборудване
38425100-1 Манометри
38425200-2 Вискозиметри
38425300-3 Дълбокомери
38425400-4 Апарати за оценка на структури
38425500-5 Апарати за оценка на силата
38425600-6 Пикнометри
38425700-7 Инструменти за измерване на повърхностното напрежение
38425800-8 Денситометри (плътномери)
38426000-7 Колориметри
38427000-4 Флуксметри (потокомери)
38428000-1 Реометри
38429000-8 Ротаметри
38430000-8 Уреди за детекция и за анализ
38431000-5 Уреди за детекция
38431100-6 Детектори на газ
38431200-7 Детектори на дим
38431300-8 Детектори на грешки
38432000-2 Уреди за анализи
38432100-3 Газови анализатори
38432200-4 Хроматографи
38432210-7 Газови хроматографи
38432300-5 Анализатори на дим
38433000-9 Спектрометри
38433100-0 Масов спектрометър
38433200-1 Оборудване за измерване на емисии
38433210-4 Спектрометър за емисии
38433300-2 Спектрален анализатор
38434000-6 Анализатори
38434100-7 Анализатори на разширение
38434200-8 Уреди за измерване на звука
38434210-1 Сонометри (аудиометри)
38434220-4 Анализатори на скоростта (на разпространение) на звука
38434300-9 Уреди за измерване на шума
38434310-2 Децибелометър (шумомер)
38434400-0 Виброанализатори
38434500-1 Биохимични анализатори
38434510-4 Цитометри
38434520-7 Кръвни анализатори
38434530-0 Анализатори на мляко
38434540-3 Биомедицинско оборудване
38434550-6 Броячи на кръвни елементи
38434560-9 Химически анализатор
38434570-2 Хематологични анализатори
38434580-5 Имунологични анализатори
38435000-3 Детектори на флуиди
38436000-0 Шейкъри и принадлежности
38436100-1 Механични шейкъри
38436110-4 Съд за колба Ерленмайер за шейкъри
38436120-7 Щипки за колби Ерленмайер за шейкъри
38436130-0 Стойки за разделителни фунии
38436140-3 Държач за щипки за колби Ерленмайер за шейкъри
38436150-6 Държачи за чаши Петри за шейкъри
38436160-9 Статив за епруветки за шейкъри
38436170-2 Конусен адаптор за шейкове
38436200-2 Ротационни изпарители
38436210-5 Защитен екран за ротационни изпарители
38436220-8 Датчик за точката на кипене на ротационни изпарители
38436230-1 Регулатор на налягането за ротационни изпарители
38436300-3 Инкубатор-шейкъри
38436310-6 Нагревателни плочи
38436320-9 Нагревателни плочи за колби
38436400-4 Магнитни шейкъри
38436410-7 Терморегулатори за механични шейкъри с нагревателни плочи
38436500-5 Механични бъркалки
38436510-8 Роторни лопатки (импелери) за механични бъркалки
38436600-6 Имерсионни хомогенизатори
38436610-9 Диспергиращи инструменти за имерсионни хомогенизатори
38436700-7 Ултразвукови дезинтегратори
38436710-0 Сонди за ултразвукови дезинтегратори
38436720-3 Конвертори за ултразвукови дезинтегратори
38436730-6 Камери с постоянен дебит за ултразвукови дезинтегратори
38436800-8 Хомогенизатори с ротационни лопатки
38437000-7 Лабораторни пипети и принадлежности
38437100-8 Пипети
38437110-1 Връхчета на пипети
38437120-4 Наконечници на пипети
38500000-0 Уреди за контрол и изпитания
38510000-3 Микроскопи
38511000-0 Електронни микроскопи
38511100-1 Електронни сканиращи микроскопи (с подвижен електронен лъч)
38511200-2 Електронни трансмисионни микроскопи
38512000-7 Йонни и молекулярни микроскопи
38512100-8 Йонни микроскопи
38512200-9 Молекулярни микроскопи
38513000-4 Инвертирани и металургични микроскопи
38513100-5 Инвертирани микроскопи
38513200-6 Металургични микроскопи
38514000-1 Тъмнополеви микроскопи и микроскопи със сканиращи сонди
38514100-2 Тъмнополеви микроскопи
38514200-3 Микроскопи със сканиращи сонди
38515000-8 Флуоресцентни и поляризационни микроскопи
38515100-9 Поляризационни микроскопи
38515200-0 Флуоресцентни микроскопи
38516000-5 Бинокулярни оптически микроскопи
38517000-2 Акустични микроскопи и проекционни микроскопи
38517100-3 Акустични микроскопи
38517200-4 Проекционни микроскопи
38518000-9 Микроскопи с голямо зрително поле, стереоскопични микроскопи или дисекционни оптични микроскопи
38518100-0 Микроскопи с голямо зрително поле
38518200-1 Стереоскопични микроскопи или дисекционни оптични микроскопи
38519000-6 Различни видове компоненти за микроскопи
38519100-7 Рефлектори (осветители) за микроскопи
38519200-8 Обективи за микроскопи
38519300-9 Фото- или видеопринадлежности за микроскопи
38519310-2 Фотопринадлежности за микроскопи
38519320-5 Видеопринадлежности за микроскопи
38519400-0 Автоматизирана предметна масичка за микроскоп
38519500-1 Резервни лампи за лабораторни микроскопи
38519600-2 Окуляри, кондензори, колектори, тубуси, предметни масички и калъфи за микроскопи
38519610-5 Окуляри за микроскопи
38519620-8 Кондензори за микроскопи
38519630-1 Колектори за микроскопи
38519640-4 Тубуси за микроскопи
38519650-7 Предметни масички за микроскопи
38519660-0 Калъфи за микроскопи
38520000-6 Скенери
38521000-3 Скенери за налягане
38522000-0 Хроматографски скенери
38527100-6 Дозиметри с йонизационна камера
38527200-7 Дозиметри
38527300-8 Дозиметрични системи с вторични еталони
38527400-9 Дозиметри с фантоми
38530000-9 Дифрактографи
38540000-2 Машини и уреди за изпитвания и измерване
38541000-9 Тестери за заваряемост
38542000-6 Сервохидравлични изпитателни уреди
38543000-3 Оборудване за детекция на газ
38544000-0 Детектори на дрога
38545000-7 Набори за газов анализ
38546000-4 Система за откриване на експлозиви
38546100-5 Детектори за бомби
38547000-1 Дозиметрична система
38548000-8 Инструменти за превозни средства
38550000-5 Измервателни уреди
38551000-2 Уреди за измерване на енергия
38552000-9 Електронни измервателни уреди
38553000-6 Магнитни измервателни уреди
38554000-3 Електромери
38560000-8 Броячи на продукция
38561000-5 Оборотомери
38561100-6 Скоростомери за превозни средства
38561110-9 Тахометри
38561120-2 Таксиметрови апарати
38562000-2 Стробоскопи
38570000-1 Инструменти и апарати за регулиране и контрол
38571000-8 Ограничители на скорост
38580000-4 Уреди, които използват лъчение и са предназначени за немедицинска употреба
38581000-1 Оборудване за сканиране, предназначено за проверка на багажи
38582000-8 Оборудване за контрол, работещо с рентгенови лъчи
38600000-1 Оптически инструменти
38620000-7 Поляризиращи материали
38621000-4 Апарати с оптични влакна
38622000-1 Огледала
38623000-8 Оптични филтри
38624000-5 Помощни оптически средства
38630000-0 Астрономически и оптически инструменти
38631000-7 Бинокли
38632000-4 Очила за нощно виждане
38633000-1 Оптически мерници
38634000-8 Оптични микроскопи
38635000-5 Телескопи
38636000-2 Специализирани оптически инструменти
38636100-3 Лазери
38636110-6 Промишлени лазери
38640000-3 Устройства с течни кристали
38641000-0 Перископи
38650000-6 Фотографско оборудване
38651000-3 Фотографски апарати
38651100-4 Фотографски обективи
38651200-5 Корпуси на фотографски апарати
38651300-6 Фотокамери за изработване на отпечатващи клишета или цилиндри
38651400-7 Фотоапарати с незабавно проявяване на снимката
38651500-8 Кинокамери
38651600-9 Цифрови камери
38652000-0 Кинопрожекционни апарати
38652100-1 Прожекционни апарати
38652110-4 Прожекционни апарати за диапозитиви
38652120-7 Видеопроектори
38652200-2 Увеличители
38652300-3 Устройства за намаляване на образа
38653000-7 Апаратури за фотолаборатории
38653100-8 Светкавици
38653110-1 Лампи за светкавици
38653111-8 Кубове за светкавици
38653200-9 Фотографски увеличители
38653300-0 Уреди и оборудване за проявяване на фотографски ленти
38653400-1 Прожекционни екрани
38654000-4 Оборудване за микрофилми и микрофишове
38654100-5 Оборудване за микрофилми
38654110-8 Четящи устройства за микрофилми
38654200-6 Оборудване за микрофишове
38654210-9 Четящи устройства за микрофишове
38654300-7 Оборудване за микроформати
38654310-0 Четящи устройства за микроформати
38700000-2 Апарати за регистриране на присъствието и подобни апарати за отчитане; паркингови времеброячи
38710000-5 Апарати за регистриране на присъствието
38720000-8 Устройства за отбелязване на дата и час
38730000-1 Паркингови времеброячи
38731000-8 Измервателни уреди, работещи с жетони
38740000-4 Таймери
38750000-7 Превключватели с часовников механизъм
38800000-3 Оборудване за управление на промишлени процеси и оборудване за дистанционно управление
38810000-6 Оборудване за управление на промишлени процеси
38820000-9 Оборудване за дистанционно управление
38821000-6 Апарати за радиотелеуправление
38822000-3 Сирени с дистанционно управление
38900000-4 Различни видове инструменти за оценка или изпитване
38910000-7 Оборудване за контрол на хигиената и изпитвателно оборудване
38911000-4 Комплекти за ръчно взимане на натривки
38912000-1 Комплекти за автоматично взимане на натривки
38920000-0 Оборудване за семена и фуражи
38921000-7 Анализатори на семена
38922000-4 Броячи на семена
38923000-1 Анализатори на фуражи
38930000-3 Инструменти за измерване на влажност и влагосъдържание
38931000-0 Апарати за контрол на температурата и влажността
38932000-7 Хигрометри (влагомери)
38940000-6 Инструменти за ядрени измервания
38941000-7 Броячи на алфа-частици
38942000-7 Броячи на алфа- и бета-частици
38943000-7 Броячи на бета-частици
38944000-7 Броячи на бета- и гама-частици
38945000-7 Броячи на гама-частици
38946000-7 Киловолтметри (за измерване на пиковото напрежение)
38947000-7 Рентгенови микроанализатори
38950000-9 Полимеразна верижна реакция (PCR)
38951000-6 Полимеразна верижна реакция в реално време (RT-PCR)
38960000-2 Алкохолен ключ (миниатюрен тестер, вграден в автомобилния ключ, подаващ радиосигнал за включване на запалването, ако нивото на алкохола в кръвта на шофьора е в допустимите граници)
38970000-5 Изследователски, изпитвателен и научнотехнически симулатор