Divisions / Услуги, свързани с недвижими имоти 35

Търсене
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Услуги, свързани с недвижими имоти

Code Name
70100000-2 Услуги по подготовка за продажба, по покупка и продажба на собствени недвижими имоти
70110000-5 Услуги по подготовка за продажба на недвижими имоти
70111000-2 Услуги по подготовка за продажба на жилищни сгради
70112000-9 Услуги по подготовка за продажба на нежилищни сгради
70120000-8 Услуги по покупка и продажба на собствени недвижими имоти
70121000-5 Услуги по покупка и продажба на собствени жилищни сгради
70121100-6 Услуги по продажба на собствени жилищни сгради
70121200-7 Услуги по покупка на собствени жилищни сгради
70122000-2 Услуги по покупка и продажба на собствена земя
70122100-3 Услуги по продажба на собствена земя
70122110-6 Услуги по продажба на собствени поземлени имоти
70122200-4 Услуги по покупка на собствена земя
70122210-7 Услуги по покупка на собствени поземлени имоти
70123000-9 Продажба на недвижими имоти
70123100-0 Продажба на жилищни сгради и земя
70123200-1 Продажба на нежилищни сгради и земя
70130000-1 Услуги по даване под наем на собствени недвижими имоти
70200000-3 Услуги по даване под наем на собствени жилищни и нежилищни имоти
70210000-6 Услуги по даване под наем на собствени жилищни имоти
70220000-9 Услуги по даване под наем на нежилищни имоти
70300000-4 Посреднически услуги на агенции за недвижими имоти
70310000-7 Посреднически услуги по операции със сгради
70311000-4 Посреднически услуги по операции с жилищни сгради
70320000-0 Посреднически услуги по операции със земя
70321000-7 Посреднически услуги по даване под наем на земя
70322000-4 Посреднически услуги по операции с поземлени имоти
70330000-3 Посреднически услуги по управление на недвижими имоти
70331000-0 Посреднически услуги по управление на жилищни имоти
70331100-1 Посреднически услуги по събиране на наема
70332000-7 Посреднически услуги по управление на нежилищни имоти
70332100-8 Посреднически услуги по управление на земя
70332200-9 Посреднически услуги по управление на търговски сгради
70332300-0 Посреднически услуги по управление на промишлени сгради
70333000-4 Посреднически услуги по управление на жилища
70340000-6 Услуги, свързани с ползване на собственост за определено време