Divisions / Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve 183

Išči
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Code Name
71200000-0 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
71210000-3 Storitve svetovanja arhitektov
71220000-6 Storitve arhitekturnega projektiranja
71221000-3 Arhitekturne storitve v zvezi s stavbami
71222000-0 Arhitekturne storitve v zvezi s površinami na prostem
71222100-1 Storitve izdelave kart urbanih območij
71222200-2 Storitve izdelave kart podeželskih območij
71223000-7 Arhitekturne storitve v zvezi z dozidavo stavb
71230000-9 Organizacija arhitekturnih natečajev
71240000-2 Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
71241000-9 Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza
71242000-6 Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov
71243000-3 Osnutki načrtov (sistemi in integracija)
71244000-0 Izračun stroškov, spremljanje stroškov
71245000-7 Načrti za odobritev, delovne risbe in specifikacije
71246000-4 Določanje in navajanje količin v gradbeništvu
71247000-1 Nadziranje gradbenega dela
71248000-8 Nadziranje projekta in dokumentacije
71250000-5 Arhitekturne, inženirske in geodetske storitve
71251000-2 Arhitekturne storitve in storitve geodetskega nadzora
71300000-1 Inženirske storitve
71310000-4 Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja
71311000-1 Storitve svetovanja pri nizkih gradnjah
71311100-2 Podporne storitve v zvezi z nizkimi gradnjami
71311200-3 Storitve svetovanja pri transportnih sistemih
71311210-6 Storitve svetovanja na področju gradnje daljinskih cest
71311220-9 Storitve na področju gradnje daljinskih cest
71311230-2 Storitve na področju gradnje železnic
71311240-5 Storitve na področju gradnje letališč
71311300-4 Storitve svetovanja na področju infrastrukturnih objektov
71312000-8 Storitve svetovanja pri visokih gradnjah
71313000-5 Storitve svetovanja na področju okoljske tehnike
71313100-6 Storitve svetovanja na področju protihrupne zaščite
71313200-7 Storitve svetovanja na področju zvočne izolacije in prostorske akustike
71313400-9 Presoja vplivov na okolje za gradbeništvo
71313410-2 Ocena tveganja ali nevarnosti za gradbeništvo
71313420-5 Okoljski standardi za gradbeništvo
71313430-8 Analiza okoljskih standardov za gradbeništvo
71313440-1 Storitve presoje vplivov na okolje (EIA) za gradbeništvo
71313450-4 Okoljsko spremljanje za gradbeništvo
71314000-2 Storitve na področju energetike
71314100-3 Storitve na področju elektrike
71314200-4 Storitve upravljanja energetske oskrbe
71314300-5 Storitve svetovanja na področju energetske učinkovitosti
71314310-8 Storitve na področju ogrevalne tehnike za stavbe
71315000-9 Storitve na področju hišne tehnike
71315100-0 Storitve svetovanja na področju gradbenih materialov
71315200-1 Storitve svetovanja pri gradbeni tehniki
71315210-4 Storitve svetovanja pri hišni tehniki
71315300-2 Storitve geodetskega nadzora
71315400-3 Storitve inšpekcijskega pregleda stavb
71315410-6 Pregled prezračevalnega sistema
71316000-6 Storitve svetovanja na področju telekomunikacij
71317000-3 Storitve svetovanja na področju zaščite pred nevarnostmi in njihovega obvladovanja
71317100-4 Storitve svetovanja na področju zaščite pred požari in eksplozijami ter nadzora nad njimi
71317200-5 Storitve na področju zdravja in varnosti
71317210-8 Storitve svetovanja na področju zdravja in varnosti
71318000-0 Storitve inženirskega svetovanja
71318100-1 Storitve na področju tehnike umetne in dnevne svetlobe v stavbah
71319000-7 Izvedenske storitve
71320000-7 Storitve gradbenega projektiranja
71321000-4 Storitve gradbenega projektiranja za strojne in električne inštalacije v stavbah
71321100-5 Storitve na področju gradbene ekonomike
71321200-6 Storitve projektiranja sistemov ogrevanja
71321300-7 Storitve svetovanja pri vodovodni inštalaciji
71321400-8 Storitve svetovanja glede prezračevanja
71322000-1 Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
71322100-2 Storitve kalkuliranja stroškov izgradnje za objekte nizke gradnje
71322200-3 Storitve projektiranja cevovodov
71322300-4 Storitve projektiranja mostov
71322400-5 Storitve projektiranja jezov
71322500-6 Storitve gradbenega projektiranja za prometne naprave
71323000-8 Storitve gradbenega projektiranja za industrijske procese in proizvodnjo
71323100-9 Storitve projektiranja elektroenergetskih sistemov
71323200-0 Storitve projektiranja tovarniških objektov
71324000-5 Storitve kalkuliranja stroškov izgradnje
71325000-2 Storitve projektiranja temeljev
71326000-9 Pomožne gradbene storitve
71327000-6 Storitve projektiranja nosilnih konstrukcij
71328000-3 Storitve preverjanja projektiranja nosilnih konstrukcij
71330000-0 Razne inženirske storitve
71331000-7 Storitve na področju tehnike izplak
71332000-4 Storitve na področju geotehnike
71333000-1 Storitve na področju strojništva
71334000-8 Storitve na področju strojništva in elektrotehnike
71335000-5 Tehnične študije
71336000-2 Podporne tehnične storitve
71337000-9 Storitve na področju korozijske zaščite
71340000-3 Integrirane inženirske storitve
71350000-6 Znanstvene in tehnične storitve v inženirstvu
71351000-3 Geološke, geofizikalne in druge znanstvene prospektorske storitve
71351100-4 Storitve priprave in analize jeder
71351200-5 Storitve geološkega in geofizikalnega svetovanja
71351210-8 Storitve geofizikalnega svetovanja
71351220-1 Storitve geološkega svetovanja
71351300-6 Storitve mikropalenteoloških analiz
71351400-7 Storitve petrofizikalnih vrednotenj
71351500-8 Storitve preiskave tal
71351600-9 Storitve napovedovanja vremena
71351610-2 Meteorološke storitve
71351611-9 Storitve, povezane s klimatologijo
71351612-6 Hidrometeorološke storitve
71351700-0 Storitve znanstvene prospekcije
71351710-3 Storitve geofizikalne prospekcije
71351720-6 Geofizične raziskave arheoloških najdišč
71351730-9 Storitve geološke prospekcije
71351800-1 Topografske storitve in storitve iskanja vode
71351810-4 Topografske storitve
71351811-1 Topografske raziskave arheoloških najdišč
71351820-7 Storitve iskanja vode
71351900-2 Storitve, povezane z geologijo, oceanografijo in hidrologijo
71351910-5 Geološke storitve
71351911-2 Fotogeološke storitve
71351912-9 Storitve, povezane z geologijo-stratigrafijo
71351913-6 Storitve geološkega raziskovanja
71351914-3 Arheološke storitve
71351920-2 Storitve, povezane z oceanografijo in hidrologijo
71351921-2 Storitve, povezane z oceanografijo rečnih ustij
71351922-2 Storitve, povezane s fizično oceanografijo
71351923-2 Storitve batimetričnih raziskav
71351924-2 Storitve podvodnega raziskovanja
71352000-0 Storitve podzemnih raziskav
71352100-1 Storitve na področju seizmike
71352110-4 Storitve seizmografskega preučevanja tal
71352120-7 Storitve pridobivanja seizmičnih podatkov
71352130-0 Storitve zbiranja seizmičnih podatkov
71352140-3 Storitve obdelave seizmičnih podatkov
71352300-3 Storitve magnetometričnih raziskav
71353000-7 Storitve raziskav površine
71353100-8 Storitve hidrografskih raziskav
71353200-9 Storitve izmere dimenzij
71354000-4 Kartografske storitve
71354100-5 Storitve izdelave digitalnih kart
71354200-6 Storitve aerofoto meritev
71354300-7 Storitve katastrske izmere
71354400-8 Hidrografske storitve
71354500-9 Storitve meritev na morju
71355000-1 Geodetske storitve
71355100-2 Fotogrametrične storitve
71355200-3 Uradno kartografiranje zemljišč
71356000-8 Storitve na tehničnem področju
71356100-9 Storitve tehničnega nadzora
71356200-0 Storitve tehnične pomoči
71356300-1 Storitve tehnične podpore
71356400-2 Storitve tehničnega načrtovanja
71400000-2 Storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne storitve
71410000-5 Storitve urbanističnega planiranja
71420000-8 Krajinske arhitekturne storitve
71421000-5 Storitve krajinskega vrtnarstva
71500000-3 Storitve, povezane z gradbeništvom
71510000-6 Storitve raziskave lokacije
71520000-9 Storitve gradbenega nadzora
71521000-6 Storitve nadzora gradbišč
71530000-2 Storitve gradbenega svetovanja
71540000-5 Storitve gradbenega upravljanja
71541000-2 Storitve projektnega managementa v gradbeništvu
71550000-8 Kovaške storitve
71600000-4 Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja
71610000-7 Storitve testiranja in analize sestave in čistosti
71620000-0 Storitve analiz
71621000-7 Storitve tehnične analize ali svetovanja
71630000-3 Storitve tehničnih pregledov in testiranj
71631000-0 Storitve tehničnih pregledov
71631100-1 Storitve pregledov strojev
71631200-2 Storitve tehničnih pregledov avtomobilov
71631300-3 Storitve tehničnih pregledov stavb
71631400-4 Storitve tehničnih pregledov gradbenih inženirskih objektov
71631420-0 Storitve kontrole varnosti ladij
71631430-3 Storitve preskušanja tesnosti
71631440-6 Storitve nadzora pretokov
71631450-9 Storitve kontrole mostov
71631460-2 Storitve kontrole jezov
71631470-5 Storitve pregledov železniških tirov
71631480-8 Storitve pregledovanja cest
71631490-1 Storitve pregledovanja vzletno-pristajalnih stez
71632000-7 Storitve tehničnih testiranj
71632100-8 Storitve testiranja ventilov
71632200-9 Storitve nedestruktivnega testiranja
71700000-5 Storitve spremljanja in nadzora
71730000-4 Storitve industrijskega pregledovanja
71731000-1 Storitve nadzora industrijske kakovosti
71800000-6 Storitve svetovanja glede oskrbe z vodo in odpadkov
71900000-7 Laboratorijske storitve