Divisions / Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 183

Szukaj
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Code Name
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71222100-1 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich
71222200-2 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich
71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
71230000-9 Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71243000-3 Projekty planów (systemy i integracja)
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71311000-1 Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71311100-2 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71311200-3 Usługi doradcze w zakresie systemów transportowych
71311210-6 Usługi doradcze w zakresie autostrad
71311220-9 Usługi inżynieryjne w zakresie autostrad
71311230-2 Usługi inżynieryjne w zakresie kolei
71311240-5 Usługi inżynieryjne w zakresie lotnisk
71311300-4 Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych
71312000-8 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej
71313000-5 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
71313100-6 Usługi doradcze w zakresie kontroli hałasu
71313200-7 Usługi doradcze w zakresie izolacji dźwiękoszczelnej oraz akustyki pomieszczeń
71313400-9 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne
71313410-2 Ocena ryzyka i zagrożeń dla projektu budowlanego
71313420-5 Normy ekologiczne dla projektu budowlanego
71313430-8 Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego
71313440-1 Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego
71313450-4 Monitoring ekologiczny projektu budowlanego
71314000-2 Usługi energetyczne i podobne
71314100-3 Usługi elektryczne
71314200-4 Usługi zarządzania energią
71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej
71314310-8 Usługi inżynierii grzewczej dla budownictwa
71315000-9 Usługi budowlane
71315100-0 Usługi doradcze w zakresie materiałów budowlanych
71315200-1 Budowlane usługi doradcze
71315210-4 Usługi doradcze w zakresie budownictwa
71315300-2 Usługi opomiarowania dla budownictwa
71315400-3 Usługi inspekcji budowlanej
71315410-6 Kontrola systemu wentylacji
71316000-6 Telekomunikacyjne usługi doradcze
71317000-3 Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom
71317100-4 Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej
71317200-5 Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
71317210-8 Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
71318000-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
71318100-1 Usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych
71319000-7 Usługi biegłych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71321100-5 Usługi gospodarki budowlanej
71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych
71321300-7 Usługi konsultacyjne w zakresie hydrauliki
71321400-8 Usługi konsultacyjne w zakresie wentylacji
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322100-2 Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322200-3 Usługi projektowania rurociągów
71322300-4 Usługi projektowania mostów
71322400-5 Usługi projektowania tam
71322500-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego
71323000-8 Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji przemysłowej
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71323200-0 Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów
71324000-5 Usługi mierzenia ilości
71325000-2 Usługi projektowania fundamentów
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane
71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
71328000-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne
71331000-7 Wiertnicze usługi inżynieryjne
71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne
71333000-1 Mechaniczne usługi inżynieryjne
71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
71335000-5 Badania inżynieryjne
71336000-2 Dodatkowe usługi inżynieryjne
71337000-9 Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją
71340000-3 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
71351100-4 Usługi przygotowania i analizy podłoża
71351200-5 Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze
71351210-8 Geofizyczne usługi doradcze
71351220-1 Geologiczne usługi doradcze
71351300-6 Usługi analizy mikropaleontologicznej
71351400-7 Usługi opiniowania warunków petrofizycznych
71351500-8 Usługi badania gleby
71351600-9 Usługi prognozowania pogody
71351610-2 Usługi meteorologiczne
71351611-9 Usługi klimatologiczne
71351612-6 Usługi hydrometeorologiczne
71351700-0 Usługi poszukiwań naukowych
71351710-3 Usługi poszukiwań geofizycznych
71351720-6 Geofizyczne pomiary terenów archeologicznych
71351730-9 Usługi poszukiwań geologicznych
71351800-1 Usługi topograficzne i usługi w zakresie radiestezji
71351810-4 Usługi topograficzne
71351811-1 Topograficzne pomiary terenów archeologicznych
71351820-7 Usługi lokalizacji żył wodnych
71351900-2 Usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne
71351910-5 Usługi geologiczne
71351911-2 Usługi fotogeologiczne
71351912-9 Usługi stratygraficzno-geologiczne
71351913-6 Usługi poszukiwań geologicznych
71351914-3 Usługi archeologiczne
71351920-2 Usługi oceanograficzne i hydrologiczne
71351921-2 Usługi oceanograficzne w zakresie osadów przybrzeżnych w ujściach rzek
71351922-2 Usługi oceanografii fizycznej
71351923-2 Usługi pomiarów batymetrycznych
71351924-2 Usługi poszukiwań podwodnych
71352000-0 Usługi badania podłoża
71352100-1 Usługi sejsmiczne
71352110-4 Usługi badań sejsmograficznych
71352120-7 Usługi zdobywania danych sejsmograficznych
71352130-0 Usługi gromadzenia danych sejsmicznych
71352140-3 Usługi przetwarzania danych sejsmicznych
71352300-3 Usługi badania magnetometrycznego
71353000-7 Usługi badania wierzchniej warstwy gleby
71353100-8 Usługi badania hydrograficznego
71353200-9 Usługi opomiarowania
71354000-4 Usługi sporządzania map
71354100-5 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354200-6 Usługi sporządzania map lotniczych
71354300-7 Usługi badań katastralnych
71354400-8 Usługi hydrograficzne
71354500-9 Usługi w zakresie pomiarów morskich
71355000-1 Usługi pomiarowe
71355100-2 Usługi fotogrametryczne
71355200-3 Wykonywanie badań
71356000-8 Usługi techniczne
71356100-9 Usługi kontroli technicznej
71356200-0 Usługi pomocy technicznej
71356300-1 Usługi wsparcia technicznego
71356400-2 Usługi planowania technicznego
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71410000-5 Usługi planowania przestrzennego
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71421000-5 Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz
71500000-3 Usługi związane z budownictwem
71510000-6 Usługi badania terenu
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy
71530000-2 Doradcze usługi budowlane
71540000-5 Usługi zarządzania budową
71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym
71550000-8 Usługi kowalskie
71600000-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71610000-7 Usługi badania i analizy czystości i składu
71620000-0 Usługi analizy
71621000-7 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej
71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71631000-0 Usługi nadzoru technicznego
71631100-1 Usługi nadzorowania maszyn
71631200-2 Usługi kontroli technicznej samochodów
71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
71631400-4 Usługi nadzoru technicznego konstrukcji inżynieryjnych
71631420-0 Usługi kontroli bezpieczeństwa morskiego
71631430-3 Usługi badania wycieków
71631440-6 Usługi monitorowania przepływu
71631450-9 Usługi kontroli mostów
71631460-2 Usługi kontroli tam
71631470-5 Usługi kontroli torów kolejowych
71631480-8 Usługi kontroli dróg
71631490-1 Usługi kontroli pasów startowych
71632000-7 Techniczne usługi badawcze
71632100-8 Usługi kontroli zasuw odcinających
71632200-9 Usługi badania nieinwazyjnego
71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli
71730000-4 Usługi kontroli przemysłowej
71731000-1 Usługi przemysłowej kontroli jakości
71800000-6 Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów
71900000-7 Usługi laboratoryjne