Divisions / Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība 198

Meklēt
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība

Code Name
79100000-5 Juridiskie pakalpojumi
79110000-8 Juridisko konsultāciju un pārstāvniecības pakalpojumi
79111000-5 Juridisko konsultāciju pakalpojumi
79112000-2 Juridiskās pārstāvniecības pakalpojumi
79112100-3 Ieinteresēto personu pārstāvības pakalpojumi
79120000-1 Patentu un autortiesību konsultāciju pakalpojumi
79121000-8 Autortiesību konsultāciju pakalpojumi
79121100-9 Programmatūras autortiesību konsultāciju pakalpojumi
79130000-4 Juridiskās dokumentācijas un sertificēšanas pakalpojumi
79131000-1 Juridiskās dokumentācijas pakalpojumi
79132000-8 Sertificēšanas pakalpojumi
79132100-9 Elektroniskā paraksta sertificēšanas pakalpojumi
79140000-7 Juridisko konsultāciju un juridiskās informācijas pakalpojumi
79200000-6 Finanšu, revīzijas un nodokļu pakalpojumi
79210000-9 Grāmatvedības uzskaites un revīzijas pakalpojumi
79211000-6 Grāmatvedības uzskaites pakalpojumi
79211100-7 Grāmatvedības pakalpojumi
79211110-0 Algu izmaksas vadības pakalpojumi
79211120-3 Realizācijas un iepirkumu iegrāmatošanas pakalpojumi
79211200-8 Finanšu pārskatu sastādīšanas pakalpojumi
79212000-3 Revīzijas pakalpojumi
79212100-4 Finanšu revīzijas pakalpojumi
79212110-7 Uzņēmumu korporatīvās vadības vērtes pakalpojumi
79212200-5 Iekšējā audita pakalpojumi
79212300-6 Ar likumu noteiktā audita pakalpojumi
79212400-7 Krāpšanas konstatācijas revīzijas pakalpojumi
79212500-8 Grāmatvedības pārbaudes pakalpojumi
79220000-2 Nodokļu pakalpojumi
79221000-9 Nodokļu konsultāciju pakalpojumi
79222000-6 Nodokļu deklarāciju sagatavošanas pakalpojumi
79223000-3 Muitas mākleru pakalpojumi
79300000-7 Tirgus un ekonomikas pētniecība; sabiedriskās domas izpēte un statistika
79310000-0 Tirgus izpētes pakalpojumi
79311000-7 Aptaujas pakalpojumi
79311100-8 Aptaujas plānošanas pakalpojumi
79311200-9 Apsekojumu veikšanas pakalpojumi
79311210-2 Telefonaptaujas pakalpojumi
79311300-0 Aptaujas analīzes pakalpojumi
79311400-1 Ekonomikas pētījumu pakalpojumi
79311410-4 Ekonomiskās ietekmes novērtēšana
79312000-4 Tirgus testēšanas pakalpojumi
79313000-1 Darbības pārskata pakalpojumi
79314000-8 Priekšizpēte
79315000-5 Sociālo pētījumu pakalpojumi
79320000-3 Sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumi
79330000-6 Statistikas pakalpojumi
79340000-9 Reklāmas un tirgdarbības pakalpojumi
79341000-6 Reklāmas pakalpojumi
79341100-7 Reklāmas konsultāciju pakalpojumi
79341200-8 Reklāmas pārvaldības pakalpojumi
79341400-0 Reklāmas kampaņu pakalpojumi
79341500-1 Reklāmas pakalpojumi gaisā
79342000-3 Tirgdarbības pakalpojumi
79342100-4 Tiešās pārdošanas pakalpojumi
79342200-5 Noieta veicināšanas pakalpojumi
79342300-6 Klientu apkalpošana
79342310-9 Klientu aptaujas pakalpojumi
79342311-6 Klientu apmierinātības izpētes pakalpojumi
79342320-2 Klientu apkalpošanas pakalpojumi
79342321-9 Klientu lojalitātes programma
79342400-7 Izsoļu pakalpojumi
79342410-4 Elelektronisko izsoļu pakalpojumi
79400000-8 Uzņēmējdarbības un vadības konsultāciju un saistītie pakalpojumi
79410000-1 Uzņēmējdarbības un vadības konsultāciju pakalpojumi
79411000-8 Vispārējās vadības konsultāciju pakalpojumi
79411100-9 Uzņēmējdarbības attīstības konsultāciju pakalpojumi
79412000-5 Finanšu vadības konsultāciju pakalpojumi
79413000-2 Tirgdarbības vadības konsultāciju pakalpojumi
79414000-9 Cilvēkresursu vadības konsultāciju pakalpojumi
79415000-6 Ražošanas vadības konsultāciju pakalpojumi
79415200-8 Plānošanas konsultāciju pakalpojumi
79416000-3 Sabiedrisko attiecību pakalpojumi
79416100-4 Sabiedrisko attiecību vadības pakalpojumi
79416200-5 Sabiedrisko attiecību konsultāciju pakalpojumi
79417000-0 Drošības konsultāciju pakalpojumi
79418000-7 Iepirkuma konsultāciju pakalpojumi
79419000-4 Novērtēšanas konsultāciju pakalpojumi
79420000-4 Ar vadību saistītie pakalpojumi
79421000-1 Projektu vadības pakalpojumi, izņemot būvdarbu vadību
79421100-2 Projektu uzraudzības pakalpojumi, izņemot būvdarbu uzraudzību
79421200-3 Projektu plānošanas pakalpojumi, izņemot būvdarbu plānošanu
79422000-8 Arbitrāžas un mierizlīguma pakalpojumi
79430000-7 Krīzes pārvaldības pakalpojumi
79500000-9 Biroja palīgpakalpojumi
79510000-2 Telefona zvanu pieņemšanas pakalpojumi
79511000-9 Telefona operatora pakalpojumi
79512000-6 Informācijas zvanu centrs
79520000-5 Reprogrāfijas pakalpojumi
79521000-2 Fotokopēšanas pakalpojumi
79530000-8 Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi
79540000-1 Mutiskās tulkošanas pakalpojumi
79550000-4 Mašīnrakstīšanas, tekstapstrādes un datorizdevniecības pakalpojumi
79551000-1 Mašīnrakstīšanas pakalpojumi
79552000-8 Tekstapstrādes pakalpojumi
79553000-5 Datorizdevniecības pakalpojumi
79560000-7 Lietvedības pakalpojumi
79570000-0 Adresātu saraksta sastādīšanas un pasta nosūtīšanas pakalpojumi
79571000-7 Pasta nosūtīšanas pakalpojumi
79600000-0 Darbinieku pieņemšanas pakalpojumi
79610000-3 Personāla iekārtošanas pakalpojumi
79611000-0 Darba meklēšanas pakalpojumi
79612000-7 Biroja palīgpersonāla iekārtošana darbā
79613000-4 Darbinieku pārvietošanas pakalpojumi
79620000-6 Personāla, tostarp pagaidu personāla, nodrošināšanas pakalpojumi
79621000-3 Biroja personāla nodrošināšanas pakalpojumi
79622000-0 Mājsaimniecību personāla nodrošināšanas pakalpojumi
79623000-7 Tirdzniecības vai ražošanas personāla nodrošināšanas pakalpojumi
79624000-4 Aprūpes personāla nodrošināšana
79625000-1 Medicīniskā personāla nodrošināšana
79630000-9 Personāla pakalpojumi, izņemot darbinieku nodrošināšanu un iekārtošanu darbā
79631000-6 Personāla un algu izmaksu pakalpojumi
79632000-3 Personāla mācību pakalpojumi
79633000-0 Darbinieku kvalifikācijas celšanas pakalpojumi
79634000-7 Profesionālās orientācijas pakalpojumi
79635000-4 Darbinieku vervēšanas novērtēšanas centra pakalpojumi
79700000-1 Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi
79710000-4 Apsardzes pakalpojumi
79711000-1 Signalizācijas uzraudzības pakalpojumi
79713000-5 Apsargu pakalpojumi
79714000-2 Novērošanas pakalpojumi
79714100-3 Izsekošanas sistēmas pakalpojumi
79714110-6 Bēgļu izsekošanas pakalpojumi
79715000-9 Patrulēšanas pakalpojumi
79716000-6 Identifikācijas kartes piegādes pakalpojumi
79720000-7 Izmeklēšanas pakalpojumi
79721000-4 Detektīvu aģentūras pakalpojumi
79722000-1 Grafoloģijas pakalpojumi
79723000-8 Atkritumu analīzes pakalpojumi
79800000-2 Iespiešanas un saistītie pakalpojumi
79810000-5 Iespiešanas pakalpojumi
79811000-2 Digitālās iespiešanas pakalpojumi
79812000-9 Banknošu iespiešanas pakalpojumi
79820000-8 Ar iespieddarbiem saistītie pakalpojumi
79821000-5 Iespieddarbu pēcapstrādes pakalpojumi
79821100-6 Korektoru pakalpojumi
79822000-2 Salikšanas pakalpojumi
79822100-3 Formu plates sagatavošanas pakalpojumi
79822200-4 Fotogravīras pakalpojumi
79822300-5 Salikuma pakalpojumi
79822400-6 Litogrāfijas pakalpojumi
79822500-7 Grafiskās projektēšanas pakalpojumi
79823000-9 Iespiešanas un piegādes pakalpojumi
79824000-6 Iespiešanas un izplatīšanas pakalpojumi
79900000-3 Dažādi uzņēmējdarbības un ar uzņēmējdarbību saistīti pakalpojumi
79910000-6 Vadības holdingu pakalpojumi
79920000-9 Iepakošanas un saistītie pakalpojumi
79921000-6 Iepakošanas pakalpojumi
79930000-2 Speciāli projektēšanas pakalpojumi
79931000-9 Interjera noformēšanas pakalpojumi
79932000-6 Interjera projektēšanas pakalpojumi
79933000-3 Projektēšanas palīgpakalpojumi
79934000-0 Mēbeļu projektēšanas pakalpojumi
79940000-5 Iekasēšanas aģentūras pakalpojumi
79941000-2 Nodevu iekasēšanas pakalpojumi
79950000-8 Izstāžu, gadatirgu un kongresu organizēšanas pakalpojumi
79951000-5 Semināru organizēšanas pakalpojumi
79952000-2 Pasākumu organizēšanas pakalpojumi
79952100-3 Kultūras pasākumu organizēšanas pakalpojumi
79953000-9 Festivālu organizēšanas pakalpojumi
79954000-6 Sarīkojuma organizēšanas pakalpojumi
79955000-3 Modes skašu organizēšanas pakalpojumi
79956000-0 Gadatirgu un izstāžu organizēšanas pakalpojumi
79957000-7 Izsoļu organizēšanas pakalpojumi
79960000-1 Fotografēšanas un saistītie palīgpakalpojumi
79961000-8 Fotografēšanas pakalpojumi
79961100-9 Reklāmfotogrāfijas pakalpojumi
79961200-0 Aerofotografēšanas pakalpojumi
79961300-1 Speciālie fotografēšanas pakalpojumi
79961310-4 Urbumu fotografēšanas pakalpojumi
79961320-7 Zemūdens fotografēšanas pakalpojumi
79961330-0 Mikrofilmu fotogrāfijas pakalpojumi
79961340-3 Rentgena uzņēmumu pakalpojumi
79961350-6 Studiju fotografēšanas pakalpojumi
79962000-5 Fotofilmu attīstīšanas pakalpojumi
79963000-2 Fotogrāfiju restaurēšanas, kopēšanas un retušēšanas pakalpojumi
79970000-4 Izdevniecības pakalpojumi
79971000-1 Grāmatu iesiešanas un pēcapstrādes pakalpojumi
79971100-2 Grāmatu pēcapstrādes pakalpojumi
79971200-3 Grāmatu iesiešanas pakalpojumi
79972000-8 Valodas vārdnīcu publicēšanas pakalpojumi
79972100-9 Reģionālu valodas vārdnīcu publicēšanas pakalpojumi
79980000-7 Abonēšanas pakalpojumi
79990000-0 Dažādi ar uzņēmējdarbību saistīti pakalpojumi
79991000-7 Inventāra kontroles pakalpojumi
79992000-4 Reģistrācijas pakalpojumi
79993000-1 Ēku un telpu apsaimniekošanas pakalpojumi
79993100-2 Telpu apsaimniekošanas pakalpojumi
79994000-8 Līguma administrēšanas pakalpojumi
79995000-5 Bibliotēkas vadības pakalpojumi
79995100-6 Arhivēšanas pakalpojumi
79995200-7 Katalogu pakalpojumi
79996000-2 Uzņēmējdarbības organizēšanas pakalpojumi
79996100-3 Dokumentu pārvaldība
79997000-9 Komandējumu pakalpojumi
79998000-6 Darbaudzinātāju pakalpojumi
79999000-3 Skenēšanas un rēķinu piesūtīšanas pakalpojumi
79999100-4 Skenēšanas pakalpojumi
79999200-5 Rēķinu piesūtīšanas pakalpojumi