Divisions / Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 88

Szukaj
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Code Name
66100000-1 Usługi bankowe i inwestycyjne
66110000-4 Usługi bankowe
66111000-1 Usługi banku centralnego
66112000-8 Usługi depozytowe
66113000-5 Usługi udzielania kredytu
66113100-6 Usługi udzielania mikrokredytów
66114000-2 Usługi leasingu finansowego
66115000-9 Usługi transferu płatności międzynarodowych
66120000-7 Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane
66121000-4 Usługi fuzji oraz nabycia
66122000-1 Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek
66130000-0 Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów
66131000-7 Usługi brokerskie w zakresie zabezpieczeń
66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe
66132000-4 Usługi brokerskie ubezpieczenia towarów
66133000-1 Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania
66140000-3 Usługi zarządzania pakietem
66141000-0 Usługi zarządzania funduszami emerytalno-rentowymi
66150000-6 Usługi administrowania rynkami finansowymi
66151000-3 Usługi obsługiwania rynków finansowych
66151100-4 Usługi elektronicznej sprzedaży detalicznej
66152000-0 Usługi regulacji rynku finansowego
66160000-9 Usługi powiernicze i przechowywania (aktywów)
66161000-6 Usługi powiernicze
66162000-3 Usługi przechowywania (aktywów)
66170000-2 Usługi w zakresie doradztwa finansowego, przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych
66171000-9 Doradztwo finansowe
66172000-6 Usługi przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych
66180000-5 Usługi wymiany walut
66190000-8 Usługi maklerskie w zakresie pożyczek
66500000-5 Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
66511000-5 Usługi ubezpieczeń na życie
66512000-2 Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66512200-4 Usługi ubezpieczenia zdrowotnego
66512210-7 Usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
66512220-0 Usługi ubezpieczenia medycznego
66513000-9 Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
66513100-0 Usługi ubezpieczenia od kosztów obsługi prawnej
66513200-1 Usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka
66514000-6 Usługi ubezpieczenia towaru i usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu
66514100-7 Usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu
66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66514120-3 Usługi ubezpieczeń transportowych, morskich i lotniczych
66514130-6 Usługi ubezpieczenia kolejowego
66514140-9 Usługi ubezpieczenia statków powietrznych
66514150-2 Usługi ubezpieczenia statków
66514200-8 Usługi ubezpieczenia towaru
66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66515100-4 Usługi ubezpieczenia od ognia
66515200-5 Usługi ubezpieczenia własności
66515300-6 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej
66515400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66515410-0 Usługi ubezpieczenia od strat finansowych
66515411-7 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej
66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66516200-2 Usługi ubezpieczenia statków powietrznych od odpowiedzialności cywilnej
66516300-3 Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej
66516400-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66516500-5 Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem
66517000-7 Usługi ubezpieczeń majątkowych w zakresie kredytów i zabezpieczeń
66517100-8 Usługi ubezpieczenia kredytu
66517200-9 Usługi ubezpieczenia poręczeń
66517300-0 Usługi ubezpieczenia zarządzania ryzykiem
66518000-4 Ubezpieczeniowe usługi brokerskie oraz agencyjne
66518100-5 Ubezpieczeniowe usługi brokerskie
66518200-6 Ubezpieczeniowe usługi agencyjne
66518300-7 Usługi w zakresie rozstrzygania roszczeń ubezpieczeniowych
66519000-1 Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych, dodatkowego ubezpieczenia, uśrednienia, ustalenia wysokości straty i usługi aktuarialne
66519100-2 Usługi ubezpieczenia platform naftowych lub gazowych
66519200-3 Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych
66519300-4 Usługi dodatkowego ubezpieczenia
66519310-7 Usługi doradztwa ubezpieczeniowego
66519400-5 Usługi uśrednienia
66519500-6 Usługi ustalenia wysokości straty
66519600-7 Usługi aktuarialne
66519700-8 Usługi w zakresie administrowania odszkodowaniami
66520000-1 Usługi emerytalno-rentowe
66521000-8 Indywidualne usługi emerytalno-rentowe
66522000-5 Usługi ubezpieczeniowe dotyczące grupowych funduszy emerytalnych
66523000-2 Usługi doradcze w funduszach emerytalno-rentowych
66523100-3 Usługi administrowania funduszami emerytalno-rentowymi
66600000-6 Usługi skarbowe
66700000-7 Usługi reasekuracji
66710000-0 Usługi reasekuracji na życie
66720000-3 Usługi reasekuracji od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych